Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh
  

(Theo Chương trình số 222/CTr-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 2

3.

Đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025

Sở LĐTBXH

Tuần3

4.

Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Sở KHĐT

Tuần 3

5.

Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 4

6.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Tuần 4

7.

Phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh giai đoạn 2019-2021

Sở Tư pháp

Tuần 4

8.

Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

9.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn

Sở NNPTNT

Tuần 4

10.

Đề án xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

11.

Đề án Hệ sinh thái du lịch thông minh

Sở Du lịch/ Sở KHĐT

Tuần 2

12.

Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 2

13.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Tuần 2

14.

Chương trình tầm soát ung thư và một số bệnh hiểm nghèo tỉnh giai đoạn 2019 – 2021

Sở Y tế

Tuần 2

15.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 2

16.

Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 2

17.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn

Sở NNPTNT

Tuần 2

18.

Đề án xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024

Sở TNMT

Tuần 2

19.

Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

20.

Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

21.

Đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Tuần 4

22.

Đề án mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã)

Sở TTTT

Tuần 4

23.

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

Sở KHCN

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

24.

Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 1

25.

Đề án tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội

Sở KHĐT

Tuần 1

26.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 14-KL/TU ngày 21/7/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 1

27.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Sở KHĐT

Tuần 1

28.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Du lịch

Tuần 1

29.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 1

30.

Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

31.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

32.

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 37-CT/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trưng ương 6 khóa XI về thực hiện khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

Sở KHCN

Tuần 3

33.

Kế hoạch Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

34.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 4

35.

Triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2023

Sở VHTT

Tuần 4

36.

Giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 4

37.

Quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

38.

Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

39.

Kế hoạch triển khai đề án quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Sở KHCN

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

 

 

40.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng

Sở Tài chính

Tuần 1

41.

Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng

Sở Tài chính

Tuần 1

42.

Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NN PTNT

Tuần 1

43.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

44.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 2

45.

Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Tuần 2

46.

Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Tuần 2

47.

Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Tuần 2

48.

Quy định về chi tiêu, định mức, quy mô bãi đổ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

49.

Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

50.

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 3

51.

Điều chỉnh Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Sở TNMT

Tuần 3

52.

Quyết định Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

53.

Quy định sửa đổi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa

Sở TNMT

Tuần 3

54.

Ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

55.

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương đương trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

56.

Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

57.

Chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, đơn vị do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 4

58.

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

59.

Điều chỉnh giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT/ Sở Tài chính

Tuần 4

60.

Quy định Quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Sở GTVT

Tuần 4

61.

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GTVT

Tuần 4

62.

Quy chế xét, công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở NN PTNT

Tuần 4

63.

Quy định cập nhật, vận hành hệ thống thông tin bồi thường GPMB

Sở TNMT

Tuần 4

64.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

65.

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

66.

Quy định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

67.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

68.

Quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các BQL rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý

Sở TNMT

Tuần 4

69.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013

Sở Tư pháp

Tuần 4

70.

Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

71.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

72.

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

BCH Quân sự

Tuần 1

73.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1

74.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2019, kế hoạch năm 2020

UBND cấp huyện

Tuần 1-2

75.

Hội nghị nâng cao vai trò người phát ngôn trong cung cấp thông tin và truyền thông

Sở TTTT/ VP UBND tỉnh

Tuần 2

76.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với Nông dân giỏi với chủ đề: Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp

Sở NNPTNT

Tuần 3

77.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với chủ thuyền du lịch trên sông

Sở GTVT/ UBND TP Huế

Tuần 3

78.

Hội thảo khoa học về đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 4

79.

Hội nghị giáo dục mầm non toàn tỉnh

Sở GD ĐT

Tuần 4

80.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 01/10

81.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Vang

Ngày 16/10

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo chuẩn bị Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2020

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo công tác GPMB dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT/ Sở TNMT

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo công tác di dời dân cư Thượng Thành

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sở TNMT, UBND các huyện, thị xã, TP Huế

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Seoul, Hàn Quốc

Sở KHĐT

Tuần 1

7.

Chỉ đạo công tác tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cục Thống kê

Tuần 2

8.

Rà soát công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xây dựng kế hoạch năm 2019-2020

Sở Công thương

Tuần 2

9.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị vai trò Phật giáo trong quá trình phát triển Du lịch tại địa phương

BTS GHPG /Sở Nội vụ/ Sở Du lịch

Tuần 4

II.

Văn hóa - xã hội

 

 

10.

Tổ chức Giải chạy VnExpress International Marathon - Huế 2020

Sở VHTT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo tổ chức giải Huế Half Marathon thường niên

Sở VHTT

Tuần 1

12.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức Festival Huế 2020

Trung tâm Festival

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học "Tinh hoa Đông Y"

Hội Đông y

Tuần 1-4

III.

Nội chính

 

 

14.

Chỉ đạo ban hành Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

15.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

16.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc

Thanh tra tỉnh

Tuần 1

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]