Chương trình công tác tháng 08/2015
  

(Theo Chương trình Công tác số 86/CTr-UBND của UBND tỉnh ngày 29/7/2015)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

2.

Quy hoạch ngành KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

3.

Sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 8c/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Sở Tài chính

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

4.

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 1

5.

Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm 6 tháng đầu năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1

6.

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 2

7.

Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 hợp phần 110KV

Sở Công Thương

Tuần 2

8.

Đề cương Quy hoạch ứng dụng CNTT

Sở TT&TT

Tuần 2

9.

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 2

10.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg

Sở Y tế

Tuần 2

11.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo đến năm 2020

Sở Y tế

Tuần 3

12.

Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Sở Y tế

Tuần 3

13. \

Kế hoạch thực hiện Quyết định 616 của TTCP về triển lãm bản đồ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Sở TT&TT

Tuần 3

14.

Đề án phát triển mỹ thuật giai đoạn 2015-2025

Sở VHTT&DL

Tuần 3

15.

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Sở GTVT

Tuần 3

16.

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

17.

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

18.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 4

19.

Kế hoạch thực hiện NQ số 102/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Sở VHTT&DL

Tuần 4

20.

Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô đợt 2

Sở VHTT&DL

Tuần 4

21.

Kịch bản khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

22.

Quyết định thành lập BCĐ Đề án phát triển y tế biển đảo đến năm 2020 của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 4

23.

Kế hoạch Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, tham gia khu vực và toàn quốc vào năm 2016

Sở GD ĐT

Tuần 4

24.

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

25.

Đề cương quy hoạch di tích đến 2025

Sở VHTT&DL

Tuần 2

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

26.

Bổ sung thông tin về đề án đào tạo QHEALTH-Koica (thống nhất với KOICA sau khi có ý kiến của các Bộ: KHĐT, YT)

Sở Y tế

Tuần 1

27.

Quyết định quy định thời gian năm học 2015-2016

Sở GDĐT

Tuần 1

28.

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 2

29.

Quy định về dịch vụ trực tuyến

Sở TT&TT

Tuần 2

30.

Kế hoạch tạm giao biên chế công chức năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 2

31.

Quyết định về việc ban hành quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

32.

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

33.

Kế hoạch vận động nguồn vốn ODA

Sở KHĐT

Tuần 4

34.

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

35.

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

36.

Đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

VPUBND tỉnh

Tuần 1-4

37.

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày CMT8 và QK 02/9

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

38.

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 2

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

39.

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

Tuần 1-2

40.

Chỉ thị tăng cường quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất lúa

Sở TNMT

Tuần 1-2

41.

Quy định quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1-2

42.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 1-4

43.

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

44.

Quyết định phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân các đối tượng
được hưởng trợ cấp theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg,NĐ số 150/2006/NĐ-CP, QĐ số 62/2011/QĐ-TTg

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 1-4

45.

Quy chế phối hợp giữa BQL KV Phát triển ĐT với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

BQL KVPTĐT

Tuần 1-4

46.

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 1-4

47.

Quy định về dịch vụ trực tuyến

Sở TT&TT

Tuần 2

48.

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 2-3

49.

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

50.

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

51.

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

52.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

53.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

54.

Quyết định về việc ban hành quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

55.

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 3

56.

Quy chế quản lý Quy hoạch ngoài trời

Sở VHTT&DL

Tuần 3

57.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 3-4

58.

Quy định về thi hành Quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật và quyết định công bố Quyết định giải quyết khiếu nại

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

59.

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

60.

Ban hành chỉ tiêu riêng của tỉnh bình xét đối tượng mua nhà ở xã hội theo Luật nhà ở sửa đổi

Sở Xây dựng

Tuần 4

61.

Quy định trình tự, thủ tục hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở KHĐT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

62.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2

63.

Tiếp tục làm việc các bộ ngành trung ương về tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

64.

Hội nghị triển khai Kế hoạch quản lý quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2020

TT BTDTCĐ Huế

Tuần 2

65.

Hội nghị sơ kết tổng rà soát người có công cách mạng

Sở LĐ-TBXH

Tuần 3

66.

Hội nghị giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

67.

