Chương trình công tác tháng 07/2015
  


(Theo Chương trình Công tác số 75/CTr-UBND ngày 26/6/2015)

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án  thông qua UBND tỉnh

1.                  

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

2.                  

Quy hoạch Phát triển thương mại tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 1

3.                  

Quy hoạch ngành KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

4.                  

Sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 8c/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Sở Tài chính

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.                  

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 1

6.                   \

Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 hợp phần 110KV

Sở Công Thương

Tuần 3

7.                  

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

8.                  

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3-4

9.                  

Chương trình phát triển từng đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

10.              

Kế hoạch tổ chức 70 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9, 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 4

11.              

Kế hoạch thực hiện Quyết định 616 của TTCP về triển lãm bản đồ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Sở TT&TT

Tuần 3

12.              

Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm 6 tháng đầu năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1

13.              

Báo cáo tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 3

14.              

Báo cáo đánh giá 6 tháng thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Sở Y tế

Tuần 2

15.              

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

16.              

Kế hoạch Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, tham gia khu vực và toàn quốc vào năm 2016.

Sở GD ĐT

Tuần 4

17.              

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2015 và những tháng đầu năm 2016

Sở Công Thương

Tuần 1

18.              

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

19.              

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT

Tuần 3

20.              

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 3-4

21.              

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở GTVT

Tuần 3-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh  hoặc trình cơ quan Trung ương

22.              

Đề án Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh Thừa Thiên Huế (trình Bộ Công thương, Thủ tướng phê duyệt)

Sở KHĐT

Tuần 1

23.              

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 lần 2 (trình Bộ KHĐT)

Sở KHĐT

Tuần 1

24.              

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 1

25.              

Kế hoạch tổ chức 70 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9, 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 1

26.              

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Thanh tra tỉnh

Tuần 1

27.              

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thanh tra tỉnh

Tuần 2

28.              

Kế hoạch tạm giao biên chế công chức năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 2

29.              

Báo cáo về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

VP UBND tỉnh

Tuần 2

30.              

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Sở Tài chính

Tuần 2

31.              

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Sở KHĐT

Tuần 2

32.              

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 6 tháng đầu năm và kế hoạch chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 6 tháng cuối năm 2015

Sở KHĐT

Tuần 2

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

33.              

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

34.              

Quy định về dịch vụ công mức 3, 4

Sở TTTT

Tuần 3

35.              

Quyết định quy định thời gian năm học 2015-2016

Sở GDĐT

Tuần 3

36.              

Quyết định về việc ban hành quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

37.              

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

38.              

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

39.              

Đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

VPUBND tỉnh/ Sở KHĐT

Tuần 1-4

40.              

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2030

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL   

41.              

Chỉ thị về công tác tiết kiệm điện và vận hành thủy điện , bảo vệ các công trình điện

Sở Công thương

Tuần 1

42.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

Tuần 1-2

43.              

Chỉ thị tăng cường quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất lúa

Sở TNMT

Tuần 1-2

44.              

Ban hành chỉ tiêu riêng của tỉnh bình xét đối tượng mua nhà ở xã hội theo Luật nhà ở sửa đổi

Sở Xây dựng

Tuần 4

45.              

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà Vườn Huế đặc trưng

Sở KHĐT

Tuần 2

46.              

Quy định quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1-2

47.              

Quy định trình tự, thủ tục hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở KHĐT

Tuần 4

48.              

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 1-4

49.              

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

50.              

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 4

51.              

Quyết định phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân các đối tượng 
được hưởng trợ cấp theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg,NĐ số 150/2006/NĐ-CP, QĐ số 62/2011/QĐ-TTg

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 1-4

52.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 2-3

53.              

Quy chế phối hợp giữa BQL KV Phát triển ĐT với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

BQL KVPTĐT

Tuần 1-4

54.              

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)  

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

55.              

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

56.              

Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

57.              

Quy định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Sở TNMT

Tuần 1

58.              

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

59.              

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

60.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

61.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

62.              

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 3-4

63.              

Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

64.              

Quy định về thi hành Quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật và quyết định công bố Quyết định giải quyết khiếu nại

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

65.              

Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giao trả kết quả 1 cửa, 1 cửa liên thông cấp sở, huyện, xã

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

66.              

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các Sở: NN&PTNT, KHCN

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

67.              

Quy định về Quản lý Giá

Sở Tài chính

Tuần 3

68.              

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 1-4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

69.              

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2

70.              

Họp giao ban XDCB 6 tháng đầu năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh/ Sở KHĐT

Tuần 2

71.              

Hội nghị  đánh giá tình hình triển khai hệ thống ISO toàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 3

72.              

Hội nghị đánh giá mô hình sử dụng đất trang trại

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

73.              

Đón đoàn Quốc vương Campuchia (dự kiến)

Sở Ngoại vụ

Tuần 1-4

74.              

Đoàn công tác dự hội nghị lần 39 WHC-UNESCO tại Đức (27/6-9/7/2015)

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

75.              

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival

Tuần 1

76.              

Hội nghị triển khai Kế hoạch quản lý quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2020

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 4

77.              

