Chương trình công tác tháng 06/2015
  


(Theo Chương trình số 62/CTr-UBND ngày 01.6.2015 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁNI.

Đề án  thông qua UBND tỉnh

1.                  

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

2.                  

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 1

3.                  

Quy hoạch Phát triển thương mại tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 3-4

II.

Đề án  thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

4.                  

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 1-2

5.                  

Đề cương Kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến cát trắng và sản xuất sản phẩm silicat tại Phong Điền

Sở Công Thương

Tuần 3-4

6.                  

Quy hoạch Phát triển thương mại tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 1

7.                   \

Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 hợp phần 110KV

Sở Công Thương

Tuần 1-4

8.                  

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

9.                  

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3-4

10.              

Kế hoạch triển khai việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và Đánh giá tác động môi trường năm 2015 

Sở TNMT

Tuần 1-2

11.              

Kế hoạch Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, tham gia khu vực và toàn quốc vào năm 2016.

Sở GD ĐT

Tuần 4

12.              

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 4

13.              

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2015 và những tháng đầu năm 2016

Sở Công Thương

Tuần 2-3

14.              

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

15.              

Kế hoạch giải tỏa các  điểm đen, nút giao đảm bảo an tòan giao thông

UBND thành phố Huế

Tuần 1-2

16.              

Kế hoạch nâng cấp mở rộng kiên cố hóa hệ thống đường thành phố quản lý

UBND thành phố Huế

Tuần 1-2

17.              

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT

Tuần 1-2

18.              

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 3-4

19.              

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở GTVT

Tuần 3-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh  hoặc trình cơ quan Trung ương

20.              

Đề án Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh Thừa Thiên Huế (trình Bộ Công thương, Thủ tướng phê duyệt)

Sở KHĐT

Tuần 2

21.              

Thành lập sát nhập, chia tách thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

22.              

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

23.              

Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo;

Công an tỉnh

Tuần 3-4

24.              

Quyết định phê duyệt Đề án “Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh TTH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nội vụ

Tuần 2

25.              

Quy định về dịch vụ công mức 3, 4

Sở TTTT

Tuần 2-3

26.              

Kế hoạch triển khai NQ 92 về phát triển du lịch trong tình hình mới

Sở VHTTDL

Tuần 2-3

27.              

Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2-3

28.              

Đề án chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 2-3

29.              

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 2-3

30.              

Quyết định phê duyệt Quy hoạch giáo dục và đào tạo đến 2020, tầm nhìn 2030

Sở GDĐT

Tuần 2

31.              

Quyết định quy định thời gian năm học 2015-2016

Sở GDĐT

Tuần 3

32.              

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

33.              

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

34.              

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2015

Sở TT&TT

Tuần 3

35.              

Quyết định về việc ban hành quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

36.              

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

37.              

Hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015)

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

38.              

Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

39.              

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

40.              

Đề án đào tạo QHEALTH – Koica

(thống nhất với KOICA sau khi có ý kiến Bộ Y tế)

Sở Y tế

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

41.              

Phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải

VPUBND tỉnh/ Sở GTVT

Tuần 1

42.              

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2030

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL   

43.              

Chỉ thị tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015

VPUBND tỉnh/Sở Tài chính

Tuần 1

44.              

Chỉ thị triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

Cục thuế

Tuần 1

45.              

Chỉ thị về công tác tiết kiệm điện và vận hành thủy điện , bảo vệ các công trình điện

Sở Công thương

Tuần 2-3

46.              

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 4

47.              

Chỉ thị công tác tổ chức thi, tuyển sinh năm 2015

Đại học Huế/Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 2

48.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

Tuần 1-2

49.              

Chỉ thị tăng cường quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất lúa

Sở TNMT

Tuần 1-2

50.              

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

51.              

Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2-3

52.              

Quyết định phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân các đối tượng 
được hưởng trợ cấp theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg,NĐ số 150/2006/NĐ-CP, QĐ số 62/2011/QĐ-TTg

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 1

53.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Sở TNMT

Tuần 2-3

54.              

Quy chế phối hợp giữa BQL KV Phát triển ĐT với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

BQL KVPTĐT

Tuần 1-4

55.              

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)  

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

56.              

Công bố đơn giá nhân công xây dựng cơ bản năm 2015 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

57.              

Quy định về quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

58.              

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

59.              

Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

60.              

Quy định Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Sở TNMT

Tuần 2-3

61.              

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

62.              

Quy trình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

63.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

64.              

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 2-3

65.              

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 3-4

66.              

Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 3

67.              

Quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐ-TB&XH

Tuần 2

68.              

