Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 104/CTr-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án “ Tiếp tục Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”

Sở LĐTBXH

Tuần 2

2.

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

VP UBND tỉnh

Tuần 4

3.

Quy hoạch phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở KHCN

Tuần 4

4.

Quy hoạch xuất bản - in - phát hành đến năm 2020, định hướng 2030

Sở TTTT

Tuần 4

5.

Quy hoạch khảo cổ đến năm 2020, định hướng 2030

Sở VHTT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2

7.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

8.

Hồ sơ tái đề Quần thể cử di tích Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 2

9.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 3

10.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 3

11.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 3

12.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 3

13.

Phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Tuần 3

14.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 2016-2021

VP UBND tỉnh

Tuần 4

15.

Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Sở Giáo dục Đào tạo

Tuần 4

16.

Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016-2017

Sở Giáo dục Đào tạo

Tuần 4

17.

Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Tuần 4

18.

Đề án đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 8

UBND thành phố Huế

Tuần 4

19.

Mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017

Sở Tài chính

Tuần 4

20.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hiện vật tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình và Quần thể DTCĐ Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 4

21.

Đề án Tăng cường năng lực Quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

22.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

23.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (trình Bộ KHĐT)

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

24.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

25.

Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 39 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Công an tỉnh

Tuần 1-4

26.

Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2016, Kế hoạch đối ngoại 6 tháng cuối năm 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

27.

Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/5/2016 của Tỉnh ủy

Sở KHĐT

Tuần 1

28.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 1

29.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18/TTg-CT ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm (2016-2020)

Sở Nội vụ

Tuần 1

30.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 1

31.

Sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh

Sở Nội vụ; Sở LĐTBXH; Sở GD ĐT

Tuần 1

32.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Sở GD&ĐT

Tuần 1-2

33.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 2

34.

Kế hoạch tổ chức chương trình tháng bán hàng khuyến mại tỉnh lần X -2016

Sở Công Thương

Tuần 2

35.

Công bố kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2015

Sở Tư pháp

Tuần 2

36.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 3

37.

Chương trình phối hợp của UBND tỉnh và UB MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2016-2020

VP UBND tỉnh

Tuần 3

38.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 3

39.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu nông thôn mới gđ 2016-2020.

Sở NNPTNT

Tuần 3

40.

Tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020

Ban Dân tộc

Tuần 3

41.

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

42.

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016

Ban Quản lý KKT, KCN

Tuần 3

43.

Sơ kết 05 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020

Sở KHĐT

Tuần 4

44.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

45.

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đặc biệt quý hiếm về tỉnh Thừa Thiên Huế qua các giai đoạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác

Sở Nội vụ

Tuần 4

46.

Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Tuần 4

47.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đất san lấp đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

48.

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 4

49.

Kế hoạch khai thác, cập nhật và vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính

Sở TNMT

Tuần 4

50.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

51.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất

Sở TNMT

Tuần 4

52.

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số đặc sản Huế

Sở Công thương

Tuần 4

53.

Kế hoạch sưu tầm, số hóa mộc bản trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

54.

Kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị trấn Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

55.

Kế hoạch triển khai các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản 2014

Sở Xây dựng

Tuần 4

56.

Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

57.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

58.

Quy chế quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 1

59.

Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại tỉnh

Sở Công thương

Tuần 1

60.

Quy định cập nhật, lưu giữ, công bố và công khai thông tin nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN

Tuần 1

61.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 1

62.

Quy định về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 và 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010)

Sở KHĐT

Tuần 2

63.

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

VP UBND tỉnh

Tuần 2

64.

Quy định điều chỉnh trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

65.

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Sở KHĐT

Tuần 2

66.

Điều chỉnh chế độ học bổng và chi phí đào tạo lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

67.

Quy định về đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

68.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 3

69.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 3

70.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

71.

Quy định vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin địa lý tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

72.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

73.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

74.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến BĐKH trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

75.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

76.

Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

77.

Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

78.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

79.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH/ Sở Tài chính

Tuần 4

80.

