Chương trình công tác tháng 01 và 02 năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 10/01/2017)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Sở Công Thương

Tuần 4

(Tháng 1)

2.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng

Tuần 4

(Tháng 1)

3.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

(Tháng 2)

4.

Thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 2)

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920 - 2020)

Sở VHTT

Tuần 2

(Tháng 1)

6.

Kiện toàn các BQL dự án chuyên ngành trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

7.

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Tuần 4

(Tháng 1)

8.

Đề án sáp nhập một số đơn vị thuộc Sở VHTT

Sở VHTT/Sở Nội vụ

Tuần 2

(Tháng 2)

9.

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

(Tháng 2)

10.

Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2017 – 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 2

(Tháng 2)

11.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/ Sở Tài chính

Tuần 3

(Tháng 2)

12.

Đề án quản lý, khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

Sở VHTT

Tuần 3

(Tháng 2)

13.

Thành lập Học viện Du lịch (Đại học Du lịch) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

Tuần 3

(Tháng 2)

14.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

15.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

16.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

17.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Tuần 3

(Tháng 2)

18.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô/ Sở Nội vụ

Tuần 3

(Tháng 2)

19.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Festival Huế

TT Festival/ Sở Nội vụ

Tuần 3

(Tháng 2)

20.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Tuần 3

(Tháng 2)

21.

Đề án đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

22.

Điều chỉnh cơ chế quản lý tài chính Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế (sau khi Trung tâm đổi mới mô hình quản lý và hoạt động)

Sở Tài chính

Tuần 4

(Tháng 2)

23.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tuần 4

(Tháng 2)

24.

Phân bổ biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh.

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 2)

25.

Xây dựng hệ thống thông tin đền bù giải tỏa

Sở TNMT

Tuần 4

(Tháng 2)

26.

Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Tuần 4

(Tháng 2)

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnhhoặc trình cơ quan Trung ương

27.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 và kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 1)

28.

Báo cáo tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 2)

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

29.

Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2017

Sở TNMT/ Sở Tài chính

Tuần 1

(Tháng 1)

30.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã và thành phố Huế

Sở TNMT

Tuần 2

(Tháng 1)

31.

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Tuần 3

(Tháng 1)

32.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Du lịch

Tuần 3

(Tháng 1)

33.

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở VHTT

Tuần 3

(Tháng 1)

34.

Kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 1)

35.

Kế hoạch dạy nghề Lao động nông thôn năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 1)

36.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 1)

37.

Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2017-2020

Sở TNMT/ Sở Tài chính

Tuần 2

(Tháng 2)

38.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

Sở TTTT

Tuần 2

(Tháng 2)

39.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

(Tháng 2)

40.

Kế hoạch khuyến công năm 2017

Sở Công Thương

Tuần 2

(Tháng 2)

41.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2017 - 2018

Sở Công Thương

Tuần 2

(Tháng 2)

42.

Kế hoạch thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2017

Công an tỉnh

Tuần 2

(Tháng 2)

43.

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” năm 2017

Sở VHTT

Tuần 2

(Tháng 2)

44.

Kế hoạch điều tra khảo sát các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có mô hình phát triển kinh tế bền vững

Ban Dân tộc

Tuần 2

(Tháng 2)

45.

Kế hoạch đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

(Tháng 2)

46.

Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Sở LĐTBXH

Tuần 2

(Tháng 2)

47.

Kế hoạch đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2017

Sở LĐTBXH

Tuần 2

(Tháng 2)

48.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng tỉnh năm 2017

BCH Quân sự

Tuần 3

(Tháng 2)

49.

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh năm 2017

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

(Tháng 2)

50.

Kế hoạch đưa hàng Việt về nông thôn

Sở Công Thương

Tuần 3

(Tháng 2)

51.

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2017

Sở NNPTNT

Tuần 3

(Tháng 2)

52.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2016- 2020

Công an tỉnh

Tuần 3

(Tháng 2)

53.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2017

Sở Tư pháp

Tuần 3

(Tháng 2)

54.

