Chương trình công tác tháng 01 và tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh
  

(Theo Chương trình công tác số 16/CTr-UBND ngày 25/01/2019)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề cương Đề án Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 2)

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 2)

3.

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

Sở TNMT

Tuần 4

(Tháng 2)

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

4.

Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 1)

5.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá trong tình hình mới

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 1)

6.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 4

(Tháng 1)

7.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 4

(Tháng 1)

8.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

(Tháng 1)

9.

Đề án Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Sở GD ĐT

Tuần 4

(Tháng 1)

10.

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

(Tháng 1)

11.

Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

(Tháng 1)

12.

Đề án Bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 4

(Tháng 1)

13.

Đề cương Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

(Tháng 2)

14.

Đề cương Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

(Tháng 2)

15.

Đề cương Đề án Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang-Phú Lộc nhằm bổ sung nguồn cung cấp cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

16.

Báo cáo tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 2

(Tháng 2)

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

17.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 1)

18.

Kế hoạch tiếp tân đối ngoại năm 2019

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

19.

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh năm 2019

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

20.

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

21.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Sở KHĐT

Tuần 3

(Tháng 2)

22.

Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh TT Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 3

(Tháng 2)

23.

Giáo dục đời sống gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019

Sở VHTT

Tuần 3

(Tháng 2)

24.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam -Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện A Lưới

Sở VHTT/ UBND huyện A Lưới

Tuần 3

(Tháng 2)

25.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 3

(Tháng 2)

26.

Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

27.

Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

28.

Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

29.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

30.

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

31.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

32.

Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

33.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

34.

Kế hoạch triển khai công tác BĐG và VSTBPN năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

35.

Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020

Sở NN PTNT

Tuần 3

(Tháng 2)

36.

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2018-2025

Sở Công Thương

Tuần 3

(Tháng 2)

37.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2019

Sở Công Thương

Tuần 3

(Tháng 2)

38.

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 2)

39.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở Tư pháp

Tuần 4

(Tháng 2)

40.

Kế hoạch cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 2)

41.

Kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 2)

42.

Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 2)

43.

Kế hoạch điều tra khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 4

(Tháng 2)

44.

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Tuần 4

(Tháng 2)

45.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 4

(Tháng 2)

46.

Kế hoạch triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 4

(Tháng 2)

47.

Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Tuần 4

(Tháng 2)

48.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 4

(Tháng 2)

49.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

(Tháng 2)

50.

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020

Sở TTTT

Tuần 4

(Tháng 2)

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

51.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 4

(Tháng 1)

52.

Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 3

(Tháng 2)

53.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 3

(Tháng 2)

54.

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

55.

Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Quyết định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 3

(Tháng 2)

56.

Quy định về đầu tư, quản lý, bảo trì áp dụng công nghệ vào khai thác bãi đỗ xe

Sở GTVT

Tuần 3

(Tháng 2)

57.

Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 3

(Tháng 2)

58.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

(Tháng 2)

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

59.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng1,2)

60.

Gặp mặt báo chí Xuân Kỷ Hợi

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

61.

Tiếp tân đối ngoại năm 2019

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

(Tháng 1)

62.

Gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

63.

Gặp mặt đại diện nhân sỹ, trí thức

VP UBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

64.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 3

(Tháng 2)

65.

Hội nghị đối thoại với người dân đang sinh sống khu vực I kinh thành Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 3

(Tháng 2)

66.

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về CCHC, chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 2)

67.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg, ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival của Việt Nam

Trung tâm Festival

Tuần 4

(Tháng 2)

68.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 09/01

69.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Lộc

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Lộc

Ngày 16/01

70.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 20/02

71.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Quảng Điền

VP UBND tỉnh/ huyện Quảng Điền

Ngày 27/02

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

(Tháng 1)

2.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

(Tháng 1)

3.

Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 1-4

(Tháng 2)

4.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

(Tháng1,2)

5.

Kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết

BCĐ 389

Tuần 1-2

(Tháng 2)

II.

Văn hóa - xã hội

 

 

6.

Chỉ đạo chuẩn bị các hoạt độngmừng Đảng mừng xuân Kỷ Hợi

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 2)

7.

Chỉ đạo chương trình Nghệ thuật Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Sở VHTT

Tuần 1

(Tháng 2)

8.

Chỉ đạo tổ chức các Lễ hội Xuân Kỷ Hợi

Sở VHTT

Tuần 1

(Tháng 2)

9.

Chỉ đạo công tác an toàn VSTP Tết Nguyên Đán

Sở Y tế

Tuần 1

(Tháng 2)

10.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng

Sở LĐTBXH

Tháng 1,2

11.

Chỉ đạo chuẩn bị gặp mặt Nhân sỹ trí thức

VP UBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

12.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

III.

Nội chính

 

 

13.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

14.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

15.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

16.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

17.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]