Chương trình công tác tháng 01 và 02 năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH

(Trích Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 16/01/2016 của UBND tỉnh)

 

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

2.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về rà soát điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

3.

Đề án hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các trường Đại học công lập trên toàn quốc theo diện dự thi và trúng tuyển giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Tuần 3-4

(Tháng 2)

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

4.

Thành lập Sở Du lịch

Sở VHTTDL/ Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 2)

5.

Thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 2)

6.

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Sở KHCN

Tuần 3-4

(Tháng 2)

7.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô /Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 2)

8.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

UBND các huyện,TX,TP Huế

Tuần 3-4 (Tháng 1)

9.

Kế hoạch nâng cao hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2016-2020

Sở TTTT

Tuần 4

(Tháng 1)

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

10.

Phân cấp quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn

Cục thuế

Tuần 4

(Tháng 1)

11.

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển KTXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 3-4 (Tháng 2)

12.

Phương án sắp xếp các cơ quan báo chí

Sở TT&TT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

13.

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

(Tháng 1)

14.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cắm mốc năm 2016

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

15.

Kế hoạch hoạt động khối thi đua năm 2016

Sở Nội vụ

Tuần 3

(Tháng 1)

16.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

17.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Ban Dân tộc

Tuần 3

(Tháng 1)

18.

Kế hoạch thông tin đối ngoại 2016

Sở TTTT

Tuần 4

Tháng 1)

19.

Báo cáo công tác KCB cho người nghèo năm 2015 và nhiệm vụ 2016 tỉnh

Sở Y tế

Tuần 4

(Tháng 1)

20.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo DTTS tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Ban Dân tộc

Tuần 4

(Tháng 1)

21.

Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Tuần 4

(Tháng 1)

22.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống mại dâm tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Sở Y tế

Tuần 4

(Tháng 1)

23.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 1)

24.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy của tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Công an tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

25.

Báo cáo tổng kết công tác người cao tuổi năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

Sở LĐTBXH

Tuần 3-4

(Tháng 1)

26.

Triển khai Luật Căn cước công dân

Công an tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 1)

27.

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 1)

28.

Liên thông cấp giấy khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế

Công an tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 1)

29.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/9/2015 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC

Tuần 3-4

(Tháng 1)

30.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

UBND cấp huyện

Tuần 3-4

(Tháng 1)

31.

Thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2016.

Công an tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 1)

32.

Kế hoạch Tổ chức giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ III năm 2016

Sở KHCN

Tuần 3-4

(Tháng 1)

33.

Kế hoạch triển khai thực hiện ISO năm 2016

Sở KHCN

Tuần 3-4

(Tháng 1)

34.

Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016

Công an tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 1)

35.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận về kết quả xử lý sau thanh tra

Thanh tra tỉnh

Tuần 3-4

(Tháng 1)

36.

Rà soát, đánh giá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 1

(Tháng 2)

37.

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 3

(Tháng 2)

38.

Tổng kết Đề án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 3

(Tháng 2)

39.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Tuần 3

(Tháng 2)

40.

Kế hoạch rà soát danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, huyện sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất

Sở TNMT

Tuần 3

(Tháng 2)

41.

Điều tra khảo sát để nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa (nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi danh liệt sỹ) trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

42.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở LĐTBXH

Tuần 3

(Tháng 2)

43.

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Tuần 3

(Tháng 2)

44.

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2016

Sở Y tế

Tuần 3

(Tháng 2)

45.

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp

BCĐ CPH

Tuần 3

(Tháng 2)

46.

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 3

(Tháng 2)

47.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 3

(Tháng 2)

48.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 4

(Tháng 2)

49.

Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 2)

50.

Cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 2)

51.

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 4

(Tháng 2)

52.

Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề

SNNPTNT

Tuần 4

(Tháng 2)

53.

Kế hoạch công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Huế 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

(Tháng 2)

54.

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

(Tháng 2)

55.

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

Sở VHTTDL

Tuần 4

(Tháng 2)

56.

Kế hoạch và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 2)

57.

Kế hoạch khuyến công năm 2016

Sở Công Thương

Tuần 3-4

(Tháng 2)

58.

Kế hoạch xúc tiến Thương mại và thông tin, thương mại điện tử 2016

Sở Công Thương

Tuần 3-4

(Tháng 2)

59.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Tuần 3-4

(Tháng 2)

60.

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở Công Thương

Tuần 3-4

(Tháng 2)

61.

Chương trình phát triển thị trường đặc sản Huế

Sở Công thương

Tuần 3-4

(Tháng 2)

62.

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020"

Ban Dân tộc

Tuần 3-4

(Tháng 2)

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

63.

Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 3-4

(Tháng 2)

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

64.

Mức chi cho công tác hòa giải cơ trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

(Tháng 1)

65.

Quy chế hoạt động và quản lý ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTTDL

Tuần 4

(Tháng 1)

66.

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

(Tháng 1)

67.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

68.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

69.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Vận tải

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

70.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động TBXH

Sở Nội vụ

Tuần 4

(Tháng 1)

71.

Sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về Quyết định phân công phân cấp công tác quản lý quy hoạch

Sở Xây dựng

Tuần 4

(Tháng 1)

72.

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về Quyết định về một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Tuần 4

(Tháng 1)

73.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2-4

(Tháng 1)

74.

Quyết định ban hành Quy chế quy định việc thành lập, củng cố, kiện toàn, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 1)

75.

Thành lập 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 1)

76.

Thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 2)

77.

Quyết định ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 3-4

(Tháng 2)

78.

