Chương trình công tác tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 184/CTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Sở Tài chính

Tuần 2

2.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 2

3.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2019

Sở TNMT

Tuần 2

4.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 2

5.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2018 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 2

6.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2018, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 2

7.

Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 2018, Kế hoạch năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 2

8.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019;

Sở Tài chính

Tuần 2

9.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 2

10.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018

VP UBND tỉnh

Tuần 2

11.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

12.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

13.

Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018

Công an tỉnh

Tuần 2

14.

Đề án triển khai dịch vụ thuyết minh tự động phục vụ du khách tại quần thể di tích Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

15.

Đề án hoạt động dịch vụ ẩm thực Món Huế tại Cung Trường Sanh Đại Nội

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

16.

Đề án triển khai không gian dịch vụ văn hóa tại Đông Khuyết Đài, Đại Nội

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

17.

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 2

18.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 – 2025

Sở LĐTBXH

Tuần 2

19.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở TNMT giai đoạn 2017-2021

Sở TNMT

Tuần 4

20.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế

Sở Nội vụ

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

21.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 2

22.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Sở TNMT

Tuần 2

23. \

Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ CBCC chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 4

24.

Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích và quy hoạch tổng thể di tích khu vực Lục Bộ và cụm di tích phía Đông Đại Nội Huế

TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 4

25.

Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

26.

Xây dựng giải pháp quản lý và khai thác quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

27.

Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế

Sở VHTT

Tuần 4

28.

Đề án “ Lập hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế”

TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 4

29.

Phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030

Sở GDĐT

Tuần 4

30.

Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2025

Sở Công thương

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

31.

Phân bổ biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 2

32.

Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở Tư pháp

Tuần 2

33.

Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở VHTT

Tuần 2

34.

Đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại Huế - 2018

UBND thành phố Huế

Tuần 2

35.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 3

36.

Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2018, Kế hoạch 2019

Sở KHĐT

Tuần 3

37.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2018 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2019;

Sở KHĐT

Tuần 3

38.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2018, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019;

Sở KHĐT

Tuần 3

39.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019;

Sở Tài chính

Tuần 3

40.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 3

41.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2019

Sở TNMT

Tuần 3

42.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2019;

VP UBND tỉnh

Tuần 3

43.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018.

VP UBND tỉnh

Tuần 3

44.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

45.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

46.

Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

Công an tỉnh

Tuần 3

47.

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Sở Tài chính

Tuần 3

48.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 3

49.

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

50.

Kế hoạch tổng rà soát sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thực hiện thuê đất theo quy định Luật đất đai 2013

Sở TNMT

Tuần 2

51.

Kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2020

Sở TNMT

Tuần 2

52.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

53.

Kế hoạch chuẩn hóa mô hình Trung tâm Hành chính công các cấp

VP UBND /Sở TTTT/Sở Nội vụ

Tuần 4

54.

Kế hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025

Sở KHCN

Tuần 4

55.

Kế hoạch triển khai nhân rộng phát triển mô hình kinh tế bền vững làm tiền đề khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 4

56.

Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý hệ thống Khu bảo tồn đến năm 2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

57.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh giai đoạn 2018-2025

Sở Công thương

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

58.

Quy định, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

59.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

60.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

61.

Sửa đổi Quy định về định mức đất và chế độ quản lý xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

62.

Quy định một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

63.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

64.

Điều chỉnh Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Xây dựng

Tuần 4

65.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở TNMT

Tuần 4

66.

Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

67.

Sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

68.

Quy định tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

VP UBND tỉnh

Tuần 4

69.

Quy định về nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

70.

Cơ chế chính sách hưởng lợi từ rừng trồng có nguồn gốc vốn ngân sách

Sở NNPTNT

Tuần 4

71.

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

72.

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

73.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

74.

Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn

Sở GD ĐT

Tuần 2

75.

Hội nghị công bố một số dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 3

76.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 4

77.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 07/11

78.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Vang

Ngày 21/11

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo chuẩn bị Đề án của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 1-4

4.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú bài

Sở KHĐT/ Sở GTVT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo triển khai thí điểm hệ thống camera

Sở TTTT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo triển khai thí điểm hệ thống phản ảnh hiện trưởng

TT CNTT

Tuần 1-4

7.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT/ UBND: thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Phú Lộc

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Kiểm tra an toàn các hồ đập thủy điện

Sở Công thương/ Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo công tác PCTT và TKCN năm 2018

BCH PCTT và TKCN

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 1

13.

Chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tỉnh

Chi nhánh NHNN tỉnh

Tuần 1

II.

Văn hóa - xã hội

14.

Chỉ đạo công tác giảm nghèo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%

UBND huyện A Lưới, Nam Đông; Sở LĐ TBXH

Tuần 2

15.

Chỉ đạo đánh giá tổng kết 10 kỳ Festival Huế và Festival Huế 2018

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

16.

Chỉ đạo thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH

Tuần 3

III.

Nội chính

17.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

18.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính trong hệ thống chính trị các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

19.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

20.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-4

21.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

22.

Chỉ đạo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]