Chương trình công tác tháng 09/2015
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình  số 95/CTr-UBND của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

2.

Đề án phát triển mỹ thuật giai đoạn 2015-2025

Sở VHTT&DL

Tuần 3

3. \

Quy hoạch ngành KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

4.

Đề án quy định mức hỗ trợ thực hiện chinh sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn

Sở Tài chính - NNPTNT

Tuần 4

5.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

6.

Đề án phát triển cây con chủ lực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

7.

Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm 6 tháng đầu năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1

8.

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2

9.

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 2

10.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg

Sở Y tế

Tuần 2

11.

Kế hoạch thực hiện Quyết định 616 của TTCP về triển lãm bản đồ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Sở TT&TT

Tuần 2

12.

Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 hợp phần 110KV

Sở Công Thương

Tuần 3

13.

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 3

14.

Quy hoạch ngầm đô thị

UBND thành phố Huế

Tuần 3

15.

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ mở rộng

UBND thị xã Hương trà

Tuần 3

16.

Hỗ trợ sau giao rừng tự nhiên

Sở NNPTNT

Tuần 3

17.

Đề cương chi tiết hồ sơ tái đề cử quần thể di tích Cố đô Huế là di sản thế giới lần 2

TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 3

18.

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

19. \

Quy hoạch chung đô thị mới Bình Điền

UBND thị xã Hương T

Tuần 4

20.

Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

21.

Quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Lăng Cô đảm bảo phát triển ổn định bền vững.

Sở NNPTNT

Tuần 4

22.

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Sở GTVT

Tuần 4

23.

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

24.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 4

25.

Chương trình phát triển từng đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

26.

Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô đợt 2

Sở VHTT&DL

Tuần 4

27.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

28.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở NNPTNT

Tuần 4

29.

Phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Sở NNPTNT

Tuần 4

30.

Rà soát, đánh giá, định vị xây dựng hiện trạng vùng nuôi tôm cao triều đầm phá Câu Hai – Lăng Cô

Sở NNPTNT

Tuần 4

31.

Tăng cương năng lực Quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thừa thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

32.

Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản găn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 4

33.

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

34.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

35.

Báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc miền núi giai đoạn 2011-2016

Ban Dân tộc

Tuần 1

36.

Kế hoạch tạm giao biên chế công chức năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

37.

Quy định về dịch vụ trực tuyến

Sở TT&TT

Tuần 2

38.

Kế hoạch triển khai NQ 36/NQ-TW về đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Sở TTTT

Tuần 2

39.

Kế hoạch triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020

Sở VHTT&DL

Tuần 2

40.

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

41.

Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

42.

Đề án số hóa truyền hình đến năm 2020

Đài PTTH tỉnh

Tuần 4

43.

Kế hoạch vận động nguồn vốn ODA giai đoạn 2017-2020

Sở KHĐT

Tuần 4

44.

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

45. \

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

46.

Đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

VPUBND tỉnh

Tuần 1-4

47.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

48.

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày CMT8 và QK 02/9

Sở VHTT&DL

Tuần 1

49.

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 2

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

50.

Quy định quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1-2

51.

Quy định về dịch vụ trực tuyến

Sở TT&TT

Tuần 2

52.

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2

53.

Quy chế phối hợp giữa BQL KV Phát triển ĐT với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

BQL KVPTĐT

Tuần 2

54.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 3

55.

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 3

56.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 3

57.

Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước

Sở TNMT

Tuần 3

58.

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

59.

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 3

60.

Quy chế quản lý Quy hoạch ngoài trời

Sở VHTT&DL

Tuần 3

61.

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

62.

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 1-4

63.

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

64.

Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

65.

Quy chế quản lý lưu học sinh Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

66.

Quy định về mua sắm hàng hóa theo phương thức tập trung

Sở Tài chính

Tuần 4

67.

Quy định chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

68.

Quy định việc phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc thẩm định, tuyển chọn và triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về lĩnh vực ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở TNMT

Tuần 4

69.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 4

70.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 4

71.

Ban hành chỉ tiêu riêng của tỉnh bình xét đối tượng mua nhà ở xã hội theo Luật nhà ở sửa đổi

Sở Xây dựng

Tuần 4

72.

Quy định trình tự, thủ tục hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở KHĐT

Tuần 4

73.

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm XT& HT đầu tư tỉnh với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

VP UBND tỉnh

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

74.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1-4

75.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Tuần 1

76.

Kế hoạch đón các đoàn Đại sứ, Yokohama…

Sở Ngoại vụ

Tuần 1- 2

77.

Họp thông qua danh mục đề tài, nhiệm vụ KHCN năm 2016

Sở KHCN

Tuần 1- 2

78.

Hội nghị giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC

Thanh tra tỉnh

Tuần 1-4

79.

Họp hội đồng xét duyệt di tích

Sở VHTTDL

Tuần 2

80.

Tiếp tục làm việc các bộ ngành trung ương về tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

81.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

BCH PCLB và TKCN

Tuần 3

82.

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai hệ thống ISO toàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 3

83.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

84.

Làm việc với Ủy ban Thanh niên Việt Nam về kiểm tra công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Theo KH

85.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phong Điền

UBND huyện Phong Điền, VP UBND tỉnh

Ngày 16/9

86.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 30/9

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo các ngành đăng ký chương trình công tác năm 2016

VPUBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo xử lý kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần 10 HĐND tỉnh khóa VI

VPUBND tỉnh

Theo KH

3.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KH-ĐT

Theo KH

4.

Theo dõi tiến độ cổ phần hóa DNNN

Ban ĐMPTDN

Theo KH

5.

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Theo KH

6. \

Tiếp tục xử lý thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Sở Tài chính

Tuần 1

7.

Phê quyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các Công ty TNHH NN một thành viên

Sở Tài chính

Tuần 1

8.

Xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe TTHuế để cổ phần hoá.

Sở Tài chính,

BCĐ CPH Công ty

Tuần 1

9.

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Sở TNMT

Tuần 2

10.

Công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

12.

Xây dựng cuốn sách “ Đầu tư vào Thừa Thiên Huế”

VP UBND tỉnh, Sở KHĐT

Tuần 4

13.

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

14.

Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

15.

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KHĐT

Thường xuyên

II.

Văn hóa - xã hội

16.

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học mới

Sở GD&ĐT

Tuần 1

17.

Chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP Tết Trung thu 2015

Sở Y tế

Tuần 1

18.

Chỉ đạo báo cáo kết quả lễ hội Điện Huệ Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 1

19.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm CM tháng 8 và quốc khánh 2/9

Sở VHTT&DL

Tuần 1

20.

Chỉ đạo công tác Bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh

Tuần 2

21.

Chỉ đạo tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Ủy ban Dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

22.

Chỉ đạo triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Tuần 2

23.

Chỉ đạo thực hiện các Đề án điều tra khảo sát công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

24.

Chỉ đạo tổ chức triển khai bàn giao BV Đa khoa tỉnh cho Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 3

25.

Chỉ đạo triển khai dự án Hội nữ hộ sinh VN

Sở Y tế

Tuần 3

26.

Chỉ đạo Hội thảo Khảo cổ học toàn quốc tại Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

27.

Chỉ đạo công tác trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, có công cách mạng

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

28.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

29.

Chỉ đạo triển khai các chính sách dân tộc miền núi

Ban Dân tộc

Thường xuyên

30.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt (dự án y tế Bắc Trung Bộ, dự án y tế dự phòng, dự án AIDS...)

Sở Y tế

Thường xuyên

31.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

32.

Chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

 

Chương trình số 95/CTr-UBND của UBND tỉnh
 Bản in]