Làm việc các bộ ngành trung ương về tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

78.              

Hội nghị giao ban công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

79.              

Hội nghị tổ chức triển khai công tác PCTHTL 2015

Sở Y tế

Tuần 2

80.              

Hội nghị giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC 6 tháng đầu năm 2014

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

81.              

Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2015/NĐ-CP về tinh giảm biên chế

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

82.              

Hội nghị triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-CP về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính NN ở địa phương

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

83.              

Làm việc với Ủy ban Thanh niên Việt Nam về kiểm tra công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

84.              

Nghe báo cáo Kế hoạch xúc tiến du lịch

Sở VHTTDL

Tuần 3-4

85.              

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 08/7

86.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Nam Đông.

UBND huyện Nam Đông, VP UBND tỉnh

Ngày 22/7

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.                  

Công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2015

VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

2.                  

Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2015

Sở KHĐT

Tuần 1-2

3.                  

Hoàn thiện Kế hoạch KTXH 5 năm 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 1-4

4.                  

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch KTXH 2016

Sở KHĐT

Tuần 1-4

5.                   \

Báo cáo tổng hợp xử lý kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần 8 HĐND tỉnh khóa VI 

VPUBND tỉnh

Tuần 1-2

6.                  

Chuẩn bị các Đề án kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-2

7.                  

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm

Sở KH-ĐT

Tuần 1-2

8.                  

Công tác thu chi NSNN quý II/2015 và sáu tháng đầu năm

Sở Tài chính

Tuần 1-2

9.                  

Thực hiện Kế hoạch của KTNN KVII (tháng 5,6/2015)

Sở Tài chính

Theo KH

10.              

Đôn đốc triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-2

11.              

Theo dõi tiến độ cổ phần hóa DNNN

Ban ĐMPTDN tỉnh

Theo KH

12.              

Báo cáo về phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2015

Sở KH-ĐT

Theo KH

(trước 15/7)  

13.              

Báo cáo về ODA, FDI 6 tháng đầu năm 2015

Sở KH-ĐT

Theo KH

(trước 15/7)  

14.              

Xây dựng cuốn sách “ Đầu tư vào Thừa Thiên Huế”

VP UBND tỉnh, Sở KHĐT

Tuần 4

15.              

Thúc đẩy việc triển khai dự án Khu du lịch Bãi Chuối và các dự án trọng điểm

SKHĐT

BQLCKCN,

BQL KKT CMLC

Tuần 1-4

16.              

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

17.              

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

18.              

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Tuần 4

19.              

Chỉ đạo xử lý vi phạm rừng phòng hộ ở xã Vinh Mỹ

Sở NNPTNT

Tuần 1

20.              

Chỉ đạo giải quết dứt điểm vướng mắc trong vay vốn đóng mới tàu theo NĐ 67

Sở NNPTNT

Tuần 1-2

21.              

Chỉ đạo công tác rà soát, giải quyết đền bù đất lâm nghiệp cho các hộ dân thuộc dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT/ Sở TNMT

Tuần 1-2

22.              

Chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

23.              

Chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

24.              

Nghiên cứu triển khai ISO online

Sở Khoa học và CN

Tuần 3

25.              

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KH ĐT

Tuần 4

26.              

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KH ĐT

Tuần 1-4

27.              

Theo dõi, chỉ đạo việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

28.              

Công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

29.              

Theo dõi tiến độ, đôn đốc các dự án quan trọng: Dự án Kinh Thành, Cửa ngõ phía Bắc, Dự án Tả Trạch, Dự án Thủy Yên - Thủy Cam ...)

Các Chủ đầu tư

Tuần 4

2.

Văn hóa - xã hội

30.              

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt

Sở Y tế

Thường xuyên

31.              

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè

Sở Y tế

Thường xuyên

32.              

Chỉ đạo tổ chức triển khai bàn giao BV Đa khoa tỉnh cho Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 3

33.              

Chỉ đạo triển khai dự án Hội nữ hộ sinh VN

Sở Y tế

Tuần 3

34.              

Chỉ đạo công tác dân tộc miền núi

Ban Dân tộc

Thường xuyên

35.              

Chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ khoanh vùng di tích

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 2

36.              

Chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị cộng tác viên VOV toàn quốc tại Huế

VP.UBND tỉnh

Tuần 1

37.              

Chỉ đạo hoàn thiện các Đề án thuộc lĩnh vực văn hóa

Sở VHTT&DL

Tuần 3

38.              

Chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm festival Huế

Thường xuyên

39.              

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh đến 2020 và định hướng 2030.

Sở GD&ĐT

Tuần 2

40.              

Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015.

Sở GD&ĐT

Tuần 1

41.              

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra trong tháng 7 (Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc - Báo Nhi Đồng)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần 2

42.              

Chỉ đạo triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Tuần 2

43.              

Chỉ đạo thực hiện các Đề án điều tra khảo sát công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

44.              

Chỉ đạo công tác trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, có công cách mạng

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

45.              

Chỉ đạo công tác phân bổ kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

46.              

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

47.              

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Sở Lao động TBXH

Tuần 3


 Bản in]