Chương trình công tác tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 197 /CTr-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án triển khai dịch vụ thuyết minh tự động phục vụ du khách tại quần thể di tích Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

2.

Đề án hoạt động dịch vụ ẩm thực Món Huế tại Cung Trường Sanh Đại Nội

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

3.

Đề án triển khai không gian dịch vụ văn hóa tại Đông Khuyết Đài, Đại Nội

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

4.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 – 2025

Sở LĐTBXH

Tuần 2

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 2

6.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Sở TNMT

Tuần 2

7.

Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2025

Sở Công thương

Tuần 3

8. \

Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ CBCC chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 4

9.

Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế

Sở VHTT

Tuần 4

10.

Đề án “ Lập hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế”

TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 4

11.

Phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030

Sở GDĐT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

12.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

13.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

14.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 2

15.

Kế hoạch hoạt động Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 2

16.

Kế hoạch tổng rà soát sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thực hiện thuê đất theo quy định Luật đất đai 2013

Sở TNMT

Tuần 2

17.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 3

18.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 3

19.

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Tư pháp

Tuần 3

20.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Sở Tư pháp

Tuần 3

21.

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Sở Tư pháp

Tuần 3

22.

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2019

Sở Tư pháp

Tuần 3

23.

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2019

Sở Tư pháp

Tuần 3

24.

Phân bổ biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 4

25.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 4

26.

Kế hoạch chuẩn hóa mô hình Trung tâm Hành chính công các cấp

VP UBND /Sở TTTT/Sở Nội vụ

Tuần 4

27.

Kế hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025

Sở KHCN

Tuần 4

28.

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Sở Tài chính

Tuần 4

29.

Giao kế hoạch đầu tư năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 4

30.

Kế hoạch triển khai nhân rộng phát triển mô hình kinh tế bền vững làm tiền đề khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 4

31.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh giai đoạn 2018-2025

Sở Công thương

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

32.

Quy định, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

33.

Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 2

34.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

35.

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Sở Tài chính

Tuần 4

36.

Quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sở Tài chính

Tuần 4

37.

Quy định một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

38.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

39.

Điều chỉnh Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Xây dựng

Tuần 4

40.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở TNMT

Tuần 4

41.

Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

42.

Sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

43.

Quy định tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

VP UBND tỉnh

Tuần 4

44.

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 4

45.

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở VHTT

Tuần 4

46.

Quy định về nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

47.

Cơ chế chính sách hưởng lợi từ rừng trồng có nguồn gốc vốn ngân sách

Sở NNPTNT

Tuần 4

48.

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

49.

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

50.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

51.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019

Sở KHĐT/ VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

52.

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

BCH Quân sự

Tuần 3-4

53.

Họp thông qua Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch dịch vụ

Sở Du lịch

Tuần 1

54.

Họp Hội đồng tư vấn du lịch tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 2

55.

Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn

Sở GD ĐT

Tuần 2

56.

Đối thoại trực tuyến, chủ đề “Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động”

VP UBND tỉnh

Tuần 2

57.

Hội nghị công bố một số dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 3

58.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 4

59.

Thông qua danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2019

Sở KHCN

Tuần 4

60.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 12/12

61.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Trà

Ngày 26/12

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 2

5.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú bài

Sở KHĐT/ Sở GTVT/ thị xã Hương Thủy

Tuần 1-4

6.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT/ UBND: thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Phú Lộc

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2-3

10.

Chỉ đạo triển khai hệ thống liên thông quản lý văn bản 4 cấp

Sở TTTT/ VPUBND tỉnh

Tuần 2-3

11.

Chỉ đạo điều tiết nước tại các hồ thủy điện, thủy lợi

Sở NNPTNT/ Sở Công thương

Tuần 1-3

12.

Chỉ đạo công tác PCTT và TKCN năm 2018

BCH PCTT và TKCN

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động các Công ty TNHH NN MTV

Sở KHĐT

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

15.

Chỉ đạo công tác giảm nghèo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%

UBND huyện A Lưới, Nam Đông; Sở LĐ TBXH

Tuần 2

16.

Chỉ đạo đánh giá tổng kết 10 kỳ Festival Huế và Festival Huế 2018

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

17.

Chỉ đạo thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH

Tuần 3

III.

Nội chính

18.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính trong hệ thống chính trị các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

20.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

21.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-4

22.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

24.

Chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]