Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018)


A. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

 

I.

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

 

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở KHĐT

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

2.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

3.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

4.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

5.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

6.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

7.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2018 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2019

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

8.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách 2019

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2018, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

10.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

11.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 2019

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

12.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

13.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

14.

Báo cáo quyết toán ngân sách 2017

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

15.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT

Quý IV

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

II.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2018

1

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; trọng tâm là hạ tầng giao thông

Sở KHĐT

 

Kế hoạch

 

2

Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ

Sở Du lịch

 

Kế hoạch

 

3

Chương trình phát triển doanh nghiệp

Sở KHĐT

 

Kế hoạch

 

4

Chương trình cải cách hành chính

Sở Nội vụ

 

Kế hoạch

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (theo Chương trình số 32 -CTr-TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy)

 

1.

Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả

Sở Nội vụ

Quý I-II

Đề án

 

 

2.

Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Quý I-II

Đề án

 

 

3.

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới

Sở Y tế

Quý I

Đề án

 

 

4.

Về công tác dân số trong tình hình mới

 

Sở Y tế

Quý I

Đề án

 

 

5.

Đề án về xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030

UBND thành phố Huế

Quý III

Đề án

 

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2018)

 

1.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 (tháng 3/2018)

Quý I

 

 

2.

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Quý I

 

 

3.

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

Quý I

 

 

4.

Quy định mức khen thưởng đối với HLV, VĐV đạt thành tích trong thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế

Sở VHTT

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 (tháng 3/2018)

Quý I

 

 

5.

Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý I

 

 

6.

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý I

 

 

7.

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Kỳ họp thứ 6 (tháng 7/2018)

Quý II

 

 

8.

Sửa đổi Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Quý II

 

 

9.

Đề án Dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý II-III

 

 

10.

Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Kỳ họp thứ 7 (tháng 12/2018)

Quý IV

 

 

11.

Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý IV

 

 

12.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Quý IV

 

 

13.

Quy định một số cơ chế chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn

Sở VHTT

Quý IV

 

 

14.

Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở VHTT

Kỳ họp thứ 7 (tháng 12/2018)

Quý IV

 

 

15.

Điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thành phố Huế đợt X/2018

UBND thành phố Huế

Quý IV

 

 

16.

Thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

(theo nhu cầu của các địa phương)

 

 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp

1.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2021

Sở TNMT

Quý I

Đề án

 

2.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Sở TNMT

Quý I

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2017

3.

Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2017

4.

Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương

BQL Khu Kinh tế công nghiệp

Quý II

Quy hoạch

Chuyển tiếp từ năm 2017

5.

Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

Sở NNPTNT

Quý II

Đề án

 

6.

Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo kiểu mới giai đoạn 2018-2020

Sở NNPTNT

Quý II

Đề án

 

7.

Rà soát và đánh giá Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh TT Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Quý II

Quy hoạch

Chuyển tiếp từ năm 2017

8.

Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích và quy hoạch tổng thể di tích khu vực Lục Bộ và cụm di tích phía Đông Đại Nội Huế

TTBTDT Cố đô Huế

Quý III

Đề án trình HĐND tỉnh

 

9.

Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quý III

Đề án

 

10.

Xây dựng giải pháp quản lý và khai thác quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế

Sở Xây dựng

Quý IV

Đề án

 

II.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

11.

Quy định tạm thời về các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí trường mầm non và phổ thông công lập chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GDĐT

Quý I

Đề án

 

12.

Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Sở Y tế/ Sở Nội vụ

Quý II

Đề án

 

13.

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

Sở GDĐT

Quý II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

14.

Phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025 và định hướng 2030

Sở GDĐT

Quý III

Đề án

 

15.

Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế

Sở VHTT

Quý IV

Đề án

 

16.

Đề án “ Lập hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế”

TTBTDT Cố đô Huế

Quý IV

Đề án

 

III.

Lĩnh vực nội chính

17.