Sửa đổi Quyết định 4260/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

81.

Công bố đơn giá Nhân công xây dựng cơ bản năm 2016 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

82.

Quy trình Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

83.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

84.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

85.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

BCH Quân sự

Tuần 1-4

86.

Tọa đàm Xúc tiến đầu tư nước ngoài

Sở KHĐT

02/7/2016

87.

Hội nghị giới thiệu xúc tiến đầu tư tại Hà Nội

Sở KHĐT

05/7/2016

88.

Họp báo thường kỳ Quý 2/2016

VP UBND tỉnh/ Sở KHĐT

Tuần 1

89.

Hội nghị sơ kết công tác ban chỉ đạo 389, 6 tháng đầu năm 2016

BCĐ 389

Tuần 2

90.

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ 2016-2020

Sở Y tế

Tuần 2

91.

Hội nghị giao ban với UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, các ngành liên quan về tình hình triển khai chương trình công tác năm 2016 thuộc lĩnh vực Lao động thương binh xã hội

Sở LĐTBXH

Tuần 2

92.

Hội nghị Phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp, chợ và cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh

Cảnh sát PCCC

Tuần 3

93.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2011- 2015 và triển khai công tác giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

94.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh giai đoạn 2011-2020; tổng kết Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015”; thông qua Đề cương Đề án Dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

95.

Hội nghị Tổng kết và triển khai Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

96.

Hội nghị tổng kết Festival Huế 2016

TT Festival Huế

Tuần 4

97.

Giao ban khối tài chính – ngân hàng – thuế - hải quan

Sở Tài chính- NHNN tỉnh- Cục thuế - Cục Hải quan

Tuần 4

98.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 06/7

99.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Vang

Ngày 20/7

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành chuẩn bị Đề án cho kỳ họp HĐND tỉnh tháng 8

VP UBND tỉnh

Theo KH

3.

Chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2016

BTC Diễn tập KVPT

Theo KH

4.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ODA Tăng trưởng xanh do CP Luxembourg tài trợ

Sở KHĐT

Theo KH

5.

Lập kế hoạch đi công tác tại Bangkok Thái Lan dự 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tổ chức hội nghị XTĐT tại Thái Lan

Sở Ngoại vụ

Theo KH

6.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp: Phú Lộc, Xổ số kiến thiết, Xây dựng và cấp nước, Quản lý KTCT Thủy lợi

Sở LĐTBXH

 

Tuần 1

 

7.

Chỉ đạo xây dựng bộ TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

9.

Kiểm tra các điểm xả thải đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ xả thải ô nhiễm môi trường

Sở TNMT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo công tác GPMB xây dựng dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

13. \

Phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế thành công ty cổ phần

BCĐ CPH

Tuần 1-4

14.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

15.

Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước để thực hiện cổ phần hóa

BCĐ CPH

Tuần 3-4

16.

Chỉ đạo thực hiện thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH NN MTV

Sở LĐTBXH

 

Tuần 3-4

 

17.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

18.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Tuần 1

19.

Chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh 2016 - 2017

Sở GDĐT

Tuần 1

20.

Chỉ đạo thực hiện các trợ cấp cho người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 2

21.

Chỉ đạo Kế hoạch triển khai kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Sở LĐTBXH

Tuần 2

22.

Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 2

23.

Chỉ đạo tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT

Sở Y tế

Tuần 3

24.

Chỉ đạo chuyển giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sở Y tế, Sở KHĐT

Tuần 3

25.

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện năm 2016

Sở Y tế

Tuần 3

26.

Chỉ đạo kiện toàn các tổ chức tư vấn do Sở Văn hóa và Thể thao làm cơ quan thường trực

Sở VHTT

Tuần 3

27.

Chỉ đạo tổng kết công tác Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

28.

Chỉ đạo rà soát các thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc

Tuần 4

29.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ

Sở Du lịch

Tuần 4

30.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở GDĐT

Tuần 4

31.

Chỉ đạo tổ chức Cúp Bóng đá Cộng đồng FFAV

Sở GDĐT

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]