Chương trình công tác tháng 03/2015
  

(Theo Chương trình số 24/CTr-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án  thông qua UBND tỉnh

1.                  

Đề án chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 2

2.                  

Quy hoạch phát triển Giao thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 2

3.                  

Quy hoạch giáo dục và đào tạo đến 2020, tầm nhìn 2030

Sở GDĐT

Tuần 2

4.                  

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Tuần 3

5.                  

Nhập, thành lập mới, chia tách thôn, tổ dân phố tại một số địa phương

Sở Nội vụ

Tuần 3

6.                  

Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

7.                  

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

8.                  

Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2 2015- 2020

Sở Nội vụ

Tuần 4

II.

Đề án  thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh 

9.                  

Quy hoạch phát triển dệt may

Sở Công Thương

Tuần 2

10.              

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu E, đô thị mới An Vân Dương

BQL PT KĐTM

Tuần 2

11.              

Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin lĩnh vực y tế

Sở Y tế

Tuần 4

12.              

Video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 4

13.              

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 4

14.              

Kế hoạch thu tiền sử dụng đất 2015

Sở Tài chính, Sở TN&MT

Tuần 2

15.              

Đề án Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 3

16.              

Rà soát, khớp nối quy hoạch hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện, cung cấp xăng dầu, thông tin liên lạc trên địa bàn KKT CMLC

BQL KKT Chân Mây – Lăng Cô

Tuần 4

17.              

Đề án Hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo vùng ngập lụt nâng cao điều kiện an toàn nhà ở

Sở Xây dựng

Tuần 3

18.              

Sửa đổi, điều chỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Sở Tài chính

Tuần 4

19.              

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở TNMT

Tuần 4

20.              

Chương trình Phát triển kinh tế - du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Sở VHTTDL

Tuần 4

21.              

Quản lý chất thải y tế năm 2014-2020 và tầm nhín đến năm 2030

Sở Y tế

Tuần 2

22.              

Phát triển ngành Dược từ năm 2015 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Tuần 3

23.              

Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2015

Sở TNMT

Tuần 2

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh  hoặc trình cơ quan Trung ương   

24.              

Đề án chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tuần 3

25.              

Quy hoạch phát triển Giao thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 3

26.              

Quy hoạch giáo dục và đào tạo đến 2020, tầm nhìn 2030

Sở GDĐT

Tuần 3

27.              

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Tuần 3

28.              

Nhập, thành lập mới, chia tách thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

29.              

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

30.              

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện

UBND cấp huyện

Tuần 1-4

31.              

Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn đến 2020

Sở VHTT&DL

Tuần 3

32.              

Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

33.              

Kế hoạch giải tỏa các  điểm đen, nút giao đảm bảo an tòa giao thông

UBND thành phố Huế

Tuần 3

34.              

Kế hoạch nâng cấp mở rộng kiên cố hóa hệ thống đường thành phố quản lý

UBND thành phố Huế

Tuần 3

35.              

Kế hoạch đào tạo nghề và hỗ trợ các doanh nghiệp KCN tuyển dụng lao động năm 2015

BQL các KCN

Tuần 4

36.              

Kế hoạch Khuyến công năm 2015

Sở Công Thương

Tuần 4

37.              

Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học

Sở Công Thương

Tuần 4

38.              

Báo cáo điều tra, khảo sát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (trong đó, có người khuyết tật là nạn nhân của bom mìn)

Sở LĐTBXH

Tuần 4

39.              

Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2015

Sở TT&TT

Tuần 3

40.              

Kế hoạch Thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Sở Tư pháp

Tuần 4

41.              

Chỉ thị về tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015

Sở LĐTB&XH

Tuần 4

42.              

Quyết định công bố thủ tục hành chính một số sở, ngành

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

43.              

Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

44.              

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020

Sở VHTT&DL

Tuần 1-4

45.              

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 40 năm Giải phóng TTH

Sở VHTT&DL

Tuần 3

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL   

46.              

Xây dựng, ban hành Bộ thủ tục hành chính về đất đai các cấp;

Sở Tài nguyên và MT

Tuần 1

47.              

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 1

48.              

Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2015

Công an tỉnh

Tuần 3

49.              

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn BQL KKT CMLC

BQL KKT CMLC

Tuần 4

50.              

Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Sở TNMT

Tuần 4

51.              

Chỉ thị Tăng cường quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất lúa

Sở TNMT

Tuần 4

52.              

Chỉ thị về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

53.              

Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn đến 2020

Sở VHTT&DL

Tuần 3

54.              

Tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2015

Sở Công thương

Tuần 3

55.              

Tăng cường công tác an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công thương

Tuần 4

56.              

Tăng cường công tác an toàn vận hành các nhà máy thủy điện năm 2015

Sở Công thương

Tuần 3

57.              

Quy định về Đấu Giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

58.              

Quy trình thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

Sở KHĐT

Tuần 4

59.              