Phân bổ biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án trình HĐND tỉnh

 

18.

Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý III

Đề án

 

19.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2023.

Sở Tư pháp

Quý III

Đề án

 

20.

Đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô Huế

Quý IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

21.

Phân bổ biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

22.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

 

C. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PCT UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp

1.

Kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

2.

Kế hoạch tiếp tân đối ngoại năm 2018

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

3.

Kế hoạch công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Huế 2018

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

4.

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh năm 2018

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

5.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

6.

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các chợ trên địa bàn tỉnh và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Sở Công thương

Quý I

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2017

7.

Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý

Sở Công thương

Quý I

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2017

8.

Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2017 đến năm 2025

Sở Công thương

Quý I

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2017

9.

Tổ chức Hội chợ thương mại Festival Huế 2018

Sở Công thương

Quý I

Đề án

 

10.

Kế hoạch xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2018

Sở Công thương

Quý I

Kế hoạch

 

11.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Công thương

Quý I

Kế hoạch

 

12.

Kế hoạch khuyến công năm 2018

Sở Công thương

Quý I

Kế hoạch

 

13.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

Sở Công thương

Quý I

Kế hoạch

 

14.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Công thương

Quý I

Kế hoạch

 

15.

Đề án Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý I

Đề án

 

16.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

17.

Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

18.

Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

19.

Kế hoạch tổng rà soát sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thực hiện thuê đất theo quy định Luật đất đai 2013

Sở TNMT

Quý I

Kế hoạch

 

20.

Kế hoạch công tác Thông tin đối ngoại 2018

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

21.

Kế hoạch phát triển DN, KTTN và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TT Huế năm 2018

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

22.

Điều chỉnh kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020

Sở NN PTNT

 

Quý I

Kế hoạch

 

23.

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2018

Sở NN PTNT

Quý I

Kế hoạch

 

24.

Đề án xây dựng mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu trên cơ sở mẫu hóa hệ thống văn bản quản lý cơ quan

Sở Nội vụ

Quý I-II

Đề án

 

25.

Kế hoạch PCI tỉnh năm 2018

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

 

26.

Kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI)

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

 

27.

Triển khai hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ thông tin

TT CNTT tỉnh

Quý I-II

Chương trình

 

28.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về phát triển Thẻ Điện tử và thanh toán trực tuyến

Sở TTTT,NHNN tỉnh, VietinBank

Quý I-II

Kế hoạch

 

29.

Hệ sinh thái du lịch thông minh.

Sở Du lịch

Quý II

Đề án

 

30.

Hệ sinh thái y tế thông minh.

Sở Y tế

Quý II

Đề án

 

31.

Hệ sinh thái giáo dục thông minh.

Sở GDĐT

Quý II

Đề án

 

32.

Phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích tiêu thụ nông sản an toàn

Sở Công thương

Quý II

Đề án

 

33.

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2018

Sở Công thương

Quý II

Kế hoạch

 

34.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025

Sở Công thương

Quý II

Kế hoạch

 

35.

Ứng dụng GIS 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Xây dựng

Quý II

Đề án

 

36.

Xây dựng kế hoạch sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên

Sở Xây dựng

Quý II

Kế hoạch

 

37.

Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2018-2020 tỉnh

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

38.

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả sử dụng đất dưới tán rừng tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

39.

Kế hoạch Tăng cường năng lực quản lý hệ thống Khu bảo tồn Thừa Thiên Huế Huế đến năm 2025

Sở NN PTNT

Quý II

Kế hoạch

 

40.

Kế hoạch phát triển khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Huế và khu vực phụ cận giai đoạn 2018-2030

Sở Xây dựng

Quý III

Kế hoạch

 

41.

Đề án chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý II-III

Đề án

 

42.

Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Sở NN PTNT

Quý III

Kế hoạch

 

43.

