Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017)

A. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

 

I.

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

 

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở KHĐT

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

2.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

 

3.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

4.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

5.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

6.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

7.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2017 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2018

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

8.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách 2018

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017, phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB 2018

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

10.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

11.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

12.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

13.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

14.

Báo cáo kết quả thực hiện giải trình chất vấn cử tri tại kỳ họp 4, 5 - HĐND tỉnh khóa VII

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

15.

Báo cáo quyết toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

16.

Phương án điều chỉnh Bảng giá đất năm 2018

Sở TNMT

Quý IV

10/11

Phương án

trình HĐND tỉnh

 

 

17.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2018

Sở TNMT

Quý IV

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

18.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT

Quý IV

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

 

II.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2017

1

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp

Sở KHĐT

Kế hoạch

 

2

Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ

Sở Du lịch

Kế hoạch

 

3

Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

Sở Nội vụ

Kế hoạch

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (theo Chương trình số 14-CTr-TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy)

 

1.

Đề án về đổi mới hoạt động Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

 

 

2.

Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

UBND huyện Quảng Điền/ Sở VHTT

Quý I

Đề án

 

 

3.

Chương trình phát triển doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng vốn trung hạn

Sở KHĐT

Quý II

Chương trình

 

 

4.

Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân năm 1968

Sở VHTT/BCH Quân sự

Quý II

Đề án

 

 

5.

Đề án khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp gắn với phát triển các khu công nghiệp, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ và trung tâm y tế chuyên sâu

Sở KHĐT

Quý II

Đề án

 

 

6.

Đề án xây dựng, phát triển thành phố Huế

UBND

thành phố Huế

Quý III

Đề án

 

 

7.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Sở Tài chính

Quý III

Kế hoạch

 

 

8.

Cơ chế, chính sách đặc thù cho đô thị di sản

Sở KHĐT

Quý III

Đề án

 

 

9.

Đề án phát triển công nghiệp dệt may giai đoạn 2017 - 2020

Sở Công Thương

Quý III

Đề án

 

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2017)

 

1.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí

Các sở, ngành

Kỳ họp chuyên đề thứ nhất (tháng 03/2017)

Quý I

 

 

2.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Quý I

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

3.

Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quý I

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

4.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng

Quý I

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

5.

Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Quý I

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

6.

Điều chỉnh cơ chế quản lý tài chính Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế (sau khi Trung tâm đổi mới mô hình quản lý và hoạt động)

Sở Tài chính

Quý I

 

 

7.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Quý I

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

8.

Phân bổ biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh.

Sở Nội vụ

Quý I

 

 

9.

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Kỳ họp thứ 4 (tháng 7/2017)

Quý III

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

10.

Số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Quý III

 

 

11.

Đề án phát triển đô thị di sản

Sở KHĐT

Quý III

 

 

12.

Quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018

Sở GDĐT

Quý III

 

 

13.

Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035.

Sở NNPTNT

Kỳ họp thứ 5 (tháng 12/2017)

Quý IV

 

 

14.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý IV

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

15.

Phân bổ biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Quý IV

 

 

16.

Đặt tên đường phố năm 2017

UBND TP Huế

Quý IV

 

 

17.

Thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

(Theo nhu cầu của các địa phương)

 

 

V

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (Ngoài các chương trình, Đề án nêu trên)

 

1.

Lĩnh vực kinh tế tổng hợp

 

1.

Khoán xe ô tô phục vụ công tác

Sở Tài chính

Quý I

Đề án

 

 

2.

Đề án “Huy động vốn đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế”

TTBTDT Cố đô/Sở KHĐT/Sở

Tài chính

Quý I

Đề án

 

 

3.

Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035 hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV

Sở Công Thương

Quý I

Quy hoạch

Chuyển tiếp năm 2016

 

4.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quý I

Đề án

 

 

5.

Số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh được bố trí 02 Chỉ huy phó

BCH Quân sự

Quý II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

 

6.

Quy định một số chế độ chính sách đối với DQTV và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh

BCH Quân sự /Sở Tài chính

Quý II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

 

7.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

UBND cấp huyện

Quý II

Quy hoạch

 

 

8.

Đề án tăng mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận 1 cửa cấp xã

Sở Nội vụ/Sở Tài chính

Quý II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

 

9.

Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở NNPTNT

Quý II

Quy hoạch

 

 

10.

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Quý II

Quy hoạch

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

11.

Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

 

12.

Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Sở TNMT

Quý III

Đề án

 

 

13.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh.

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

 

14.

