Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3059/QĐ-UBND ngày  28/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016)

 A. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở KHĐT

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

2.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

3.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

4.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

TTraCP

 

5.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

TTraCP

 

6.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo HĐND tỉnh và TTraCP

 

7.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2016

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

8.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2016 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2017

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

10.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và nhiệm vụ dự toán ngân sách 2017

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

11.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016, phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB 2017

Sở KHĐT

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

12.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

13.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

TTraCP

 

14.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo HĐND tỉnh và TTraCP

 

15.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

16.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thanh tra tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

TTraCP

 

17.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

18.

Báo cáo kết quả thực hiện giải trình chất vấn cử tri tại kỳ họp 1, 2 – HĐND tỉnh khóa VII

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

19.

Báo cáo quyết toán ngân sách 2015

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

20.

Phương án điều chỉnh Bảng giá đất năm 2017

Sở TNMT

Quý IV

10/11

Phương án

trình HĐND tỉnh

 

21.

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2017

Sở TNMT

Quý IV

Tờ trình

trình HĐND tỉnh

 

22.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT

Quý IV

Tờ trình

trình HĐND tỉnh

 

II.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2016

1 01

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp

Sở KHĐT

 

Kế hoạch

 

2

Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ

Sở VHTTDL

 

Kế hoạch

 

3 04

Chương trình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

 

Kế hoạch

 

4

Chương trình phát triển nguồn nhân lực

Sở KHĐT

 

Kế hoạch

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (theo Chương trình số 02-CTr/TU ngày 09/12/2015 của Tỉnh ủy)

1.

Sáp nhập Ban quản lý KKT Chân Mây – Lăng Cô và BQL các KCN tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

 

2.

Thành lập Sở Du lịch

Sở VHTTDL/

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

 

3.

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các khu công nghiệp

Sở KHĐT

Quý I

Chương trình

 

4.

Phương án đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Sở KHĐT

Quý I

Phương án

 

5.

Chương trình phát triển doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng vốn trung hạn

Sở KHĐT

Quý I

Chương trình

 

6.

Công tác cải cách tư pháp đến năm 2020

Sở Tư pháp

Quý II

Kế hoạch

 

7.

Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động Trung tâm BTDT Cố đô Huế

TTBTDT Cố đô Huế/ Sở Nội vụ

Quý II

Đề án

 

8.

Phương án mở rộng không gian phát triển thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Quý II

Phương án

 

9.

Báo cáo về Festival Huế 2016

Sở VHTTDL

Quý I

Báo cáo

 

10.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm Khoa học công nghệ của cả nước

Sở KHCN

Quý II

Báo cáo

 

11.

Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gắn sơ kết thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước

Sở VHTTDL

Quý II

Chương trình

 

12.

Sơ kết 2 năm thực hiện TB 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Quý III

Báo cáo

 

13.

Kết quả về chương trình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Quý IV

Báo cáo

 

14.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2016, phương hướng 2017

BCH Quân sự tỉnh

Quý IV

Báo cáo

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2016)

1.

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Kỳ họp chuyên đề thứ 12

(tháng 3/2016)

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

2.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về rà soát điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

3.

Một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học

Sở Giáo dục Đào tạo

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

4.

Phân bổ biên chế công chức năm 2016

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

5.

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

6.

Đề án sáp nhập BQL KKT Chân Mây – Lăng Cô và BQL các KCN tỉnh

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

7.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

8.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020

Sở KHĐT

Kỳ họp thứ 2

(tháng 8/2016)

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

9.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

10.

Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở KHCN

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

11.

Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

12.

Mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

13.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác BV,CS trẻ em giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

14.

Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Sở Giáo dục Đào tạo

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

15.

Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016-2017

Sở Giáo dục Đào tạo

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

16.

Đề án thành lập Sở Du lịch

Sở VHTTDL/ Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

17.

Chế độ chi đón tiếp,thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện thực hiện

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

18.

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính năm 2017

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

19.

Vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

20.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

21.

Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)

Sở Công Thương

Kỳ họp thứ 3

(tháng 12/2016)

Quy hoạch

trình HĐND tỉnh

 

22.

Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2017-2020)

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

23.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

24.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở TNMT

Quy hoạch

trình HĐND tỉnh

 

25.

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Quy hoạch

trình HĐND tỉnh

 

26.

Đề án đặt tên đường tại một số huyện, thị xã, thành phố (huyện Phong Điền, thành phố Huế...)

UBND cấp huyện

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

27.

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp và một số chính sách với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

28.

Thành lập, chia, tách thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

29.

Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

V

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (Ngoài các chương trình, Đề án nêu trên)

1.

