Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 233/CTr-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh)


STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Tuần 2

3.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

4.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2019 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

5.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2019, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

6.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

Sở Tài chính

Tuần 2

7.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Sở Tài chính

Tuần 2

8.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020

VP UBND tỉnh

Tuần 2

9.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

10.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

11.

Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Công an tỉnh

Tuần 2

12.

Phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh giai đoạn 2019-2021

Sở Tư pháp

Tuần 2

13.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

VP UBND tỉnh

Tuần 2

14.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019.

VP UBND tỉnh

Tuần 2

15.

Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Sở KHĐT

Tuần 2

16.

Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 2

17.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn

Sở NNPTNT

Tuần 2

18.

Đề án xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024

Sở TNMT

Tuần 2

19.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phú Vang

Sở Nội vụ

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

20.

Đề án Hệ sinh thái du lịch thông minh

Sở Du lịch/ Sở KHĐT

Tuần 2

21.

Chương trình tầm soát ung thư và một số bệnh hiểm nghèo tỉnh giai đoạn 2019 – 2021

Sở Y tế

Tuần 2

22.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 2

23.

Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

24.

Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

25.

Đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Tuần 4

26.

Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký Đất đai sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn

Sở TNMT/ Sở Nội vụ

Tuần 4

27.

Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn

Sở TNMT/ Sở Nội vụ

Tuần 4

28.

Đề án mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã)

Sở TTTT

Tuần 4

29.

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

Sở KHCN

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

30.

Đề án điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019

Sở TNMT

Tuần 1

31.

Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 4

32.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Tuần 4

33.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

34.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2019 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

35.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2019, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

36.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

Sở Tài chính

Tuần 4

37.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Sở Tài chính

Tuần 4

38.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020;

VP UBND tỉnh

Tuần 4

39.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

40.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

41.

Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Công an tỉnh

Tuần 4

42.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

VP UBND tỉnh

Tuần 4

43.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019.

VP UBND tỉnh

Tuần 4

44.

Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

45.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn

Sở NNPTNT

Tuần 4

46.

Đề án xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024

Sở TNMT

Tuần 4

47.

Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

48.

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

49.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

50.

Ban hành quyết định quy định việc đánh giá xếp loại CCHC cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 4

51.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 4

52.

Triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2023

Sở VHTT

Tuần 4

53.

Giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 4

54.

Quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

55.

Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

56.

Kế hoạch triển khai đề án quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Sở KHCN

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

57.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng

Sở Tài chính

Tuần 1

58.

Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng

Sở Tài chính

Tuần 1

59.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

60.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 2

61.

Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

62.

Chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, đơn vị do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 3

63.

Quyết định Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

64.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới vào Điều19 của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

65.

Quy định sửa đổi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa

Sở TNMT

Tuần 3

66.

Đề án Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030

Sở Nội vụ

Tuần 3

67.

Ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

68.

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương đương trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

69.

Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

70.

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

71.

Điều chỉnh quy định thực hiện quản lý, giám sát dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách

Sở KHĐT

Tuần 4

72.

Điều chỉnh giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT/ Sở Tài chính

Tuần 4

73.

Quy định Quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn

Sở GTVT

Tuần 4

74.

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GTVT

Tuần 4

75.

Quy chế xét, công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở NN PTNT

Tuần 4

76.

Quy định cập nhật, vận hành hệ thống thông tin bồi thường GPMB

Sở TNMT

Tuần 4

77.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

78.

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

79.

Quy định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

80.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

81.

Quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các BQL rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý

Sở TNMT

Tuần 4

82.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013

Sở Tư pháp

Tuần 4

83.

Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

84.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

85.

Hội thảo lấy ý kiến về Đô thị di sản

Sở KHĐT

Tuần 3-4

86.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2019, kế hoạch năm 2020

UBND thị xã Hương Trà/ thành phố Huế

Tuần 2-3

87.

Hội nghị nâng cao vai trò người phát ngôn trong cung cấp thông tin và truyền thông

Sở TTTT/ VP UBND tỉnh

Tuần 2

88.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với Nông dân giỏi với chủ đề: Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp

Sở KHCN

Tuần 3

89.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với chủ thuyền du lịch trên sông

Sở GTVT/ UBNDTP Huế

Tuần 3

90.

Hội thảo khoa học về đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 4

91.

Hội nghị giáo dục mầm non toàn tỉnh

Sở GD ĐT

Tuần 4

92.

Đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, chủ đề: “Bảo tồn, phát triển các làng nghề và nghề truyền thống”

VP UBND tỉnh

Tuần 4

93.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 06/11

94.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Lộc

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Lộc

Ngày 13/11

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo chuẩn bị Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 11/2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1

2.

Chỉ đạo chuẩn bị Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2020

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo công tác GPMB dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT/ Sở TNMT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo công tác di dời dân cư Thượng Thành

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; chỉ đạo công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Sở TNMT/ UBND cấp huyện

Tuần 1-4

7.

Rà soát công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xây dựng kế hoạch năm 2019-2020

Sở Công thương

Tuần 2

8.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị vai trò Phật giáo trong quá trình phát triển Du lịch tại địa phương

BTS GHPG /Sở Nội vụ/ Sở Du lịch

Tuần 4

9.

Chỉ đạo các hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn năm 1999

BCH PCTT và TKCN tỉnh

Ngày 29-30/11

II.

Văn hóa - xã hội

 

 

10.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức Festival Huế 2020

Trung tâm Festival

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học "Tinh hoa Đông Y"

Hội Đông y

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo kiểm kê CSDL di sản văn hóa ẩm thực Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

III.

Nội chính

 

 

13.

Chỉ đạo ban hành Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

14.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

15.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]