Quy hoạch phát triển vùng sản xuất trồng trọt tập trung sản xuất sản phẩm an toàn (áp dụng VietGAP, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao) tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Sở NNPTNT

Quý III

Quy hoạch

 

 

15.

Phát triển công nghiệp nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Sở Công Thương

Quý IV

Đề án

 

 

16.

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

 

17.

Phân vùng sử dụng mặt nước biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Quý IV

 

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

2.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

 

18.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920 - 2020)

Sở VHTT

Quý I

Đề án

 

 

19.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ
bảo hiểm y tế

Sở Y tế

Quý I

Đề án

 

 

20.

Hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở VHTT

Quý II

Quy hoạch

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

21.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2030

Sở VHTT

Quý III

Đề án

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

22.

Địa chí hành chính vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý III

Đề án

 

 

3.

Lĩnh vực nội chính

 

23.

Thành lập Học viện Du lịch (Đại học Du lịch) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

Quý I-II

Đề án

 

 

24.

Kiện toàn các BQL dự án chuyên ngành trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

 

 

25.

Thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

 

 

26.

Đề án kiện toàn Trung tâm xúc tiến

Sở KHĐT/ Sở Nội vụ

Quý II

Đề án

 

 

27.

Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Quý II

Đề án

 

 

28.

Chuyển đổi Phòng công chứng thànhVăn phòng công chứng

Sở Tư pháp

Quý II

Đề án

 

 

29.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

Sở Tư pháp

Quý II

Đề án

chuyển tiếp từ năm 2016

 

30.

Tổ chức, biên chế, vị trí việc làm trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã của tỉnh giai đoạn 2018 - 2030

Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án

 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

1.

Lĩnh vực Kinh tế tổng hợp

1

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

2

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Sở Ngoại vụ

Quý I

Đề án

 

3

Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với CHDCND Lào giai đoạn 2017 - 2021

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

4

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh năm 2017

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

5

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

6

Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác CCHC các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2016

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

7

Kế hoạch khuyến công năm 2017

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

8

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 - 2018

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

9

Kế hoạch đưa hàng Việt về nông thôn

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

10

Xây dựng hệ thống thông tin đền bù giải tỏa

Sở TNMT

Quý I

Đề án

 

11

Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2017

Sở Tài chính

Quý I

Kế hoạch

 

12

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2017

Sở NNPTNT

Quý I

Kế hoạch

 

13

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Sở KHĐT

Quý I

Chương trình

 

14

Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị

Sở Ngoại vụ

Quý II

Kế hoạch

 

15

Đề án thí điểm cơ chế khoán cho tư nhân và các tổ chức ngoài nhà nước một số loại dịch vụ công như vệ sinh công cộng, vệ sinh đô thị, cấp thoát nước, cây xanh, công viên, ánh sáng.

Sở Tài chính

Quý II

Đề án

 

16

Kế hoạch PCI tỉnh năm 2017

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

 

17

Kế hoạch triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

18

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2017 và những tháng đầu năm 2018

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

19

Kế hoạch phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

20

Xây dựng nhóm truyền thông cơ sở hỗ trợ thông tin cho cộng đồng dân cư miền núi và ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

21

Đề án quy hoạch mã định danh cho hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý II

Đề án

 

22

Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020

Sở TTTT

Quý II

Kế hoạch

 

23

Đề án chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC và công chức bộ phận TN&TKQ

Sở Nội vụ

Quý II

Đề án

 

24

Quy hoạch các tuyến đường được phép sử dụng một phần lề đường, vỉa hè không vào mục đích giao thông từ 2016 - 2023

UBND TP Huế

Quý II

Đề án

 

25

Điều chỉnh Quy hoạch bến, bãi tập kết cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Quý II

Quy hoạch

 

26

Tăng cường năng lực, trang thiết bị, mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quý III

Đề án

 

27

Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quý III

Đề án

 

28

Kế hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng

Quý III

Kế hoạch

 

29

Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Quý III

Kế hoạch

 

30

Kế hoạch đào tạo, tập huấn cho BCĐ 19, Tổ giúp việc BCĐ 19 về phục vụ kiểm tra xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 chuyển đổi sang TCVN 9001:2015

Sở KHCN

Quý III

Kế hoạch

 

31

Đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu chợ Đông Ba

Sở Công thương

Quý III

Đề án

 

32

Kế hoạch tổ chức Hội chợ ngành Công Thương khu vực miền Trung Tây nguyên lần thứ IV năm 2017 và Hội nghị khuyến công khu vực Miền Trung, Tây Nguyên lần thứ VIII