Kế hoạch chuẩn hóa mô hình Trung tâm Hành chính công các cấp

VP UBND tỉnh/ Sở TTTT

Quý IV

Kế hoạch

 

44.

Kế hoạch cải tạo chỉnh trang, ngầm hóa cáp và dây thuê bao viễn thông và truyền hình cáp giai đoạn 2019-2020

Sở TTTT

Quý IV

Kế hoạch

 

II.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

45.

Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

46.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

47.

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng ca Huế năm 2018

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

48.

Kế hoạch kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

49.

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

50.

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

51.

Kế hoạch triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

52.

Giáo dục đời sống gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2018

Sở VHTT

Quý I

Chương trình

 

53.

Kế hoạch tổ chức Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần thứ VIII và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

54.

Kế hoạch xây dựng trường phổ thông tiên tiến hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh

Sở GDĐT

Quý I

Kế hoạch

 

55.

Kế hoạch đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Sở GDĐT

Quý I

Kế hoạch

 

56.

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

57.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

58.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

59.

Kế hoạch triển khai công tác BĐG và VSTBCPN năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

60.

Kế hoạch Cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

61.

Kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

62.

Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

63.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

64.

Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

65.

Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Sở VHTT

Quý II

Kế hoạch

 

66.

Kế hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Sở KHCN

Quý II

Kế hoạch

 

67.

Kế hoạch xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở KHCN

Quý II

Kế hoạch

 

68.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở KHCN

Quý II

Kế hoạch

 

69.

Kế hoạch giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

70.

Kế hoạch kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

71.

Kế hoạch Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quốc gia năm 2019

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

72.

Kế hoạch triển khai Đề án ”Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Ban Dân tộc

Quý II

Kế hoạch

 

73.

Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện QĐ số 43/2013/QĐ-UBND ngày 01/1/2013 của UBND tỉnh về Quy định việc xét chấp thuận sáng kiến và các hoạt động thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn

Sở KHCN

Quý III

Kế hoạch

 

74.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá 25 năm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Huế nhân kỷ niệm 25 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 15 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới

TT BTDT Cố đô Huế

Quý III

Kế hoạch

 

75.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về khảo cổ học

TT BTDT Cố đô Huế

Quý III

Kế hoạch

 

76.

Kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2022

Sở VHTT

Quý III

Kế hoạch

 

77.

Kế hoạch triển khai nhân rộng phát triển mô hình kinh tế bền vững làm tiền đề khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Dân tộc

Quý III

Kế hoạch

 

78.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương các em học sinh, sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Ban Dân tộc

Quý III

Kế hoạch

 

III.

Lĩnh vực nội chính

79.

Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989/-03/3/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập BĐBP (03/3/1959-03/3/2019), 55 năm ngày thành lập BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế (15/12/2019)

BCH BĐBP tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

80.

Kế hoạch tổ chức triển khai cắm các loại biển báo khu vực biên giới, khu vực cấm tại KVBG biển theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của TTgCP

BCH BĐBP tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

81.

Kế hoạch hoạt động khối thi đua năm 2018

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

82.

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

83.

Kế hoạch năm 2018 thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

84.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

85.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2018

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

86.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

87.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

88.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2017 – 2021 và Kế hoạch năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

89.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2018 (gọi tắt là Đề án 452)

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

90.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2018

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

91.

Kế hoạch thực hiện Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

92.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý II

Kế hoạch

 

93.

Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2018

Sở Tư pháp

Quý III

Kế hoạch

 

94.

Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở; hương ước, quy ước năm 2018

Sở Tư pháp

Quý III

Kế hoạch

 

95.

Kế hoạch Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trách nhiệm bồi thường nhà nước cho cán bộ công chức được giao thực hiện công tác Bồi thường Nhà nước.

Sở Tư pháp

Quý III

Kế hoạch

 

96.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

97.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

98.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

99.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng

Sở Nội vụ

Cả năm

Kế hoạch

 

100.

