Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019)

 

A. DANH MỤC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY, HĐND TỈNH NĂM 2019

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

 

 

 

 

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở KHĐT

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

2.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

3.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

4.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

5.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

6.

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Công an tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

7.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

8.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2019 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2020

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách 2020

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

10.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2019, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

11.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

12.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

13.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

14.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

15.

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019

Công an tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

16.

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Tờ trình

trình HĐND tỉnh

 

II.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019

1.

Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ

Sở Du lịch

Năm 2019

Kế hoạch

 

2.

Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế

UBND thành phố Huế

Năm 2019

Kế hoạch

 

3.

Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Sở Nội vụ

Năm 2019

Kế hoạch

 

4.

Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật

Sở KHĐT

Năm 2019

Kế hoạch

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (Theo Chương trình số 49-CTr/TU ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy)

1.

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 175-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Sở KHĐT

2019

Kế hoạch

 

2.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

3.

Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030

UBND thành phố Huế

Quý II

Đề án

 

4.

Tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Sở Tư pháp

Quý III

Báo cáo

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (Theo Nghị quyết số 31/NQ-TT.HĐND ngày 26/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019)

1.

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Kỳ họp thứ 8 (tháng 7/2019)

Quý I

 

 

2.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của UBND tỉnh)

Sở Tư pháp

Quý I

 

3.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Quý I

Chuyển tiếp năm 2018

4.

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Sở Nội vụ

(khi có Nghị định của Chính phủ)

 

5.

Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang

Sở Nội vụ

Kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2019)

Quý III

 

6.

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Quý III

 

7.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Quý III

 

8.

Xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024

Sở TNMT

Quý IV

 

9.

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2019)

Quý IV

 

10.

Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Quý IV

 

11.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Sở NNPTNT

Quý IV

 

12.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về tiêu chuẩn đối với hai tiêu chí dân số và diện tích tự nhiên

Sở Nội vụ

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

13.

Sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

2019

 

14.

Thành lập, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh (tùy theo nhu cầu của các địa phương)

Sở Nội vụ

2019

Theo nhu cầu các địa phương

15.

Đặt tên đường phố trên địa bàn tỉnh năm 2019

UBND cấp huyện

2019

Theo nhu cầu các địa phương

 

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẦM

GHI CHÚ

I.

Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp

1.

Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Quý I

Đề án

(2018)

Trình HĐND tỉnh

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Sở KHĐT

Quý II

Quy hoạch

 

3.

Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương

Quý II

Đề án

(2018)

 

4.

Xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại

Sở Công Thương

Quý II

Đề án

(2018)

 

5.

Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

BCĐ CPH

Quý II-III

Đề án

 

6.

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch đô thị thương mại ven biển Thuận An - Vinh Hiền

Sở Xây dựng

Quý III

Quy hoạch

Nguồn tài trợ

7.

Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý III

Đề án

 

8.

Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Sở Xây dựng

Quý IV

Quy hoạch

Nguồn tài trợ

9.

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Sở Xây dựng

Quý IV

Quy hoạch

ADB tài trợ

10.

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý IV

Đề án (2017)

 

11.

Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang-Phú Lộc nhằm bổ sung nguồn cung cấp cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

12.

Xây dựng hệ thống mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý IV

Đề án

 

II.

Lĩnh vực Văn hóa xã hội

13.

Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Quý I

Đề án

 

14.

Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Sở GD ĐT

Quý I

Đề án

 

15.

Đề án xây dựng mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã)

Sở TTTT

Quý II

Đề án

 

16.

Huế - Kinh đô ẩm thực

Sở Du lịch

Quý II

Đề án

 

17.

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020

Sở GD ĐT

Quý II

Đề án

Trình HĐND tỉnh

18.

Triển khai mô hình điểm tại Trạm y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Quý II

Đề án

 

19.

Quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy cụm di tích phía Đông Đại Nội và vùng phụ cận.

TT BTDT Cố đô Huế

Quý II

Đề án

Trình HĐND tỉnh

20.

Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cung An Định

TT BTDT Cố đô Huế

Quý II

Đề án

 

21.