Sở Công Thương

Quý III

 

Kế hoạch

 

33

Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quý IV

Kế hoạch

 

34

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở TTTT

Quý IV

Kế hoạch

 

35

Kế hoạch đào tạo, tập huấn và triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì ISO cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở KHCN

Quý IV

Kế hoạch

 

36

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương

BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Quý IV

Quy hoạch

 

37

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở TTTT

Quý IV

Kế hoạch

 

38

Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý

Sở Công Thương

Quý IV

Đề án

 

39

Xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa bậc thang Alin (Alin B1, Alin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4)

Sở Công Thương

Quý IV

Đề án

 

40

Gis ngành công thương

Sở Công Thương

Quý IV

Đề án

 

41

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các chợ trên địa bàn tỉnh và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Sở Công Thương

Quý IV

Đề án

 

42

Kế hoạch Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản Huế năm 2017

Sở Công Thương

Quý IV

Kế hoạch

 

2.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

43

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh Mầm non, học sinh tiểu học vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2012, định hướng đến 2025"

Sở GDĐT

Quý I

Kế hoạch

 

44

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Du lịch

Quý I

Kế hoạch

 

45

Kế hoạch điều tra khảo sát các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có mô hình phát triển kinh tế bền vững

Ban Dân tộc

Quý I

Kế hoạch

 

46

Kế hoạch tổ chức Festival Huế 2018

Trung tâm Festival

Quý I

Kế hoạch

 

47

Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý I

Đề án

 

48

Kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

49

Kế hoạch dạy nghề Lao động nông thôn năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

50

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo năm 2017.

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

51

Kế hoạch đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

52

Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

53

Đề án đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý I

Đề án

 

54

Kế hoạch đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

55

Kế hoạch khai thác Trung tâm Văn hóa Huyền Trân sau khi được chuyển giao

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

56

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” năm 2017

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

57

Kế hoạch thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của BBTTƯ Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động Khu công nghiệp, khu chế xuất

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

58

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Sở VHTT

Quý I

Kế hoạch

 

59

Trục không gian văn hóa trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân)

Sở VHTT

Quý I

Đề án

 

60

Kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà trưng bày tác phẩm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị

Sở VHTT

Quý II

Đề án

 

61

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước

Sở KHCN

Quý II

Báo cáo

 

62

Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025"

Sở GDĐT

Quý II

Kế hoạch

 

63

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025

Sở GDĐT

Quý II

Kế hoạch

 

64

Kế hoạch phân công các sở, ban ngành hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Ban Dân Tộc

Quý II

Kế hoạch

 

65

Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017;

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

66

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

67

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia và mục tiêu nhiệm vụ bình đẳng giới năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

68

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

69

Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn vệ sinh lao động - PCCN năm 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

70

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

71

Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

72

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

73

Kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

74

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý II

Chương trình

 

75

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

Sở GDĐT

Quý III

Kế hoạch

 

76

Đề án phát huy giá trị ẩm thực Huế

Sở Du lịch

Quý III

Đề án

 

77

Kế hoạch xây dựng các tour du lịch tâm linh

Sở Du lịch

Quý III

Kế hoạch

 

78

Kế hoạch tổ chức điều tra thị trường nhu cầu khách du lịch đến Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

QuýIII

Kế hoạch

 

79

Kế hoạch tổ chức điều tra nhu cầu cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Quý III

Kế hoạch

 

80

Kế hoạch nghiên cứu xây dựng và triển khai kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

Sở KHCN

Quý III

Kế hoạch

 

81

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Sở KHCN

Quý III

Kế hoạch

 

82

Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2017

Sở LĐTBXH

Quý III

Kế hoạch

 

83

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh (trừ chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản)

Sở Công thương

Quý IV

Kế hoạch

 

84

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018

VP UBND tỉnh

Quý IV

Kế hoạch

 

85

Kế hoạch phát triển du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Sở Du lịch

Quý IV

Kế hoạch

 

86

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2030

Sở Du lịch

Quý IV

Kế hoạch

 

87

Hình thành Trung tâm bảo quản tư liệu quốc gia

Sở VHTT

Quý IV

Đề án

 

88

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh

Sở VHTT

Quý IV

Kế hoạch

 

3.