Quy định về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

79.

Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHĐT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

80.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ đất phân lô

Sở Tài chính

Tuần 3-4

(Tháng 2)

81.

Quy định đấu giá quyền thuê đất quỹ đất công ích (đất 5%) do cấp xã quản lý.

Sở TNMT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

82.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 3-4

(Tháng 2)

83.

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất có thực hiện dự án đầu tư

Sở TNMT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

84.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 3-4

(Tháng 2)

85.

Quy định chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 3-4

(Tháng 2)

86.

Quy định cập nhật, lưu giữ, công bố thông tin nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN

Tuần 3-4

(Tháng 2)

87.

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự xét tặng giải thưởng KHCN

Sở KHCN

Tuần 3-4

(Tháng 2)

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

88.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 2-4

Tháng1,2

89.

Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của các ngành

Các Sở ngành

Tuần 3

(Tháng 1)

90.

Hội nghị Tổng kết xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 3

(Tháng 1)

91.

Giao ban báo chí và gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Tết Bính Thân

VP UBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

92.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

(Tháng 1)

93.

Gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 2)

94.

Tiếp tân đối ngoại năm 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

(Tháng 2)

95.

Gặp mặt các Giáo sư, Phó Giáo sư

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 2)

96.

Gặp mặt đại diện nhân sỹ, trí thức

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 2)

97.

Họp Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển Du lịch

Sở VHTTDL

Tuần 1

(Tháng 2)

98.

Họp Ban Chỉ đạo Dự án ISO tỉnh

 

Sở KHCN

Tuần 1

(Tháng 2)

99.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 24/02

100.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

VP UBND tỉnh/ UBND thị xã Hương Trà

Ngày 26/02

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các Đề án phân công tại Quyết định 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1

(Tháng 2)

2.

Chỉ đạo công tác ra quân của các doanh nghiệp

Sở KHĐT, CT

Tuần 1-2

(Tháng 2)

3.

Báo cáo tình hình Tết của các ngành liên quan

VP UBND tỉnh

Tuần 2

(Tháng 2)

4.

Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở TNMT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

5.

Chỉ đạo rà soát quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

6.

Chỉ đạo công tác xây dựng HTTT về xây dựng

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

(Tháng 2)

7.

Chỉ đạo rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ

Sở TNMT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

8.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Cao tốc La Sơn - Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 3-4

(Tháng 2)

9.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KHĐT

Theo KH

 

10.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (sau khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

 

11.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tháng 1,2

12.

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 các sở, ngành

Các sở, ngành

Tháng 1, 2

13.

Điều hành cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, giá cả Tết Nguyên đán

BCĐ 389/TTH

Sở CT,Sở TC

Tháng 1,2

14.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Ban ATGT

Tháng 1,2

15.

Chỉ đạo sản xuất Đông - Xuân

Sở NNPTNT

Tháng 1,2

II.

Văn hóa - xã hội

16.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách

Sở LĐTBXH

Tuần 2-4 (Tháng 1)

17.

Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Bính Thân

Sở VHTTDL

Tuần 1-4

(Tháng 1,2)

18.

Chỉ đạo tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2016

VP.UBND tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

19.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và bắn pháo hoa 2016

Sở Tài chính

BCHQS tỉnh

Tuần 3

(Tháng 1)

20.

Chỉ đạo lập danh sách các cuộc gặp mặt xuân Bính Thân

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

(Tháng 1)

21.

Thăm và chúc Tết một số công trình, dự án trọng điểm

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4 (Tháng 1)

22.

Thăm và chúc Tết một số cơ quan Trung ương

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4 (Tháng 1)

23.

Công tác tăng cường phòng chống dịch bệnh ở người; an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán

Sở Y tế

Tuần 1

(Tháng 2)

24.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 3

(Tháng 2)

25.

Chỉ đạo rà soát đánh giá và xây dựng chính sách điều chỉnh quyết định UBND tỉnh về chế độ chính sách đối với Trường THPT chuyên Quốc Học.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 3-4

(Tháng 2)

26.

Đi thăm các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán

Sở LĐTBXH

Tháng 1-2

27.

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết ổn định tổ chức Trường Đại học Phú Xuân và hoàn thành đề án chuyển đổi Trường Đại học Phú Xuân sang tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 1,2

28.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các thiết chế cơ sở thể dục thể thao thuộc Sở VHTTDL quản lý

Sở VHTTDL

Tháng 1,2

29.

Chỉ đạo triển khai chương trình trọng điểm phát triển nguồn nhân lực

Sở KHĐT

Tháng 1,2

30.

Chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Sở Y tế, BHXH tỉnh

Tháng 1,2

31.

Chỉ đạo Chương trình 135

Ban Dân tộc

Tháng 1,2

32.

Chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn

Sở Y tế, LĐTBXH, Công an tỉnh

Tháng 1,2

33.

Chỉ đạo hoàn chỉnh đề cương Quy hoạch di tích

Sở VHTTDL

Tháng 1,2

34.

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Tháng 1,2

35.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách người có công cách mạng

Sở LĐTBXH

Tháng 1,2

36.

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tháng 1,2

37.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

38.

Chỉ đạo tiếp tục ký kết tài trợ Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

39.

Chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Thường xuyên

40.

Chỉ đạo triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

41.

Chỉ đạo công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, an toàn lao động

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

42.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg về rà soát người có công

Sở LĐTBXH

Thường xuyên

43.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

44.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt (dự án y tế Bắc Trung Bộ, dự án y tế dự phòng, dự án AIDS...)

Sở Y tế

Thường xuyên

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]