Chương trình công tác tháng 11/2015
  

(Trích Chương trình số 118 /CTr-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh)

            

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1. \

Quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1

2.

Quy định mức chi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

3.

Thành lập, sát nhập một số thôn, bản, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

4.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Tuần 1-2

5.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Tuần 1-2

6.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015, dự toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Tuần 2-3

7.

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014

Sở Tài chính

Tuần 2-3

8.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 2-3

9.

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình trọng điểm 2015 và kế hoạch 2016

Sở KHĐT

Tuần 2-3

10.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 2015 và kế hoạch 2016

VP UBND tỉnh

Tuần 2-3

11.

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Tuần 3

12. \

Đề cương chi tiết hồ sơ tái đề cử quần thể di tích CĐ Huế là di sản thế giới lần 2

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 3

13.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

14.

Đề án phát triển cây con chủ lực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 3

15.

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

16.

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2

17.

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 2

18.

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ mở rộng

UBND thị xã Hương trà

Tuần 3

19.

Đề án tổ chức và hoạt động các tổ chức KHCN

Sở KHCN

Tuần 3

20.

Quy hoạch viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 3

21.

Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 3

22.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016

Sở TNMT

Tuần 3

23.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân (2016)

VP UBND tỉnh

Tuần 4

24.

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 4

25.

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 4

26.

Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 4

27.

Quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Lăng Cô đảm bảo phát triển ổn định bền vững

Sở NNPTNT

Tuần 4

28.

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Sở GTVT

Tuần 4

29.

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

30.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 4

31.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

32.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở NNPTNT

Tuần 4

33.

Phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Sở NNPTNT

Tuần 4

34.

Rà soát, đánh giá, định vị xây dựng hiện trạng vùng nuôi tôm cao triều đầm phá Câu Hai – Lăng Cô

Sở NNPTNT

Tuần 4

35.

Tăng cường năng lực Quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thừa thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

36.

Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 4

37.

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

38.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

39.

Quy định mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Sở GDĐT

Tuần 2

40.

Quy định mức chi công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 2

41.

Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc

UBND huyện Phú Lộc

Tuần 2

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

42.

Quyết định quy định việc thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

43.

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động - TBXH

Tuần 1

44.

Kế hoạch thực hiện Chương trình cộng đồng chung tay phòng chống dịch

Sở Y tế

Tuần 2

45.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXD ĐS VH

Sở VHTT&DL

Tuần 2

46.

Báo cáo đối ngoại 2015, kế hoạch đối ngoại 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

47.

Đề án phát triển mỹ thuật đến 2020

Sở VHTT&DL

Tuần 2

48.

Kế hoạch PCI cấp tỉnh 2016

Sở KHĐT

Tuần 3

49.

Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 3

50.

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài năm 2015, kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 3

51.

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

52. \

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

53.

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 2

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

54.

Quy định quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1-2

55.

Quyết định quy định việc thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

56.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác CSDL TTHC tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-2

57.

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 2

58.

Chỉ thị về chấn chỉnh môi trường du lịch

Sở VHTT&DL

Tuần 3

59.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 3

60.

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

61.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 4

62.

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét tặng giải thưởng cố đô về KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

63.

Quy chế quản lý lưu học sinh Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

64.

Quy định chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

65.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 4

66.

Quy định trình tự, thủ tục hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở KHĐT

Tuần 4

67.

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm XT& HT đầu tư tỉnh với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

VP UBND tỉnh

Tuần 4

68.

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

69.

Quyết định về đánh giá và phân loại CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

70.

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 1-4

71.

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

72.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1-4

73.

Lễ thông xe các dự án mở rộng QL 1A trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Sở GTVT

Tuần 1-2

74.

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ban TĐKT

Tuần 1-4

75.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

76.

Hội nghị tổng kết và góp ý điều chỉnh Luật Du lịch

Sở VHTTDL

Tuần 2

77. Đ

Làm việc với Đoàn Xúc tiến của Bộ KHĐT các nước

VPUBND/ Sở KHĐT

Tuần 2

78.

Hội nghị sơ kết 02 năm Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn

Sở VHTTDL

Tuần 3

79.

Hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng DSVH giai đoạn 2010-2015

Sở VHTTDL

Tuần 3

80.

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai hệ thống ISO toàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 3

81.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 11/11

82.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Quảng Điền

VP UBND /UBND huyện Quảng Điền

Ngày 18/11

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2016

VPUBND tỉnh

Theo KH

2.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KH-ĐT

Theo KH

3.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (sau khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

 

4.

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2

5.

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, 10 HĐND tỉnh khóa VI

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

6.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tiến độ cổ phần hóa tại các Công ty NHH NN MTV: Khoáng sản Thừa Thiên Huế; Đầu tư và Du lịch Huế

Ban ĐMPTDN tỉnh

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Tuần 4

11.

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

12.

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KHĐT

Thường xuyên

II.

Văn hóa - xã hội

13.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường Trường Đại học Phú Xuân

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

14.

Chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Sở Y tế, BHXH tỉnh

Tuần 2

15.

Chỉ đạo công tác nộp BHXH tại các đơn vị sở, ngành, đoàn thể

BHXH tỉnh

Tuần 2

16.

Chỉ đạo Chương trình 135

Ban Dân tộc

Tuần 2

17.

Chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn

Sở Y tế, Lao động TBXH, Công an tỉnh

Tuần 2

18.

Chỉ đạo hoàn chỉnh đề cương Quy hoạch di tích

Sở VHTT&DL

Tuần 2

19.

Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh đợt 3 CĐ, ĐH và tuyển sinh đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 2

20.

Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sở GDĐT

Tuần 3

21.

Chỉ đạo chấn chỉnh tình hình dạy thêm học thêm tràn lan; nghiêm cấm dạy học thêm bậc tiểu học

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 3

22.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách người có công cách mạng

Sở Lao động TBXH

Tuần 3

23.

Chỉ đạo công tác KCB cho người nghèo tỉnh Quý IV/2015

BQL Quỹ KCB

Tuần 3

24.

Chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch Xuất bản -In-Phát hành

Sở TT&TT

Tuần 3

25.

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tuần 3

26.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 3

27.

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 4

28.

Hoàn chỉnh đề cương hồ sơ tái đề cử di tích Huế lần 2

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 4

29.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

30.

Chỉ đạo ký kết tài trợ Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

31.

Chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Thường xuyên

32.

Chỉ đạo tiếp nhận và triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

33.

Chỉ đạo công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, an toàn lao động

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

34.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg về rà soát người có công

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

35.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt (dự án y tế Bắc Trung Bộ, dự án y tế dự phòng, dự án AIDS...)

Sở Y tế

Thường xuyên

36.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]