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh Mầm non, học sinh tiểu học vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2012, định hướng đến 2025"

Sở GDĐT

Tuần 3

(Tháng 2)

55.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017, định hướng đến 2020

Sở KHĐT

Tuần 3

(Tháng 2)

56.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 2)

57.

Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh với CHDCND Lào giai đoạn 2017 - 2021

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

(Tháng 2)

58.

Kế hoạch thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của BBTTƯ Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động Khu công nghiệp, khu chế xuất

Sở VHTT

Tuần 4

(Tháng 2)

59.

Kế hoạch phân công các sở, ban ngành hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban Dân Tộc

Tuần 4

(Tháng 2)

60.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 2)

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

61.

Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

62.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2

(Tháng 1)

63.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Tuần 2

(Tháng 1)

64.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Tuần 2

(Tháng 1)

65.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2

(Tháng 1)

66.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Tuần 3

(Tháng 2)

67.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

68.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 2)

69.

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư liên quan đến BĐKH trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

70.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

71.

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 3

(Tháng 2)

72.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 3

(Tháng 2)

73.

Quy định phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Tuần 3

(Tháng 2)

74.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Sở Giao thông vận tải

Tuần 3

(Tháng 2)

75.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh TTHuế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Sở TNMT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

76.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

77.

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Sở Tài chính

Tuần 3-4

(Tháng 2)

78.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

(Tháng 2)

79.

Quy định về trình tự thủ tục đầu tư, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

(Tháng 2)

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

80.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

Tháng1,2

81.

Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của các ngành

Các Sở ngành

Tuần 1-2 (Tháng 1)

82.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 2

(Tháng 1)

83.

Giao ban báo chí và gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Tết Bính Thân

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

84.

Gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

85.

Tiếp tân đối ngoại năm 2017

Sở Ngoại vụ

Tuần 3

(Tháng 1)

86.

Gặp mặt các Giáo sư, Phó Giáo sư

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

87.

Gặp mặt đại diện nhân sỹ, trí thức

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

88.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 04/01

89.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Quảng Điền

VP UBND tỉnh/ huyện Quảng Điền

Ngày 11/01

90.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 08/02

91.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang

VP UBND tỉnh/ huyện Phú Vang

Ngày 22/02

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

(Tháng 1)

2.

Chỉ đạo chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

3.

Chỉ đạo chi trả bồi thường người dân bị thu hồi rừng sản xuất dự án hồ Tả Trạch

Sở NNPTNT

Tuần 1- 4

(Tháng 1)

4.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai các dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

5.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn - Nam Đông, La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

6.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

(Tháng1,2)

7.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

(Tháng1,2)

8.

Kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết

BCĐ 389

Tuần 1- 4

(Tháng 1)

II.

Văn hóa - xã hội

9.

Chỉ đạo chuẩn bị các hoạt độngmừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 1)

10.

Chỉ đạo chương trình Nghệ thuật Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Sở VHTT

Tuần 1

(Tháng 1)

11.

Chỉ đạo tổ chức các Lễ hội Xuân Đinh Dậu

Sở VHTT

Tuần 1

(Tháng 1)

12.

Chỉ đạo công tác ATVSTP Tết Nguyên Đán

Sở Y tế

Tuần 1

(Tháng 1)

13.

Chỉ đạo tổ chức Giao ban báo chí thường kỳ kết hợp gặp mặt nhân dịp năm mới 2017

VP UBND tỉnh

Tuần 2

(Tháng 1)

14.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 1)

15.

Chỉ đạo chuẩn bị gặp mặt Nhân sỹ trí thức

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

16.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức gặp mặt cán bộ LTCM và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

17.

Chỉ đạo xây dựng Đề án trục đường văn hóa

Sở VHTT

Tuần 3

(Tháng 2)

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]