Quy định quản lý công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 4

60.              

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

61.              

Công bố đơn giá nhân công xây dựng cơ bản năm 2015 để tham khảo trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

62.              

Quy chế phối hợp và trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh TT-Huế

Sở LĐTBH

Tuần 4

63.              

Quy chế sủa đổi, bổ sung hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Sở LĐTBH

Tuần 4

64.              

Quy chế thống nhất quản lý đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

65.              

Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

66.              

Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và nơi tiếp công dân ở địa bàn thành phố Huế, các thị xã, các huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

67.              

Điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa

Sở Tài chính

Tuần 3

68.              

Giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ

Sở Tài chính

Tuần 1

69.              

Điều chỉnh quy định về giá tính thuế tài nguyên

Sở TNMT/Sở TC

Tuần 3

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG 

70.              

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

71.              

Họp ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới; kiện toàn Ban chỉ đạo

Văn phòng Điều phối

Tuần 1

72.              

Họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Sở Tài nguyên và MT

Tuần 3

73.              

Hội nghị về môi trường trên địa bàn toàn tỉnh

Sở Tài nguyên và MT

Tuần 4

74.              

Hội nghị Đối thoại chính phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Sở TTTT

Tuần 4

75.          

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng TTH

Sở VHTT&DL

Tuần 4

76.          

Hội thảo khoa học kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng TTH

Hội KHLS

Tuần 3

77.          

Lễ phát dộng tháng hành động quốc gia ATVSLĐ và PCCN năm 2015

Sở LĐTB&XH

Tuần 3

78.          

Hội nghị đánh giá mô hình một cửa cấp sở, huyện, xã

Sỏ Nội vụ

Tuần 3-4

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

1.

Kinh tế - Tổng hợp

1.                  

Chỉ đạo sản xuất Đông – Xuân, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Sở NN & PTNT

Tuần 1-4

2.                  

Thực hiện Kế hoạch Chương trình Xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội.

Sở NN & PTNT

Tuần 1-4

3.                  

Tổ chức thực hiện Nghị định 67/07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Sở NN & PTNT 

Tuần 1-4

4.                  

Triển khai Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn

Sở Xây dựng

Tuần 4

5.                  

Chỉ đạo thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A  và các dự án Giao thông khác

Sở Giao thông Vận tải

Tuần 2-4

6.                  

Triển khai Quyết định về khai thác cát , sỏi tập trung theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và MT

Tuần 1

7.                  

Nghiên cứu triển khai ISO online

Sở Khoa học và CN

Tuần 3

8.                  

Triển khai Trang thông tin đấu thầu của Tỉnh

Sở KH ĐT

Tuần 4

9.                  

Đôn đốc các dự án quan trọng (Dự án Kinh Thành, Dự án đường Đống Đa - Điện Biên Phủ, Dự án Tả Trạch, Dự án Thủy Yên - Thủy Cam, Dự án phục vụ GPMB Quốc lộ 1 A, ...)

Các Chủ đầu tư

Tuần 4

10.              

Triển khai thực hiện các chính sách, quy định trong công tác đầu tư công

Sở KH ĐT

Tuần 4

11.              

Triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014

Sở TNMT

12.              

Tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm toán của KTNN KVII trên địa bàn

Sở TC

Tuần 4

2.

Văn hóa - xã hội

13.          

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh xuân hè 2015

Sở Y tế

Tuần 1-4

14.          

Chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2015

Sở Y tế

Tuần 1

15.          

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện

Sở Y tế

Tuần 1

16.          

Chỉ đạo các hoạt động lễ hội năm 2015

Sở VHTT&DL

Tuần 1

17.          

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng TTH

Sở VHTT&DL

Tuần 1

18.          

Chỉ đạo bảo vệ hiện vật tại các di tích

Sở VHTT&DL

Tuần 1

19.          

Chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Sở TT&TT

Tuần 1

20.          

Chỉ đạo các hoạt động Ngày thơ Việt Nam

Sở VHTT&DL

Tuần 1

21.          

Chỉ đạo các hoạt động thể thao kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng TTH

Sở VHTT&DL

Tuần 2-4

22.          

Chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh đến 2015 và 2020

Sở GD&ĐT

Tuần 2

23.          

Chỉ đạo triển khai, kiểm tra các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đời sống các đối tượng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 và mùa giáp hạt

Sở Lao động TBXH

Tuần 1-4

24.          

Chỉ đạo tháng hành động quốc gia PCCN và ATVSLĐ

Sở Lao động TBXH

Tuần 2

25.          

Chỉ đạo chuyển đổi loại hình Trường Đại học Phú Xuân

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

26.          

Chỉ đạo kế hoạch tuyển sinh năm 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

27.          

Chỉ đạo kiểm tra công nhận hoàn thành phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 3

 Bản in]