Quy định về Quản lý Giá

Sở Tài chính

Tuần 3

69.              

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

70.              

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2

71.              

Sơ kết thực hiện Nghị định 67 về phát triển thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 3

72.              

Hội nghị đưa hàng nông sản, đặc sản vào các kênh phân phối

Sở CT

Tuần 1-4

73.              

Hội nghị đánh giá công tác tiếp dân và giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

74.              

Hội nghị đánh giá mô hình sử dụng đất trang trại

Sở TNMT

Tuần 3-4

75.              

Đón đoàn Quốc vương Campuchia (dự kiến)

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

76.              

Đoàn công tác dự Hội nghị lần 39 UNESCO tại Đức

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

77.              

Lễ trao giải báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

Hội Nhà báo tỉnh

Tuần 3

78.              

Họp báo thường kỳ quý 2

VP UBND tỉnh

Tuần 4

79.              

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival

Tuần 3

80.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy.

UBND TX Hương Thủy, VP UBND tỉnh

Ngày 10/6

81.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Chuyển tiếp từ tháng 5

82.              

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 24/6

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.                  

Đôn đốc triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1

2.                  

Chỉ đạo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 1-4

3.                  

Chỉ đạo công tác triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

Cục thuế

Tuần 1-4

4.                  

Công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

5.                  

Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2015

Sở KHĐT

Tuần 3-4

6.                  

Xử lý thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Hương Giang

Sở Tài chính

Tuần 3-4

7.                  

Xây dựng cuốn sách “ Đầu tư vào Thừa Thiên Huế”

VP UBND tỉnh, Sở KHĐT

Tuần 4

8.                  

Theo dõi, đôn đốc tiến độ cổ phần hóa DNNN

BĐMPTDN

Tuần 1-4

9.                  

Thúc đẩy việc triển khai dự án Khu du lịch Bãi Chuối và các dự án trọng điểm

SKHĐT

BQLCKCN,

BQL KKT CMLC

Tuần 1-4

10.              

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

11.              

Chỉ đạo xử lý vi phạm rừng phòng hộ ở xã Vinh Mỹ

Sở NNPTNT

Tuần 1

12.              

Chỉ đạo công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

13.              

Chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

14.              

Chỉ đạo công tác Tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại 2015

Sở Công thương

Tuần 4

15.              

Nghiên cứu triển khai ISO online

Sở Khoa học và CN

Tuần 3

16.              

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KH ĐT

Tuần 4

17.              

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KH ĐT

Tuần 1-4

18.              

Theo dõi, chỉ đạo việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 1-4

19.              

Công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

20.              

Theo dõi tiến độ, đôn đốc các dự án quan trọng: Dự án Kinh Thành, Cửa ngõ phía Bắc, Dự án Tả Trạch, Dự án Thủy Yên - Thủy Cam ...)

Các Chủ đầu tư

Tuần 4

21.              

Theo dõi Kế hoạch kiểm toán tại các đơn vị

Sở Tài chính

Theo KH KTNN

2.

Văn hóa - xã hội

22.              

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

23.              

Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch quản lý di tích cố đô Huế đến năm 2020

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 2

24.              

Chỉ đạo tổ chức Giải báo chí tỉnh TTH năm 2015

Sở VHTT&DL

Tuần 1

25.              

Chỉ đạo phối hợp tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Sở VHTT&DL

Tuần 2

26.              

Chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội thi tài năng học sinh - sinh viên VHNT, TDTT, DL toàn quốc lần thứ 2 tại Huế

Sở VHTT&DL

Tuần 4

27.              

Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, xét tuyển CĐ, ĐH năm 2015 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2015

Đại học Huế/Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

28.              

Chỉ đạo công tác phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

29.              

Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh đến 2020 và định hướng 2030.

Sở VHTT&DL

Thường xuyên

30.              

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra trong tháng 6 (Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc - Báo Nhi Đồng)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 3

31.              

Chỉ đạo tổ chức Cúp Nauy Bóng đá cộng đồng năm 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

32.              

Chỉ đạo công tác trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 290

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

33.              

Chỉ đạo công tác phân bổ kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

34.              

Chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

35.              

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Sở Lao động TBXH , Ngân hàng chính sách xã hội

Thường xuyên

36.              

Chỉ đạo các dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt

Sở Y tế

Thường xuyên

37.              

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

38.              

Chỉ đạo chuyển giao BV Đa khoa tỉnh sang Bộ Y tế quản lý

Sở Y tế

Tuần 1-4

39.              

Chỉ đạo công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Thường xuyên


 Bản in]