Chương trình công tác tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 27/CTr-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Thành lập Sở Du lịch

Sở VHTTDL/ Sở Nội vụ

Tuần 3-4

 

2.

Chương trình trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 3-4

 

3.

Phương án đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Sở KHĐT

Tuần 3-4

 

4.

Chương trình phát triển doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng vốn trung hạn

Sở KHĐT

Tuần 3-4

 

5.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sở KHĐT

Tuần 3-4

 

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

 

7.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 3-4

 

8.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

9.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thu động

Sở TTTT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

10.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 1-2

 

11.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về rà soát điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Tuần 1-2

 

12.

Phân bổ biên chế công chức năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

 

13.

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

 

14.

Đề án sáp nhập BQL KKT Chân Mây – Lăng Cô và BQL các KCN tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

 

15.

Một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học

Sở GD ĐT

Tuần 1

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

16.

Báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

Sở Nội vụ

Tuần 1

17.

Báo cáo tự đánh giá chỉ số CCHC năm 2015 của tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1

18.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/9/2015 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC

Tuần 1

19.

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

20.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

21.

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 1

22.

Kế hoạch triển khai thực hiện ISO năm 2016

Sở KHCN

Tuần 1

23.

Báo cáo kết thúc dự án Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 1

24.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống mại dâm tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Sở LĐTBXH

Tuần 1

25.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Sở Y tế

 

Tuần 1

26.

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2016

Sở Y tế

Tuần 1

27.

Chương trình phát triển thị trường đặc sản Huế

Sở Công thương

Tuần 2

28.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

UBND các huyện,TX,TP Huế

Tuần 2

29.

Kế hoạch Tổ chức giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ III năm 2016

Sở KHCN

Tuần 2

30.

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

Sở VHTTDL

Tuần 2

31.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 3

32.

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp

BCĐ CPH

Tuần 3

33.

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Sở TTTT

Tuần 3

 

34.

Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề

Sở NNPTNT

Tuần 3

35.

Kế hoạch xúc tiến Thương mại và thông tin, thương mại điện tử 2016

Sở Công Thương

Tuần 3

36.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 3

37.

Điều tra khảo sát để nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa (nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi danh liệt sỹ)trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 3

38.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở LĐTBXH

Tuần 3

39.

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

40.

Kế hoạch công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Huế 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

41.

Rà soát, đánh giá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 4

42.

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

43.

Điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 4

44.

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở Công Thương

Tuần 4

45.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 4

46.

Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

47.

Cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

48.

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

49.

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020"

Ban Dân tộc

Tuần 4

50.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2016 cấp huyện

UBND cấp huyện

Tuần 1-3

51.

Triển khai Luật Căn cước công dân

Công an tỉnh

Tuần 1-4

52.

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an tỉnh

Tuần 1-4

53.

Liên thông cấp giấy khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế

Công an tỉnh

Tuần 1-4

54.

Tổng kết Đề án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

55.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 1-4

56.

Thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2016.

Công an tỉnh

Tuần 1-4

57.

Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016

Công an tỉnh

Tuần 1-4

58.

Kế hoạch rà soát danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, huyện sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất

Sở TNMT

Tuần 3-4

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

59.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

60.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ đất phân lô

Sở Tài chính

Tuần 2

61.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%)do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 2

62.

Điều chỉnh Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời hộ gia đình ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 2

63.

Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 3

64.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 3

65.

Quy chế sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Sở Công thương

Tuần 3

66.

Quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại Thừa Thiên Huế

Sở Công thương

Tuần 3

67.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất có thực hiện dự án đầu tư

Sở TNMT

Tuần 3

68.

Quy định về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 4

69.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 4

70.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

71.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

72.

Quy định cập nhật, lưu giữ, công bố và công khai thông tin nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

73.

Thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-2

74.

Quyết định ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

75.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2-3

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

76.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

77.

Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển"

VP UBND tỉnh

Tuần 2-3

78.

Họp Ban Chỉ đạo GIS Huế

Sở TTTT

Tuần 1

79.

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và Tổng kết Đề án 430 về giao rừng, cho thuê rừng

Sở NNPTNT

Tuần 2

80.

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh

Sở VHTTDL

Tuần 2

81.

Hội nghị giao ban về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

82.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 09/3

83.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phong Điền

VP UBND tỉnh/ UBND huyện Phong Điền

Ngày 23/3

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành thực hiện các Đề án phân công tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Theo KH

2.

Báo cáo tổng hợp xử lý kiến nghị cử tri

VPUBND tỉnh

Theo KH

3.

Rà soát, chuẩn bị các Đề án kỳ họp HĐND tỉnh tháng 3/2016

Các sở, ngành liên quan

Theo KH

4.

Triển khai các dự án ODA, NGO (BV Đa khoa, Q-Health, ADB, WB8…)

Sở KHĐT

Theo KH

5.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

6.

Kiện toàn Ban đại diện NHCSXH tỉnh

Ngân hàng CSXH

Tuần 1

7.

Chỉ đạo rà soát quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 2

8.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ISO năm 2016

Sở KHCN

Tuần 2

9.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KHĐT

Tuần 4

10.

Chỉ đạo công tác xây dựng HTTT về xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 4

11.

Theo dõi tiến độ cổ phần hóa DNNN đối với 3 Công ty TNHH NN MTV: Xây dựng và Cấp nước Thừa thiên Huế; Khoáng sản Thừa Thiên Huế; Đầu tư và Du lịch Huế.

Ban ĐMPTDN tỉnh

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ

Sở TNMT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Cao tốc La Sơn - Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

15.

Chỉ đạo sản xuất Đông - Xuân

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

16.

Xử lý thoái vốn nhà nước tại Cty CP Hương Giang

Sở Tài chính

Tuần 3-4

17.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tiếp tục chỉ đạo

II.

Văn hóa - xã hội

18.

Chỉ đạo hoàn thiện Đề án chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 1

19.

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết ổn định tổ chức Trường Đại học Phú Xuân và hoàn thành đề án chuyển đổi Trường Đại học Phú Xuân sang tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

20.

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tuần 1

21.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 2

22.

Chỉ đạo triển khai chương trình trọng điểm phát triển nguồn nhân lực

Sở KHĐT

Tuần 2

23.

Chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Sở Y tế, BHXH tỉnh

Tuần 2

24.

Chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn

Sở Y tế, LĐTBXH, Công an tỉnh

Tuần 2

25.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các thiết chế cơ sở thể dục thể thao thuộc Sở VHTTDL quản lý

Sở VHTTDL

Tuần 3

26.

Chỉ đạo Chương trình 135

Ban Dân tộc

Tuần 3

27.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

28.

Chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Thường xuyên

29.

Chỉ đạo triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

30.

Chỉ đạo công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, an toàn lao động

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

31.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg về rà soát người có công

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

32.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

33.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt (dự án y tế Bắc Trung Bộ, dự án y tế dự phòng, dự án AIDS...)

Sở Y tế

Thường xuyên

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]