Nghe báo cáo Kế hoạch xúc tiến du lịch

Sở VHTTDL

Tuần 3-4

68.

Hội nghị đánh giá mô hình sử dụng đất trang trại

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

69.

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai hệ thống ISO toàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 4

70.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

71.

Làm việc với Ủy ban Thanh niên Việt Nam về kiểm tra công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Theo KH

72.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 05/8

73.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Lộc.

UBND huyện Phú Lộc, VP UBND tỉnh

Ngày 19/8

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Báo cáo giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI

VPUBND tỉnh

Trình HĐND

2.

Tổng hợp xử lý kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần 10 HĐND tỉnh khóa VI

VPUBND tỉnh

Trình HĐND

3.

Chỉ đạo triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp lần 10 HĐND tỉnh khóa VI

Các sở, ngành liên quan

Trình HĐND

4.

Thực hiện Kế hoạch của KTNN KVII (tháng 8/2015)

Sở TC

Theo KH

5.

Hội chợ Khuyến mại Huế 2015

Sở Công thương

Theo KH

6.

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Theo KH

7.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KH-ĐT

Theo KH

8.

Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Sở Tài chính

Tuần 1

9.

Chỉ đạo thực hiện NĐ 67/2014/NĐ-CP về phát triển thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 1-2

10.

Chỉ đạo công tác rà soát, giải quyết đền bù đất lâm nghiệp cho các hộ dân thuộc dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT/ Sở TNMT

Tuần 1-2

11.

Theo dõi, chỉ đạo việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

12.

Công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

13.

Thúc đẩy việc triển khai dự án Khu du lịch Bãi Chuối và các dự án trọng điểm

SKHĐT

BQLCKCN,

BQL KKT CMLC

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

15.

Kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện trước mùa mưa bão

Sở CT, Sở NN&PTNT, BCH PCLB

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

18.

Tháng bán hàng khuyến mãi

Sở Công thương

Tuần 2-3

19.

Nghiên cứu triển khai ISO online

Sở KH CN

Tuần 3

20.

Xây dựng cuốn sách “ Đầu tư vào Thừa Thiên Huế”

VP UBND tỉnh, Sở KHĐT

Tuần 4

21.

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Sở TNMT

Tuần 4

22.

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

23.

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KHĐT

Thường xuyên

II.

Văn hóa - xã hội

24.

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học mới

Sở GD&ĐT

Tuần 1

25.

Chỉ đạo tổng kết các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

 

Sở GD&ĐT

Tuần 2

26.

Chỉ đạo kiểm tra công tác thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác Công đoàn và pháp luật lao động về lĩnh vực lao động, tiền lương tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

BHXH tỉnh

Tuần 2

27.

Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức bàn giao Trung tâm pháp y tâm thần trực thuộc BYT

Sở Y tế, Sở Tài chính

Tuần 2

28.

Chỉ đạo triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Tuần 2

29.

Chỉ đạo thực hiện các Đề án điều tra khảo sát công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

30.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày CAND

Sở VHTT&DL, CA tỉnh

Tuần 2

31.

Chỉ đạo tổ chức triển khai bàn giao BV Đa khoa tỉnh cho Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 3

32.

Chỉ đạo triển khai dự án Hội nữ hộ sinh VN

Sở Y tế

Tuần 3

33.

Chỉ đạo tổ chức lễ hội Điện Huệ Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 3

34.

Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm CMT8 và QK 02/9

Sở VHTT&DL

Tuần 3

35.

Chỉ đạo thực hiện các chế độ liên quan đến chính sách người có công

Sở LĐTBXH

Tuần 3

36.

Chỉ đạo tham gia triển lãm thành tựu KT-XH 2015 tại Hà Nội

Sở VHTT&DL

Tuần 3-4

37.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra trong tháng 8 chào mừng 70 năm CM tháng 8 thành công và quốc khánh 2/9

Sở VHTT&DL

Tuần 4

38.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt

Sở Y tế

Thường xuyên

39.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

40.

Chỉ đạo công tác dân tộc miền núi

Ban Dân tộc

Thường xuyên

41.

Chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

42.

Chỉ đạo công tác trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

43.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

 


Chương trình Công tác số 86/CTr-UBND của UBND tỉnh ngày 29/7/2015
 Bản in]