Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 156/CTr-UBND  ngày 31/10/2016)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2016 và kế hoạch chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 2

3.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 2

4.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016

VP UBND tỉnh

Tuần 2

5.

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 1 và thứ 2 của HĐND tỉnh khóa VII

VP UBND tỉnh

Tuần 2

6.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

7.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

8.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 2

9.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở TNMT

Tuần 2-3

10.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở TNMT

Tuần 2-3

11.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 3

12.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 3

13.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 3

14.

Đề án phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 3

15.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

16.

Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2017-2020)

Sở Tài chính

Tuần 4

17.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Sở Tài chính

Tuần 4

18.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí lĩnh vực tài nguyên môi trường

Sở TNMT

Tuần 4

19.

Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Sở Công Thương

Tuần 4

20.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

21.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

22.

Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

23.

Báo cáo 7 năm thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở KHĐT

Tuần 2

24.

Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Sở Công Thương

Tuần 2

25.

Đề án Quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong cơ quan nhà nước

Sở TTTT

Tuần 2

26.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2

27.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

28.

Phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 2

29.

Phương án di chuyển Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 3

30.

Phân vùng sử dụng tổng hợp, phục hồi, bảo vệ và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện quản lý tổng hợp phát triển bền vững dãi cồn cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

31.

Phân vùng sử dụng mặt nước biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Tuần 3

32.

Phân vùng sử dụng mặt nước đầm phá trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Tuần 3

33.

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TNMT

Tuần 3

34.

Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Sở VHTT

Tuần 3

35.

Đề án Phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao giai đoạn 2016 – 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

36.

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2020,định hướng đến năm2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

37.

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế (Làng cổ Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn, nhà vườn Huế...)

Sở Du lịch

Tuần 4

38.

Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

39.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

40.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Tuần 2

41.

Đề án đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 8

UBND thành phố Huế

Tuần 3

42.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

43.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2016 và kế hoạch chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

44.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

45.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 4

46.

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 4

47.

Sơ kết 2 năm thực hiện TB 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

48.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

49.

Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Sở Công Thương

Tuần 4

50.

Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2017-2020)

Sở Tài chính

Tuần 4

51.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Sở Tài chính

Tuần 4

52.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

53.

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

54.

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 4

55.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016

VP UBND tỉnh

Tuần 4

56.

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 1 và thứ 2 của HĐND tỉnh khóa VII

VP UBND tỉnh

Tuần 4

57.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở TNMT

Tuần 4

58.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở TNMT

Tuần 4

59.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí lĩnh vực tài nguyên môi trường

Sở TNMT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

60.

Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 39 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Công an tỉnh

Tuần 1-4

61.

Kế hoạch xét tặng Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân năm 2017

Sở VHTT

Tuần 2

62.

Kế hoạch đẩy mạnh công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

63.

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016 -2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

64.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Sở Nội vụ

Tuần 2

65.

Kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị trấn Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 2

66.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 2

67.

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 3

68.

Kế hoạch giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐ TBXH

Tuần 3

69.

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016-2020

Ban Quản lý KKT, KCN

Tuần 3

70.

Báo cáo đối ngoại năm 2016, kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

71.

Quy hoạch phân khu phường Kim Long

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

72.

Quy hoạch phân khu phường An Tây

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

73.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

74.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

75.

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị mới An Vân Dương (khu A,B, C)

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

76.

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

77.

Quy hoạch phân khu Khu D - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

78.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

79.

Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Tuần 4

80.

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đặc biệt quý hiếm về tỉnh qua các giai đoạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác

Sở Nội vụ

Tuần 4

81.

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 4

82.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất

Sở TNMT

Tuần 4

83.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 4

84.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

85.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Sở GD&ĐT

Tuần 4

86.

Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

87.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

88.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 1

89.

Quy chế bảo vệ BMNN

Công an tỉnh

Tuần 2

90.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

91.

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Sở KHĐT

Tuần 2

92.

Điều chỉnh chế độ học bổng và chi phí đào tạo lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

93.

Ban hành Quyết định định mức xuất ăn cho các đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội công lập

Sở LĐTBXH/ Sở Tài chính

Tuần 3

94.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

95.

Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý

Sở Tài chính

Tuần 4

96.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

97.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

98.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

99.

Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

100.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến BĐKH trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

101.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

102.

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm

Sở TNMT

Tuần 4

103.

Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan hành chính nhà nước

Sở TTTT

Tuần 4

104.

Điều chỉnh, bổ sung Quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 4

105.

Quy định việc giao, cho thuê khu vực biển, đầm phá cho tổ chức, cá nhân khai thác biển, đầm phá

Sở TNMT

Tuần 4

106.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH/ Sở Tài chính

Tuần 4

107.

Quy định Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

108.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

109.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

110.

Ký kết biên bản hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHĐT/ VPUBND tỉnh

Theo KH

111.

Làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2016 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Sở KHĐT/ VPUBND tỉnh

Tuần 2-4

112.

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an tỉnh

Tuần 2-4

113.

Đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh về “Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển”

VP UBND tỉnh

Tuần 3

114.

Hội nghị quản lý môi trường toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

115.

Đối thoại sử học – Festival Huế

Trung tâm Festival

Tuần 3

116.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 02/11

117.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Thủy

Ngày 16/11

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo đôn đốc các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2017

VP UBND tỉnh

Theo KH

4.

Tổ chức đoàn công tác đi làm việc tại Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

5.

Tổ chức đoàn công tác đi Nhật Bản (Nara, Gifu, Kyoto, Yokohama

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

6.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

7.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

8.

Chỉ đạo Phê duyệt tài chính của Quỹ đầu tư phát triển và BLTD cho DNNVV

Quỹ ĐTPT và BLTD cho DNNVV

Tuần 1- 2

9.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo công tác triển khai Nghị định 135/2016/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Sở TNMT/Sở Tài chính

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo công tác GPMB xây dựng dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân; La Sơn – Nam Đông

Sở GTVT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

13.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

15.

Chỉ đạo thành lập Bảo tàng Nghề thêu tại Huế

Sở VHTT

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo công tác ATTP quý 4/2016 trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo tổ chức ngày Văn hóa – Du lịch Huế tại Hà Nội

Sở VHTT/ Sở Du lịch

Tuần 1-4

18.

Chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận liệt sỹ, xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục đường văn hóa

Sở VHTT

Tuần 2

20.

Chỉ đạo Đề án đặt tên đường tại Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 2

21.

Chỉ đạo xây dựng đề án giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH/ UBND huyện A Lưới/ UBND huyện Nam Đông

Tuần 2

22.

Chỉ đạo, rà soát CTCT ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

23.

Chỉ đạo công tác rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

24.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Tuần 2

25.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách cho người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 2

26.

Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

27.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Sở Nội vụ

Tuần 2

28.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân 2017

Sở VHTT

Tuần 3

29.

Chỉ đạo các hoạt động ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Sở VHTT

Tuần 3

30.

Chỉ đạo các hoạt động ngày Nhà giáo Việt Nam

Sở GD ĐT

Tuần 3

31.

Chỉ đạo tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT

Sở Y tế

Tuần 3

32.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐ TBXH

Tuần 3

33.

Chỉ đạo hoàn chỉnh đề án chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

34.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ

Sở Du lịch

Tuần 4

35.

Chỉ đạo rà soát các thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]