Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 129/CTr-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho cán bộ ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

2.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 3

3.

Đề án phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 3

4.

Quy hoạch xuất bản - in - phát hành đến năm 2020, định hướng 2030

Sở TTTT

Tuần 3

5.

Quy hoạch khảo cổ đến năm 2020, định hướng 2030

Sở VHTT

Tuần 3

6.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 3

7.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

8.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

9.

Đề án xây dựng và quản lý CSDL lý lịch tư pháp tại tỉnh giai đoạn 2016 – 2020

Sở Tư pháp

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

10.

Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

11.

Báo cáo 7 năm thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở KHĐT

Tuần 2

12.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

13.

Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

14.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 2

15.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2

16.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

17.

Hồ sơ tái đề cử Quần thể di tích Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

18.

Phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Tuần 3

19.

Đề án đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 8

UBND thành phố Huế

Tuần 3

20.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

21.

Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gắn sơ kết thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước

Sở Du lịch

Tuần 2

22.

Sơ kết 2 năm thực hiện TB 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

23.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

24.

Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 39 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Công an tỉnh

Tuần 1-4

25.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Sở GD&ĐT

Tuần 1-2

26.

Kế hoạch điều tra, khảo sát đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị hiện vật văn hóa Chămpa

Sở VHTT

Tuần 1

27.

Chỉ thị đẩy mạnh CCHC gắn liền ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

VP UBND tỉnh

Tuần 2

28.

Kế hoạch đẩy mạnh công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

29.

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị mới An Vân Dương (khu A,B, C)

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 3

30.

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 3

31.

Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện thực hiện

Sở Tài chính

Tuần 3

32.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 3

33.

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 3

34.

Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Sở Giáo dục Đào tạo

Tuần 3

35.

Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016-2017

Sở Giáo dục Đào tạo

Tuần 3

36.

Chương trình phối hợp của UBND tỉnh và UB MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2016-2020

VP UBND tỉnh

Tuần 3

37. \

Mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017

Sở Tài chính

Tuần 3

38.

Đề án “ Tiếp tục Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”

Sở LĐTBXH

Tuần 3

39.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu nông thôn mới gđ 2016-2020.

Sở NNPTNT

Tuần 3

40.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

41.

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ mở rộng

UBND thị xã Hương Trà

Tuần 4

42.

Quy hoạch phân khu phường Kim Long

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

43.

Quy hoạch phân khu phường An Tây

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

44.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ

UBND Thành phố Huế

Tuần 4

45.

Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Tuần 4

46.

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đặc biệt quý hiếm về tỉnh Thừa Thiên Huế qua các giai đoạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác

Sở Nội vụ

Tuần 4

47.

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 4

48.

Kế hoạch khai thác, cập nhật và vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính

Sở TNMT

Tuần 4

49.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất

Sở TNMT

Tuần 4

50.

Kế hoạch sưu tầm, số hóa mộc bản trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

51.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

52.

Kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị trấn Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

53.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

54.

Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

Tuần 4

55.

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016

Ban Quản lý KKT, KCN

Tuần 4

56.

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

57.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

58.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 1

59.

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Sở KHĐT

Tuần 1

60.

Ban hành Quy chế bảo vệ BMNN

Công an tỉnh

Tuần 2

61.

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

VP UBND tỉnh

Tuần 2

62.

Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển KHCN

Sở KHCN

Tuần 2

63.

Điều chỉnh chế độ học bổng và chi phí đào tạo lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

64.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 3

65.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 3

66.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

67.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

68.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

69.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

70.

Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

71.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến BĐKH trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

72.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

73.

Quy chế quản lý hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công thương

Tuần 4

74.

Ban hành quy định tuyến đường vận chuyển Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công thương

Tuần 4

75.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH/ Sở Tài chính

Tuần 4

76.

Quy định Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

77.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

78.

Công bố đơn giá Nhân công xây dựng cơ bản năm 2016 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

79.

Sửa đổi Quyết định 4260/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

80.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

81.

Làm việc với một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp

Sở KHĐT

Tuần 2

82.

Dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần 10 tại Cần Thơ

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

83.

Ký kết biên bản hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHĐT

Tuần 3

84.

Hội nghị quản lý môi trường toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

85.

Hội nghị Phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp, chợ và cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh

Cảnh sát PCCC

Tuần 3

86.

Hội thảo quốc tế về di sản văn hóa cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

87.

Hội nghị Tổng kết công tác PCLB – TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

BCH PCLB-TKCN

Tuần 3

88.

Hội nghị Tổng kết và triển khai Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

89.

Họp báo thường kỳ UBND tỉnh Quý 3

VP UBND tỉnh

Tuần 4

90.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 14/9

91.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Trà

Ngày 21/9

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo ban hành các Đề án HĐND tỉnh thông qua

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2017

VP UBND tỉnh

Theo KH

4.

Chỉ đạo tổ chức đánh giá thiệt hại và bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 2

5.

Đôn đốc, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn theo Nghị quyết 60/NQ-CP

Sở KHĐT

Tuần 1-4

6.

Phê duyệt giá trị thực tế doanh nghiệp khi chính thức chuyển thành Công ty CP: Công ty Xây lắp, Công ty TNHH NN MTV bến xe Thừa Thiên Huế

Ban chỉ đạo CPH

Tuần 1- 4

7.

Chỉ đạo thành lập Hội đồng giải thể Công ty lâm nghiệp Phú Lộc

Ban chỉ đạo CPH

Tuần 1- 4

8.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

9.

Kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão

Sở Công thương

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 2016 của các Công ty TNHH NN MTV

Sở Tài chính

Tuần 1- 4

11.

Chỉ đạo công tác GPMB xây dựng dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân; La Sơn – Nam Đông

Sở GTVT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

14.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

15.

Lập kế hoạch của lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác tại CHDCND Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc - KOICA (10-11/2016)

Sở Ngoại vụ/UBND TP Huế

Tuần 4

16.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

17.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 71 năm CM tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Sở VHTT

Tuần 1

18.

Chỉ đạo khai giảng năm học 2016-2017

Sở GD ĐT

Tuần 1

19.

Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm trong dịp Trung Thu

Sở Y tế

Tuần 1

20.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở GDĐT

Tuần 1

21.

Chỉ đạo công tác rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

22.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Tuần 2

23.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách cho người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 2

24.

Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

25.

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo quốc tế về di sản văn hóa cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

26.

Chỉ đạo tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT

Sở Y tế

Tuần 3

27.

Chỉ đạo kiện toàn các tổ chức tư vấn lĩnh vực y tế

Sở Y tế

Tuần 3

28.

Chỉ đạo kiện toàn các tổ chức tư vấn lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Sở GD ĐT

Tuần 3

29.

Chỉ đạo chuyển giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sở Y tế, Sở KHĐT

Tuần 3

30.

Chỉ đạo kiện toàn các tổ chức tư vấn do Sở VHTT làm cơ quan thường trực

Sở VHTT

Tuần 3

31.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ

Sở Du lịch

Tuần 4

32.

Chỉ đạo rà soát các thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]