Chương trình công tác tháng 04 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 45/CTr-UBND ngày 01/4/2016)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phương án đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Sở KHĐT

Tuần 3-4

2.

Chương trình phát triển doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng vốn trung hạn

Sở KHĐT

Tuần 3-4

 

3.

Quy hoạch xuất bản - in và phát hành

Sở TTTT

Tuần 4

4.

Nâng cao hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2016-2020

Sở TTTT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 1

6.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

7.

Thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

8.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

9.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 1

 

10.

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Tuần 1

 

11.

Tổng kết công tác tổ chức, hoạt động và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

VP UBND tỉnh

Tuần 1

12.

Kịch bản bế mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

13.

Đề án đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

14.

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

15.

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Sở TTTT

Tuần 1

 

16.

Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 1

17.

Cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 1

18.

Chương trình phát triển thị trường đặc sản Huế

Sở Công thương

Tuần 2

19.

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

Sở VHTTDL

Tuần 2

20.

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

21.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 3

22.

Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề

Sở NNPTNT

Tuần 3

23.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 3

24.

Phương án bố trí đại biểu dự khai mạc Festival Huế 2016

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

25.

Đề cương quy hoạch di tích

Sở VHTTDL

Tuần 3

26.

Đề cương quy hoạch tượng đài và tranh hoành tráng

Sở VHTTDL

Tuần 3

27.

Rà soát, đánh giá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

28.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

29.

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

30.

Điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 4

31.

Kịch bản bế mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

32.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

33.

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

34.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

35.

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an tỉnh

Tuần 1-4

36.

Phân bổ biên chế công chức năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 2-4

 

37.

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 2-4

 

38.

Kế hoạch rà soát danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, huyện sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất

Sở TNMT

Tuần 3-4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

39.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

40.

Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

41.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 3

42.

Điều chỉnh Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời hộ gia đình ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 3

43.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 3

44.

Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại Thừa Thiên Huế

Sở Công thương

Tuần 3

45.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

 

46.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về rà soát điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Tuần 2-4

 

47.

Quyết định ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) đối với đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới

Sở TNMT

Tuần 3-4

48.

Quy định về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 4

49.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 4

50.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 4

51.

Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết thủ tục về giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài

Sở TNMT

Tuần 4

52.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

53.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

54.

Quy định về giao quyền sở hữu, sử dụng đề tài khoa học

Sở KHCN

Tuần 4

55.

Quy định cập nhật, lưu giữ, công bố và công khai thông tin nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

56.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

57.

Một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học

Sở GD ĐT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

58.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

59.

Họp BCĐ hợp tác Việt Nam – Luxembourg lần 3 về dự án VIE/033

Sở KHĐT

Tuần 1

60.

Hội nghị tổng kết giai đoạn 2010-2015 chương trình 135

Ban Dân tộc

Tuần 1

61.

Lễ trao tặng danh hiệu NSƯT lĩnh vực DSPVT

Sở VHTTDL

Tuần 1

62.

Hội nghị sơ kết chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Tuần 2

63.

Họp báo thường kỳ Quý 1/2016

Văn phòng UBND tỉnh/ Sở KHĐT

Tuần 2

64.

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

Sở VHTTDL

Tuần 2

65.

Hội nghị triển khai kiểm toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015

Sở Tài chính

Tuần 3

66.

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016 theo hướng tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 3

67.

Khai mạc Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

68.

Hội nghị giao ban về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

69.

Liên hoan ẩm thực quốc tế 2016

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Tuần 4

70.

Hội thảo quốc tế về ẩm thực Huế

Trung tâm Festival Huế/ Công ty Phú Đạt Gia

Tuần 4

71.

Lễ tế giao năm 2016

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 4

72.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 06/4

73.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Nam Đông

VP UBND tỉnh/ UBND huyện Nam Đông

Ngày 27/4

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án phân công tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Triển khai các dự án ODA, NGO (BV Đa khoa, Q-Health, ADB, WB8…)

Sở KHĐT

Theo KH

3.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

4.

Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016

Sở Công thương

Tuần 1-4

5.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của các Công ty TNHH NN MTV

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

6.

Phê duyệt nhà đầu tư để thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang

Sở Tài chính

Tuần 1-4

7.

Đôn đốc tiến độ cổ phần hóa DNNN đối với 3 Công ty TNHH NN MTV: Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế; Khoáng sản Thừa Thiên Huế; Đầu tư và Du lịch Huế.

Ban ĐMPTDN tỉnh

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ

Sở TNMT

Tuần 1-4

10.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan; mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, hầm Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo rà soát quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 2

12.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ISO năm 2016

Sở KHCN

Tuần 2

13.

Chỉ đạo công tác xây dựng HTTT về xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

14.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

15.

Chỉ đạo triển khai Quyết định số 5656/QĐ-BYT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành Da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Tuần 1

16.

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác cải tạo sửa chữa vỏ mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1

17.

Kiểm tra công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1,2

18.

Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam

Sở VHTTDL

Tuần 2

19.

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế ẩm thực Huế tại Festival Huế 2016

Sở VHTTDL

Tuần 2

20.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Sở VHTTDL

Tuần 2

21.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn

Sở Y tế

Tuần 2

22.

Chỉ đạo công tác ATTP phục vụ Festival Huế 2016

Sở Y tế

Tuần 2

23.

Chỉ đạo triển khai chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

Ban Dân tộc

Tuần 2

24.

Chỉ đạo triển khai Quyết định 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 3

25.

Phối hợp chỉ đạo Liên hoan âm nhạc BMT

LH các Hội VHNT

Tuần 3

26.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch về thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 và tuyển sinh năm học 2016 - 2017

Sở GD&ĐT

Tháng 4

27.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định "Một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học".

VP UBND tỉnh, Sở GDĐT

Tuần 4

28.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể thao diễn ra trong Festival Huế

Sở VHTTDL

Tuần 4

29.

Chỉ đạo công tác chính sách đối với người có công

Sở LĐTBXH

Tuần 4

30.

Chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

31.

Chỉ đạo tổ chức Liên hoan ẩm thực tại Festival Huế 2016

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Thường xuyên

32.

Kiểm tra công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại các huyện/thị xã/TP và chỉ đạo xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt về Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn đến 2020.

Sở GDĐT

Thường xuyên

33.

Kiểm tra công tác giảm nghèo bền vững năm 2016 theo hướng tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

34.

Chỉ đạo chuyển đổi Trường Đại học Phú Xuân sang trường Đại học tư thục.

Sở GDĐT

Thường xuyên

35.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè

Sở Y tế

Thường xuyên

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]