Chương trinh công tác tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 172/CTr-UBND ngày 30/11/2016)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 2

2.

Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Sở Công Thương

Tuần 4

3.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

4.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

6.

Báo cáo 7 năm thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở KHĐT

Tuần 2

7.

Đề án Quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong cơ quan nhà nước

Sở TTTT

Tuần 2

8.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2

9.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

10.

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TNMT

Tuần 2

11.

Phương án di chuyển Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 3

12.

Phân vùng sử dụng tổng hợp, phục hồi, bảo vệ và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện quản lý tổng hợp phát triển bền vững dãi cồn cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

13.

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế (Làng cổ Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn, nhà vườn Huế...)

Sở Du lịch

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

14.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 1

15.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 1

16.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 1

17.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 1

18.

Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2017-2020)

Sở Tài chính

Tuần 1

19.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Sở Tài chính

Tuần 1

20.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 1

21.

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1

22.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Tuần 2

23.

Sơ kết 2 năm thực hiện TB 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

24.

Kế hoạch tổ chức Lễ mitting hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia PC HIV/AIDS" năm 2016

Sở Y tế

Tuần 1

25.

Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Sở VHTT

Tuần 2

26.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Sở Nội vụ

Tuần 2

27.

Kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị trấn Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 2

28.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 2

29.

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 3

30.

Đề án phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Sở KHĐT

Tuần 3

31.

Đề án nâng cao năng lực kiểm nghiệm ATVS thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

32.

Kế hoạch Phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 3

33.

Kế hoạch giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐ TBXH

Tuần 3

34.

Kế hoạch Phát triển Khu kinh tế, KCN giai đoạn 2017-2020

Ban Quản lý KKT, KCN

Tuần 3

35.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

36.

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đặc biệt quý hiếm về tỉnh qua các giai đoạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác

Sở Nội vụ

Tuần 4

37.

Báo cáo kết quả kêu gọi đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 4

38.

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 4

39.

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 4

40.

Quy định Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2017-2020)

Sở Tài chính

Tuần 4

41.

Quy định Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Sở Tài chính

Tuần 4

42.

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 4

43.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất

Sở TNMT

Tuần 4

44.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 4

45.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

46.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 2017

Sở TNMT

Tuần 4

47.

Phê duyệt danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở TNMT

Tuần 4

48.

Báo cáo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Y tế

Tuần 4

49.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Sở GD&ĐT

Tuần 4

50.

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2016

Công an tỉnh/Sở Y tế /Sở LĐTBXH

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

51.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

52.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 1

53.

Quy chế bảo vệ BMNN

Công an tỉnh

Tuần 2

54.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

55.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến BĐKH trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

56.

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Sở KHĐT

Tuần 2

57.

Quyết định đặt tên đường thành phố Huế đợt 8

UBNDTP Huế /Sở VHTT

Tuần 3

58.

Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý

Sở Tài chính

Tuần 4

59.

Quyết định quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia ngân sách các cấp

Sở Tài chính

Tuần 4

60.

Quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017, áp dụng 2017-2020

Sở Tài chính

Tuần 4

61.

Quyết định quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Sở TNMT

Tuần 4

62.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

63.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

64.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

65.

Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

66.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

67.

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm

Sở TNMT

Tuần 4

68.

Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan hành chính nhà nước

Sở TTTT

Tuần 4

69.

Quy định việc giao, cho thuê khu vực biển, đầm phá cho tổ chức, cá nhân khai thác biển, đầm phá

Sở TNMT

Tuần 4

70.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH/ Sở Tài chính

Tuần 4

71.

Quy định Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

72.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

73.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

74.

Ký kết biên bản hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHĐT/ VPUBND tỉnh

Theo KH

75.

Làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2016 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Sở KHĐT/ VPUBND tỉnh

Tuần 1

76.

Hội nghị quản lý môi trường toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1

77.

Hội nghị đánh giá công tác quản lý đất đai

Sở TNMT

Tuần 2

78.

Hội nghị đánh giá quản lý đất đai lâm nghiệp

Sở TNMT

Tuần 3

79.

Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

80.

Hội nghị kết nối, phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ Huế

Sở Công thương

Tuần 3

81.

Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 4

82.

Công bố Cổng dịch vụ hành chính công Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 4

83.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 14/12

84.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại A Lưới

VP UBND tỉnh/ huyện A Lưới

Ngày 21/12

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo đôn đốc các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2017

VP UBND tỉnh

Theo KH

4.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

5.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

6.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

7.

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 của các Công ty TNHH NN MTV: Lâm nghiệp Phú Lộc, Lâm nghiệp Nam Hòa, Xổ số kiến thiết

Sở Tài chính

Tuần 1- 2

8.

Xếp hạng các Công ty TNHH NN MTV: Quản lý khai thác Công trình thủy lợi, Lâm nghiệp Nam Hòa

Sở Tài chính

Tuần 1- 2

9.

Chỉ đạo công tác triển khai Nghị định 135/2016/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Sở TNMT/Sở Tài chính

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai các dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn – Nam Đông

Sở GTVT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

13.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

14.

Kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết

BCĐ 389

Tuần 3

15.

Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 4

16.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

17.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

Sở Y tế

Tuần 1

18.

Chỉ đạo thành lập Bảo tàng Nghề thêu tại Huế

Sở VHTT

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo công tác ATTP quý 4/2016 trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 1-4

20.

Chỉ đạo tổ chức Giao ban báo chí thường kỳ kết hợp gặp mặt nhân dịp năm mới 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

21.

Chỉ đạo chuẩn bị gặp mặt Nhân sỹ trí thức

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

22.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức gặp mặt cán bộ LTCM và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo chuẩn bị các hoạt độngmừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

24.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục đường văn hóa

Sở VHTT

Tuần 2

25.

Chỉ đạo công tác rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

26.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Tuần 2

27.

Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

28.

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về rà soát xã khu vực III,II,I và thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Ban Dân tộc

Tuần 2

29.

Chỉ đạo lộ trình giảm thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Tuần 2

30.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

31.

Chỉ đạo công tác hỗ trợ các địa phương sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn Quỹ đền ơn đáp nghĩa

Sở LĐTBXH

Tuần 3

32.

Chỉ đạo triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT

BHXH tỉnh

Tuần 3

33.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân 2017

Sở VHTT

Tuần 3

34.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐ TBXH

Tuần 3

35.

Chỉ đạo ban hành đề án chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

36.

Chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ 2017

Sở Du lịch

Tuần 4

37.

Chỉ đạo rà soát các thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 4

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]