Chương trình công tác tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Trích Chương trình số 85/CTr-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh)

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Sở KHĐT

Tuần 1-2

2.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1-2

3.

Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đến năm 2020

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

4.

Đề án quy định miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

 

 

5.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 1

 

6.

Đề án “ Tiếp tục Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”

Sở LĐTBXH

Tuần 2

7.

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

VP UBND tỉnh

Tuần 4

8.

Lập, quản lý hành lang bảo về nguồn nước

Sở TNMT

Tuần 1-4

9.

Thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

10.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

11.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 4

12.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

13.

Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Tuần 4

14.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

15.

Quy hoạch khảo cổ

Sở VHTT

Tuần 4

16.

Quy hoạch xuất bản - in và phát hành

Sở TTTT

Tuần 4

17.

Đề án Tăng cường năng lực Quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

18.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

19.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1-2

20.

Đề án đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Sở KHĐT

Tuần 1-2

21.

Đề án đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 1-2

22.

Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đến năm 2020

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

23.

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016

VPUBND/ Sở KHĐT

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

24.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

25.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

26.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 1

27.

Kế hoạch PCI tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

28.

Kế hoạch đón nhận danh hiệu di sản Hán Nôm trên kiến trúc cung đình Huế là di sản ký ức Châu Á - Thái Bình Dương

Trung tâm BTDT Cố đô

Tuần 1

29.

Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 2

30.

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 2

31.

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2016 và những tháng đầu năm 2017

Sở Công Thương

Tuần 2

32.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 2

33.

Kế hoạch tổ chức chương trình tháng bán hàng khuyến mại tỉnh lần X -2016

Sở Công Thương

Tuần 2

34.

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

Sở VHTT

Tuần 2

35.

Kế hoạch triển khai các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản 2014

Sở Xây dựng

Tuần 2

36.

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016

Ban Quản lý các KCN

Tuần 3

37.

Kế hoạch triển khai đề án giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Tuần 3

38.

Xây dựng hệ thống thông tin quan trắc môi trường

Sở TNMT

Tuần 3

39.

Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề

Sở NNPTNT

Tuần 3

40.

Triển khai Thông tư 06/TT-UBDT của UBDT về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 3

41.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

Tuần 3

42.

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

43.

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

44.

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

45.

Rà soát, đánh giá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

46.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

47.

Kế hoạch phát triển thương hiệu các đặc sản Huế

Sở KHCN

Tuần 4

48.

Kế hoạch khai thác, cập nhật và vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính

Sở TNMT

Tuần 4

49.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

50.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

51.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu nông thôn mới gđ 2016-2020.

Sở NNPTNT

Tuần 4

52.

Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

53.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

54.

Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

55.

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

56.

Quy chế quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 1

57.

Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại Thừa Thiên Huế

Sở Công thương

Tuần 1

58.

Quy định quản lý con dấu nhận diện hàng thủ công mỹ nghệ

Sở KHCN

Tuần 1

59.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 1

60.

Quy định về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 2

61.

Quy định điều chỉnh trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

62.

Quy định phân cấp quản lý chợ

Sở Công Thương

Tuần 2

63.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

64.

Quy định về đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

65.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 3

66.

Quyết định ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) đối với đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới

Sở TNMT

Tuần 3-4

67.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 4

68.

Quy chế quản lý lưu học sinh Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

69.

Điều chỉnh chế độ học bổng và chi phí đào tạo lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

70.

Quy chế xử lý hàng tịch thu sung quỹ nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

71.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

72.

Quy định vận hành, khai thác và sử dụng Cổng thông tin địa lý tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

73.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

74.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

75.

Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

76.

Quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

77.

Quy định cập nhật, lưu giữ, công bố và công khai thông tin nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

78.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

79.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

80.

Sửa đổi Quyết định 4260/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 4

81.

Công bố đơn giá Nhân công xây dựng cơ bản năm 2016 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

82.

Quy trình Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

83.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

84.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

85.

Hội nghị nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 1

86.

Họp BCĐ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

87.

Làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế

Sở Y tế

Tuần 1

88.

Hội nghị phổ biến kế hoạch diễn tập KVPT

BCH Quân sự

Tuần 2

89.

Họp BCĐ diễn tập KVPT tỉnh thông qua KH diễn tập của các địa phương

BCH Quân sự

Tuần 2

90.

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh đến năm 2020

Sở TNMT

Tuần 2

91.