Lĩnh vực nội chính

89

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng tỉnh năm 2017

BCH Quân sự

Quý I

Kế hoạch

 

90

Kế hoạch thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2017

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

91

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

92

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

93

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2017

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

94

Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số dịch vụ công

Sở Nội vụ

Quý II

Kế hoạch

 

95

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC từ cấp xã đến cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Quý III

Kế hoạch

 

96

Kế hoạch sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2021

Sở Nội vụ

Sau khi Trung ương phê duyệt

Kế hoạch

 

97

Kế hoạch Tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ

Quý III

Kế hoạch

 

98

Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp KHCN công lập theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP

Sở KHCN/ Sở Nội vụ

Quý IV

Đề án

 

99

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

100

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

101

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

102

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

103

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

104

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

105

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

106

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

107

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

108

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

109

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

110

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

                                                                                                           

DANH MỤC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017)STT

VĂN BẢN BAN HÀNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM/

HÌNH THỨC VB

GHI CHÚ

1.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I - IV

Quyết định

 

2.

Sửa đổi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

3.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

4.

Quy định điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí

Các sở, ngành

Quý I

Quyết định

 

5.

Quy định sửa đổi, bổ sung lựa chọn nhà thầu trong hoạt động mua sắm thường xuyên

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

6.

Quy định định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

7.

Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019)

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

8.

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật

Sở TNMT

Quý I

Quyết định

 

9.

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Sở Tài chính

Quý I

Quyết định

 

10.

Quy định quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng nhà cao tầng thuộc phạm vi thành phố Huế

Sở Xây dựng

Quý I

Quyết định

 

11.

Quy định tạm thời về quy trình kỹ thuật sản xuất hữu cơ

Sở NNPTNT

Quý I

Quyết định

 

12.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

13.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

14.

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

15.

Quy định việc xin lỗi những sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

16.

Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Quyết định

 

17.

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý I

Quyết định

 

18.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng

Quý I

Quyết định

 

19.

Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quý I

Quyết định

 

20.

Quy định phối hợp về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị

UBND TP Huế

Quý I

Quyết định

 

21.

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý II

Quyết định

 

22.

Quy định cơ chế, chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý II

Quyết định

 

23.

Số lượng Phó CHT Ban CHQS cấp xã đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm quốc phòng an ninh được bố trí 02 Chỉ huy phó

BCH

Quân sự

Quý II

Quyết định

 

24.

Quy định một số chế độ chính sách đối với DQTV và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh

BCH

Quân sự /Sở Tài chính

Quý II

Quyết định

 

25.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng

Quý II

Quyết định

 

26.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thanh tra tỉnh

Quý II

Quyết định

 

27.

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý II

Quyết định

 

28.

Quy định về quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương

Quý II

Quyết định

 

29.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Quý II

Quyết định

 

30.

Quy hoạch hệ thống Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý II

Quyết định

 

31.

Phê duyệt định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng

Sở LĐTBXH

Quý II

Quyết định

 

32.

Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Quý II

Quyết định

 

33.

Quy định vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Quý II

Quyết định

 

34.

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT

Quý II

Quyết định

 

35.

Quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn.

Sở GTVT

Quý II

Quyết định

 

36.

Quy định xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GTVT

Quý II

Quyết định

 

37.

Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Quý II

Quyết định

 

38.

Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quý II

Quyết định

 

39.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Quý III

Quyết định

Chuyển tiếp 2016

40.

Quy chế Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương

Quý III

Quyết định

 

41.

Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Quý III

Quyết định

 

42.

Về việc phân cấp quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Sở Công Thương

Quý III

Quyết định

 

43.

Quy định về quản lý, vận hành các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Quý III

Quyết định

 

44.

Ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội (nguồn vốn ngoài ngân sách)

Sở Xây dựng

Quý III

Quyết định

 

45.

Quyết định áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, thi công, thí nghiệm, nghiệm thu công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng

Quý III

Quyết định

 

46.

Xây dựng các quy định, các cơ chế chính sách cụ thể của tỉnh để thực hiện việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại trên phạm vi địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quý III

Quyết định

 

47.

Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B

Sở GTVT

Quý III

Quyết định

 

48.

Quyết định ban hành quy định điều hành dự toán NSNN năm 2018

Sở Tài chính

Quý IV

Quyết định

 

49.

Quyết định về việc phân cấp tài sản

Sở Tài chính

Quý IV

Quyết định

 

50.

Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư

BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Quý IV

Quyết định

 

51.

Công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý IV

Quyết định

 

52.

Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý IV

Quyết định

 

53.

Quy định một số cơ chế, chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Quý IV

Quyết định

 

54.

Quy định chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua

Quyết định

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]