Kế hoạch phân bổ biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

101.

Kế hoạch phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

102.

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

103.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

104.

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

105.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

106.

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

107.

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

108.

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

109.

Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Giai đoạn 2 của Đề án 258)

Sở Tư pháp

Sau khi TTgCP phê duyệt

Kế hoạch

 

110.

Kế hoạch sơ kết tình hình thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

 

DANH MỤC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018)

 

 

STT

VĂN BẢN BAN HÀNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

1.

Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

2.

Quy định, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Quý I

Quyết định

 

3.

Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Quý I

Quyết định

 

4.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Quý I

Quyết định

Chuyển tiếp từ năm 2017

5.

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

6.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

7.

Điều chỉnh Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

8.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

9.

Sửa đổi Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

10.

Quy định quản lý, sử dụng đất và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

11.

Sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

12.

Sửa đổi Quy định về định mức đất và chế độ quản lý xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

13.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Quý I

Quyết định

 

14.

Quy định văn thư - lưu trữ và quy trình quản lý văn bản đến, đi của các loại hình cơ quan hành chính

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

15.

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

16.

Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

17.

Quy định xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin và Thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

18.

Quy định quản lý và sử dụng Thẻ điện tử

Sở TTTT

Quý I

Quyết định

 

19.

Quy chế phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

Sở Du lịch

Quý I

Quyết định

 

20.

Quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất cho các cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Quý I

Quyết định

 

21.

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Quý I

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

22.

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Quý I

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

23.

Quy chế sử dụng thẻ doanh nhân APEC

Sở KHĐT

Quý II

Quyết định

 

24.

Điều chỉnh Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Xây dựng

Quý II

Quyết định

 

25.

Quy định phê duyệt và vận hành cấp độ an toàn thông tin

Sở TTTT

Quý II

Quyết định

 

26.

Sửa đổi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

27.

Quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khu thu hồi của các lâm trường trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

28.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

29.

Sửa đổi Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

30.

Quy định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Quý II

Quyết định

 

31.

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

32.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

33.

Quy định Quản lý hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TTTT

Quý II

Quyết định

 

 

34.

Quy chế quản lý thẻ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Quý II

Quyết định

 

35.

Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh

Sở VHTT

Quý II

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

36.

Sửa đổi Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Quý II

Quyết định

 

37.

Quy định mức khen thưởng đối với HLV, VĐV đạt thành tích trong thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế

Sở VHTT

Quý II

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

38.

Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý II

Quyết định

 

39.

Quy định về nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NN PTNT

Quý II

Quyết định

 

40.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Quý II

Quyết định

 

41.

Quy định quản lý hoạt động vận chuyển khách đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Quý II

Quyết định

 

42.

Quy định việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Quý II

Quyết định

 

43.

Quy định quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước

Sở Tài chính

Quý III

Quyết định

 

44.

Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh

Sở Công thương

Quý III

Quyết định

 

45.

Sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý III

Quyết định

 

46.

Điều chỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế năm 2019-2020

TT BTDT Cố đô Huế

Quý III

 

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

47.

Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý III

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

48.

Ban hành cơ chế chính sách hưởng lợi từ rừng trồng có nguồn gốc vốn ngân sách

Sở NN PTNT

Quý III

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

49.

Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NN PTNT

Quý III

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

50.

Quy định về xác định, phê duyệt, đầu tư, quản lý, khai thác điểm đón trả khách trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Quý III

Quyết định

 

51.

Quy định điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Sở Tài chính

Quý IV

Quyết định

 

52.

Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công

Sở Tài chính

Quý IV

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

53.

Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý IV

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

54.

Quy định một số cơ chế chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn

Sở VHTT

Quý IV

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

55.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.

Sở KHCN

Quý IV

Quyết định

 

56.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Quý IV

 

Quyết định

 

57.

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở VHTT

Quý IV

Quyết định

Sau khi HĐND tỉnh thông qua

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]