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016 theo hướng tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 2

92.

Hội nghị Tổng kết và triển khai Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 2

93.

Hội nghị đón nhận danh hiệu di sản Hán Nôm trên kiến trúc cung đình Huế là di sản ký ức Châu Á - Thái Bình Dương

Trung tâm BTDT Cố đô

Tuần 2

94.

Hội nghị sơ kết việc trục vớt bèo Tây

Sở NNPTNT

Tuần 2

95.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ BMNN

Công an tỉnh

Tuần 2-4

96.

Hội nghị quản lý môi trường toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

97.

Hội nghị Phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp, chợ và cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh

Cảnh sát PCCC

Tuần 3

98.

Lễ trao tặng giải báo chí năm 2016

Hội Nhà báo tỉnh

Tuần 3

99.

Họp Hội đồng xét duyệt QH khảo cổ

Sở VHTT

Tuần 3

100.

Họp Hội đồng xét quyệt QH in - XB-PH

Sở TTTT

Tuần 3

101.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2011- 2015 và triển khai công tác phòng chống giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

102.

Hội Nghị giao ban công tác Dân tộc Quý II/2016

Ban Dân tộc

Tuần 3

103.

Hội nghị triển khai Cổng TTĐT và Cổng Thông tin Dịch vụ hành chính công cho cấp huyện và cấp sở

Sở TTTT

Tuần 4

104.

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 4

105.

Hội nghị tổng kết Festival Huế 2016

TT Festival Huế

Tuần 4

106.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh giai đoạn 2011-2020; tổng kết Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015”; thông qua Đề cương Đề án Dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

107.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 08/6

108.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện A Lưới

VP UBND tỉnh/ huyện A Lưới

Ngày 22/6

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Triển khai các dự án ODA, NGO (BV Đa khoa, Q-Health, ADB, WB8…)

Sở KHĐT

Theo KH

3.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

4.

Chỉ đạo xây dựng bộ TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

6.

Kiểm tra các điểm xả thải đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ xả thải ô nhiễm môi trường

Sở TNMT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, hầm Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản đối với các huyện, thị xã vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10. \

Phê duyệt phương án chuyển của Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần

BCĐ CPH

Tuần 1

11.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo rà soát quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 2

13.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ISO năm 2016

Sở KHCN

Tuần 2

14.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp: Nam Hòa, Tiền phong

Sở LĐTBXH

 

Tuần 3

 

15.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đi công tác nước ngoài: Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

16.

Chỉ đạo nội dung cho dự án Tăng trưởng xanh Luxembourg

Sở KHĐT

Tuần 4

17.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

18.

Chỉ đạo lập kế hoạch tổ chức kỳ họp 41 năm 2017 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO

Trung tâm BTDT Cố đô

Tuần 1

19.

Đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại các địa phương

Sở LĐTBXH, Sở VHTT

Tuần 1

20.

Chỉ đạo tổ chức Các hoạt động Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Sở TTTT

Tuần 2

21.

Chỉ đạo xử lý các tồn đọng của Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

22.

Chỉ đạo các triển khai xây dựng quy hoạch di tích đến năm 2020

Sở VHTT

Tuần 2

23.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam

Sở VHTT

Tuần 2

24.

Chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh 2016 - 2017

Sở GDĐT

Tuần 2

25.

Chỉ đạo tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2016

Sở VHTT

Tuần 2

26.

Chỉ đạo công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm

Sở Y tế

Tuần 2

27.

Chỉ đạo công tác Đền ơn đáp nghĩa, chính sách có công trên địa bàn

Sở LĐTBXH

Tuần 2

28.

Đi kiểm tra thực tế tình hình áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại các địa phương

Sở LĐTBXH

Tuần 2

29.

Kiểm tra công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 2

30.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở GDĐT

Tuần 3

31.

Kiểm tra việc triển khai hỗ trợ vay vốn từ Ngân hành Chính sách xã hội trong việc thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ Tướng CP về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lụt

Ngân hàng CSXH, Sở LĐTBXH, Sở Xây dựng

Tuần 3

32.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng về "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Sở GDĐT

Tuần 4

33.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè

Sở Y tế

Thường xuyên

34.

Chỉ đạo chuyển giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sở Y tế, Sở KHĐT

Tuần 1-4

35.

Chỉ đạo công tác ATVSTP năm 2016

Sở Y tế

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]