Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 151/CTr-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 2

2.

Đề án phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 3

3.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 3

4.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

5.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

7.

Báo cáo 7 năm thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở KHĐT

Tuần 2

8.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

9.

Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

10.

Phương án di chuyển Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Tuần 2

11.

Đề án Quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong cơ quan nhà nước

Sở TTTT

Tuần 2

12.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2

13.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

14.

Đề án Quy định chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 2-3

15.

Phân vùng sử dụng tổng hợp, phục hồi, bảo vệ và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện quản lý tổng hợp phát triển bền vững dãi cồn cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

16.

Phân vùng sử dụng mặt nước biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Tuần 3

17.

Phân vùng sử dụng mặt nước đầm phá trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Tuần 3

18.

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TNMT

Tuần 3

19.

Phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 3

20.

Đề án đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 8

UBND thành phố Huế

Tuần 3

21.

Đề án Phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao giai đoạn 2016 – 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

22.

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2020,định hướng đến năm2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

23.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030

Sở VHTT

Tuần 4

24.

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế (Làng cổ Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn, nhà vườn Huế...)

Sở Du lịch

Tuần 4

25.

Quy hoạch xuất bản - in - phát hành đến năm 2020, định hướng 2030

Sở TTTT

Tuần 4

26.

Quy hoạch khảo cổ đến năm 2020, định hướng 2030

Sở VHTT

Tuần 4

27.

Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

28.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

29.

Đề án phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gắn sơ kết thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước

Sở Du lịch

Tuần 1

30.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Tuần 2

31.

Sơ kết 2 năm thực hiện TB 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

32.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Sở GD&ĐT

Tuần 1-2

33.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

34.

Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 39 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Công an tỉnh

Tuần 1-4

35.

Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện thực hiện

Sở Tài chính

Tuần 1

36.

Kế hoạch đẩy mạnh công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

37.

Kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị trấn Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 2

38.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 2

39.

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 2

40.

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 3

41.

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016

Ban Quản lý KKT, KCN

Tuần 3

42.

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị mới An Vân Dương (khu A,B, C)

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

43.

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

44.

Quy hoạch phân khu Khu D - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

45.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

46.

Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Tuần 4

47.

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đặc biệt quý hiếm về tỉnh qua các giai đoạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác

Sở Nội vụ

Tuần 4

48.

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 4

49.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất

Sở TNMT

Tuần 4

50.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 4

51.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

52.

Kế hoạch sưu tầm, số hóa mộc bản trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

53.

Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

54.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

55.

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

VP UBND tỉnh

Tuần 1

56.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 1

57.

Ban hành Quy chế bảo vệ BMNN

Công an tỉnh

Tuần 2

58.

Quy chế mua sắm hàng hóa theo phương thức tập trung

Sở Tài chính

Tuần 2

59.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

60.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 2

61.

Quy chế quản lý hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công thương

Tuần 2

62.

Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển KHCN

Sở KHCN

Tuần 2

63.

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Sở KHĐT

Tuần 2

64.

Điều chỉnh chế độ học bổng và chi phí đào tạo lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

65.

Ban hành quy định tuyến đường vận chuyển Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công thương

Tuần 3

66.

Ban hành Quyết định định mức xuất ăn cho các đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội công lập

Sở LĐTBXH

Tuần 3

67.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

68.

Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý

Sở Tài chính

Tuần 4

69.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

70.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

71.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

72.

Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

73.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến BĐKH trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

74.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

75.

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm

Sở TNMT

Tuần 4

76.

Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan hành chính nhà nước

Sở TTTT

Tuần 4

77.

Điều chỉnh, bổ sung Quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 4

78.

Quy định việc giao, cho thuê khu vực biển, đầm phá cho tổ chức, cá nhân khai thác biển, đầm phá

Sở TNMT

Tuần 4

79.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH/ Sở Tài chính

Tuần 4

80.

Quy định Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

81.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

82.

Công bố đơn giá Nhân công xây dựng cơ bản năm 2016 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

83.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

84.

Ký kết biên bản hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHĐT/ VPUBND tỉnh

Tuần 1

85.

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và 15 năm Ngày toàn dân PCCC

Cảnh sát PCCC

Tuần 1

86.

Họp báo thường kỳ UBND tỉnh Quý 3

VP UBND tỉnh

Tuần 1

87.

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016)

BCH Quân sự tỉnh

Tuần 1-2

88.

Làm việc với các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên cấp huyện

Sở LĐTBXH, Sở GD ĐT

Tuần 1-4

89.

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an tỉnh

Tuần 2-4

90.

Hội nghị tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp

Sở Nội vụ

Tuần 2

91.

Hội nghị quản lý môi trường toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

92.

Kiểm tra và rà soát tình hình triển khai giải ngân vốn vay cho các đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

Ngân hàng CSXH

Tuần 2-3

93.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 05/10

94.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phong Điền

VP UBND tỉnh/ huyện Phong Điền

Ngày 19/10

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo ban hành các Đề án HĐND tỉnh thông qua

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2017

VP UBND tỉnh

Theo KH

4.

Chỉ đạo tổ chức bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 2

5.

Chỉ đạo Phê duyệt tài chính của Quỹ đầu tư phát triển và BLTD cho DNNVV

Quỹ đầu tư phát triển và BLTD cho DNNVV

Tuần 1- 2

6.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

7.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Nghị định 135/2016/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Sở TNMT/Sở Tài chính

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo công tác GPMB xây dựng dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân; La Sơn – Nam Đông

Sở GTVT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

12.

Lập kế hoạch của lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác tại CHDCND Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc - KOICA (10-11/2016)

Sở Ngoại vụ/UBND TP Huế

Tuần 4

13.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

14.

Chỉ đạo thành lập Bảo tàng Nghề thêu tại Huế

Sở VHTT

Tuần 1-4

15.

Chỉ đạo công tác ATTP quý 4/2016 trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận liệt sỹ, xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục đường văn hóa

Sở VHTT

Tuần 2

18.

Chỉ đạo Đề án đặt tên đường tại Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 2

19.

Chỉ đạo xây dựng đề án giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 2

20.

Chỉ đạo phê duyệt đề án giảm xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% tại huyện A Lưới

Sở LĐTBXH

Tuần 2

21.

Chỉ đạo công tác rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

22.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Tuần 2

23.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách cho người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 2

24.

Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

25.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân 2017

Sở VHTT

Tuần 3

26.

Chỉ đạo tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT

Sở Y tế

Tuần 3

27.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ

Sở Du lịch

Tuần 4

28.

Chỉ đạo rà soát các thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]