Chương trình công tác tháng 05 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 62/CTr-UBND ngày 28/4/2016)

 

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phương án đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Sở KHĐT

Tuần 3-4

2.

Chương trình phát triển doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng vốn trung hạn

Sở KHĐT

Tuần 3-4

3.

Quy hoạch xuất bản - in và phát hành

Sở TTTT

Tuần 4

4.

Nâng cao hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2016 - 2020

Sở TTTT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

6.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

7.

Thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

8.

Đề án “ Tiếp tục Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”

Sở LĐTBXH

Tuần 3

9.

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

10.

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Tuần 4

11.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 4

12.

Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Tuần 4

13.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

14.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

15.

Tăng cường năng lực quan trắc cho Trung tâm Quan trắc môi trường

Sở TNMT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

16.

Đề án đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 1-4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

17.

Phân bổ biên chế công chức năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

 

18.

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

 

19.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

20.

Liên thông cấp giấy khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế

Công an tỉnh

Tuần 1-4

21.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020

Sở NNPTNT

Tuần 1

22.

Kế hoạch triển khai Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai CT 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngân hàng CSXH tỉnh

Tuần 1

23.

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 2

24.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 2

25.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2016-2018

Sở Công Thương

Tuần 2

26.

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2016 và những tháng đầu năm 2017

Sở Công Thương

Tuần 2

27.

Kế hoạch triển khai các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản 2014

Sở Xây dựng

Tuần 2

28.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sở NNPTNT

Tuần 2

29.

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

Sở VHTTDL

Tuần 2

30.

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016

Ban Quản lý các KCN

Tuần 3

31.

Xây dựng hệ thống thông tin quan trắc môi trường

Sở TNMT

Tuần 3

32.

Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề

Sở NNPTNT

Tuần 3

33.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 3

34.

Kế hoạch Hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

35.

Đề cương quy hoạch di tích

Sở VHTTDL

Tuần 3

36.

Đề cương quy hoạch tượng đài và tranh hoành tráng

Sở VHTTDL

Tuần 3

37.

Kế hoạch tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

38.

Triển khai Thông tư 06/TT-UBDT của UBDT về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dân tộc

Ban Dân tộc

Tuần 3

39.

Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 3

40.

Rà soát, đánh giá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

41.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

42.

Kế hoạch PCI tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 4

43.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

Tuần 4

44.

Kế hoạch phát triển thương hiệu các đặc sản Huế

Sở KHCN

Tuần 4

45.

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

46.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

47.

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Tuần 4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

48.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

49.

Quy định quản lý con dấu nhận diện hàng thủ công mỹ nghệ

Sở KHCN

Tuần 1

50.

Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện

Sở TNMT

Tuần 2

51.

Quy định điều chỉnh trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

52.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về rà soát điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

 

53.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

 

54.

Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

55.

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

56.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

57.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 3

58.

Quy định về đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

59.

Điều chỉnh Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời hộ gia đình ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 3

60.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 3

61.

Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại Thừa Thiên Huế

Sở Công thương

Tuần 3

62.

Quyết định ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) đối với đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới

Sở TNMT

Tuần 3-4

63.

Quy chế quản lý lưu học sinh Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

64.

Điều chỉnh chế độ học bổng và chi phí đào tạo lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

65.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 4

66.

Quy định về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 4

67.

Quy định về cập nhật, khai thác, vận hành và phân quyền quản lý cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở pháp lý điều hành, quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

68.

Quy định vận hành, khai thác và sử dụng Cổng thông tin địa lý tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

69.

Quy định cung cấp và sử dụng hạ tầng và phần mềm trên nền điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

70.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

71.

Quy trình Cấp phép xây dựng công trình Tôn giáo

Sở Xây dựng

Tuần 4

72.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 4

73.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

74.

Quy định về giao quyền sở hữu, sử dụng đề tài khoa học

Sở KHCN

Tuần 4

75.

Quy định cập nhật, lưu giữ, công bố và công khai thông tin nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

76.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

77.

Một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học

Sở GD ĐT

Tuần 4

78.

Quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

79.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

80.

Bế mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 1

81.

Hội nghị sơ kết chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Tuần 2

82.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

83.

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016 theo hướng tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 2

84.

Hội nghị sơ kết việc trục vớt bèo Tây

Sở NNPTNT

Tuần 2

85.

Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Cải cách hành chính – Thúc đẩy môi trường đầu tư”

VP UBND tỉnh

Tuần 3

86.

Lễ truy điệu - an táng liệt sỹ

Sở LĐTBXH/ BCH Quân sự

Tuần 3

87.

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

Sở VHTTDL

Tuần 4

88.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Ngày 22/5

89.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 11/5

90.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Thủy

Ngày 25/5

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án phân công tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Triển khai các dự án ODA, NGO (BV Đa khoa, Q-Health, ADB, WB8…)

Sở KHĐT

Theo KH

3.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

4.

Đôn đốc việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của các Công ty TNHH NN MTV

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

5.

Phê duyệt giá trị DN của Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

Ban ĐMPTDN tỉnh

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện cổ phần hóa các Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp

Ban ĐMPTDN tỉnh

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, hầm Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Đi kiểm tra và xử lý tình hình cá chết

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo rà soát quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 2

11.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ISO năm 2016

Sở KHCN

Tuần 2

12.

Chỉ đạo công tác xây dựng HTTT về xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

13.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

14.

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 5656/QĐ-BYT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành Da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Tuần 1

15.

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác cải tạo sửa chữa vỏ mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1

16.

Chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival

Tuần 1

17.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra trong Festival Huế

Sở VHTTDL

Tuần 1

18.

Chỉ đạo công tác ATTP phục vụ Festival Huế 2016

Sở Y tế

Tuần 1

19.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 2

20.

Chỉ đạo triển khai chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

Ban Dân tộc

Tuần 2

21.

Chỉ đạo triển khai Quyết định 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 3

22.

Đi kiểm tra việc triển khai hỗ trợ vay vốn từ Ngân hành Chính sách xã hội trong việc thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ Tướng CP về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lụt

Ngân hàng CSXH, Sở LĐTBXH, Sở Xây dựng

Tuần 3

23.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch về thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 và tuyển sinh năm học 2016 - 2017

Sở GD&ĐT

Tháng 4

24.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định "Một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học".

VP UBND tỉnh, Sở GDĐT

Tuần 4

25.

Chỉ đạo công tác chính sách đối với người có công

Sở LĐTBXH

Tuần 4

26.

Kiểm tra công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại các huyện/thị xã/TP và chỉ đạo xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt về Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn đến 2020.

Sở GDĐT

Thường xuyên

27.

Kiểm tra công tác giảm nghèo bền vững năm 2016 theo hướng tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

28.

Chỉ đạo chuyển đổi Trường Đại học Phú Xuân sang trường Đại học tư thục.

Sở GDĐT

Thường xuyên

29.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè

Sở Y tế

Thường xuyên

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]