Triển khai hoạt động dịch vụ tại Trai Cung – đàn Nam Giao

TT BTDT Cố đô Huế

Quý II

Đề án

 

22.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Quý II

Đề án

 

23.

Phát triển y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Quý III

Đề án

 

24.

Mô hình du lịch “Stop and Go” trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Quý III

Đề án

 

25.

Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế

Sở VHTT

Quý III-IV

Đề án

(2018)

Trình HĐND tỉnh

26.

Khai thác giá trị di tích Lầu Tàng Thơ (Khai thác và Triển lãm tài liệu, thư tịch)

TT BTDT Cố đô Huế

2019

Đề án

 

III.

Lĩnh vực Nội chính

27.

Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Quý III

Đề án

Trình HĐND tỉnh

28.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020

Sở Nội vụ

Quý III

Đề án

Trình HĐND tỉnh

29.

Phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021.

Sở Tư pháp

Quý III

Đề án

 

30.

Chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 và số 2 thành Văn phòng công chứng.

Sở Tư pháp

Quý III

Đề án

 

31.

Đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Qúy III-IV

Đề án

Trình HĐND tỉnh

32.

Sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án

 

33.

Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức địa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2030

Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án

 

34.

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án

 

35.

Đề án đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

2019

Đề án

 

36.

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

2019

Đề án

(khi có Nghị định của Chính phủ)

37.

Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Sở Nội vụ

2019

Đề án

Thực hiện ngay sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương

 

C. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PCT UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẦM

GHI CHÚ

I.

Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp

 

 

 

 

1.

Xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

2.

Tiếp tân đối ngoại năm 2019

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

3.

Công tác biên giới tỉnh năm 2019

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

4.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

5.

Thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020

Sở NN PTNT

Quý I

Kế hoạch

 

6.

Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2018-2025

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch (2018)

 

7.

Phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

8.

Phát triển vùng nguyên liệu bưởi Thanh Trà đến năm 2020

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

9.

Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm Huế đến năm 2025

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

10.

Phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2025

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

11.

Bố trí, ổn định dân cư năm 2019

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

12.

Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2019

Sở Công Thương

Quý II

 

Kế hoạch

 

13.

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Quý II

Chương trình

 

14.

Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

15.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý II

Kế hoạch

 

16.

Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ

Quý III

Kế hoạch

 

17.

Nghiên cứu xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến, cơ sở dữ liệu tập trung về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công Thương

Quý IV

Kế hoạch

 

18.

Triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý IV

Kế hoạch

 

19.

Triển khai đề án ứng dụng Gis 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị khu vực trung tâm thành phố Huế và Đô thị mới An Vân Dương

Sở Xây dựng

Quý IV

Kế hoạch

 

II.

Lĩnh vực Văn hóa xã hội

20.

Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh TT Huế năm 2019

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

21.

Tổ chức Mừng Đảng mừng Xuân năm 2019

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

22.

Giáo dục đời sống gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019

Sở VHTT

Quý I

Chương trình

 

23.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam -Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện A Lưới

Sở VHTT/ UBND huyện A Lưới

Quý I

Kế hoạch

 

24.

Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

25.

Đẩy mạnh đưa người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

26.

Thực hiện Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

27.

Giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

28.

Đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

29.

Đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

30.

Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

31.

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

32.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

33.

Trợ giúp người khuyết tật năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

34.

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

35.

Triển khai công tác BĐG và VSTBPN năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

36.

Cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

37.

Phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

38.

Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

39.

Điều tra khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Quý I

Kế hoạch

 

40.

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

41.

Tổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

42.

Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

43.

Triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

44.

Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

45.

Triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

46.

Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

47.

Kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

48.

Tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020

Trung tâm Festival Huế

Quý II

Kế hoạch

 

49.

Triển khai thực hiện Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc trên địa bàn tỉnh TT Huế

Sở VHTT

Quý II

Kế hoạch

 

50.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1218/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, công cộng

TT BTDT Cố đô Huế / Công an tỉnh

Quý II

Kế hoạch

 

51.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về cải cách và phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2021.

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

52.

Bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025

Ban Dân tộc

Quý II

Kế hoạch

 

53.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2019