Lĩnh vực kinh tế tổng hợp

1

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

UBND các huyện, TX, TP Huế

Quý I

Quy hoạch

 

2

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

Sở NNPTNT

Quý I

Đề án

 

3

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

 

4

Khung giải pháp đô thị thông minh

Sở TTTT

Quý II

Đề án

 

5

Quy hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở TTTT

Quý II

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

6

Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý II

Đề án

 

7

Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

8

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

9

Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Quý II

Quy hoạch

 

10

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025,tầm nhìn đến năm 2035

Sở NNPTNT

Quý II

Quy hoạch

 

11

Đề án Tăng cường năng lực Quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở NNPTNT

Quý II

Đề án

 

12

Báo cáo 7 năm thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở KHĐT

Quý III

Báo cáo

 

13

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Quý III

Kế hoạch

 

14

Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Quý III

Kế hoạch

 

15

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Quý IV

Quy hoạch

 

16

Quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong cơ quan nhà nước

Sở TTTT

Quý IV

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

17

Phân vùng sử dụng tổng hợp, phục hồi, bảo vệ và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện quản lý tổng hợp phát triển bền vững dãi cồn cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

18

Phân vùng sử dụng mặt nước biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

19

Phân vùng sử dụng mặt nước đầm phá trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

20

Đề án Phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao giai đoạn 2016 – 2020

Sở NNPTNT

Quý IV

Đề án

 

2.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

 

 

 

 

21

Quy định chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

Quý I

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

22

Phương án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Quý II

Phương án

trình TVTU

 

23

Phát triển ngành Dược từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Quý III

Đề án

 

24

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hiện vật tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình và Quần thể DTCĐ Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Quý III

Đề án

 

25

Hồ sơ tái đề Quần thể cử di tích Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Quý III

Đề án

 

26

Hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở VHTTDL

Quý IV

Quy hoạch

 

27

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030

Sở VHTTDL

Quý IV

Đề án

 

28

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế (Làng cổ Phước Tích, cầu ngói Thanh Toàn, nhà vườn Huế...)

Sở VHTTDL

Quý IV

Đề án

 

3.

Lĩnh vực nội chính, quốc phòng và an ninh và đối ngoại

 

 

 

29

Thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc

Sở Nội vụ

Quý I

Đề án

 

30

Phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

VP UBND tỉnh

Quý II

Quyết định

 

31

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

VP UBND tỉnh

Quý II

Quyết định

 

32

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2020

Sở Tư pháp

Quý III

Đề án

 

33

Quy định chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý IV

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

 

B.      CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHỦ TỊCH, PCT UBND TỈNH

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

1.

Lĩnh vực Kinh tế tổng hợp

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá đồ án Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Quý I

Quy hoạch

 

2

Tăng cường năng lực quan trắc cho Trung tâm Quan trắc môi trường

Sở TNMT

Quý I

Đề án

 

3

Kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Quý I

Kế hoạch

 

4

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cắm mốc năm 2016

BCH BĐBP tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

5

Tổng kết Đề án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh

BCH BĐBP tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

6

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển đông, Hải đảo

BCH BĐBP tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

7

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp

BCĐ CPH

Quý I

Kế hoạch

 

8

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

9

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

10

Kế hoạch điều phối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2016

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

11

Kế hoạch hoạt động khối thi đua năm 2016

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

12

Kế hoạch Tổ chức giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ III năm 2016

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

13

Kế hoạch triển khai thực hiện ISO năm 2016

Sở KHCN

Quý I

Kế hoạch

 

14

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

15

Kế hoạch khuyến công năm 2016

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

16

Kế hoạch xúc tiến Thương mại và thông tin, thương mại điện tử 2016

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

17

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

18

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

19

Chương trình phát triển thị trường đặc sản Huế

Sở Công thương

Quý I

Chương trình

 

20

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Quý I

Kế hoạch

 

21

Kế hoạch rà soát danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, huyện sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất

Sở TNMT

Quý I

Kế hoạch

 

22

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

UBND cấp huyện

Quý I

Kế hoạch

 

23

Kế hoạch hỗ trợ làng nghề và sản phẩm làng nghề

SNNPTNT

Quý I

Kế hoạch

 

24

Kế hoạch công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Huế 2016

Sở Ngoại vụ

Quý I

Kế hoạch

 

25

Kế hoạch PCI tỉnh năm 2016

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

 

26

Kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

Quý II

Kế hoạch

 

27

Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ

UBND Thành phố Huế

Quý II

Quy hoạch

 

28

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị mới An Vân Dương (khu A,B, C)

Ban QLKVPT ĐT

Quý II

Quy hoạch

 

29

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Quý II

Quy hoạch

 

30

Kế hoạch Phát triển các KCN năm 2016

Ban Quản lý các KCN

Quý II

Kế hoạch

 

31

Xây dựng hệ thống thông tin quan trắc môi trường

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

32

Khai thác, cập nhật và vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính

Sở TNMT

Quý II

Kế hoạch

 

33

Kế hoạch triển khai đề án giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Quý II

Kế hoạch

 

34

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016-2018

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

35

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2016 và những tháng đầu năm 2017

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

36

Xây dựng hệ thống thông tin ngành xây dựng (nhà ở, bất động sản, công trình xây dựng...)

Sở Xây dựng

Quý II

Đề án

 

37

Kế hoạch triển khai các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản 2014

Sở Xây dựng

Quý II

Kế hoạch

 

38

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhà ở

Sở Xây dựng

Quý II

Kế hoạch

 

39

Kế hoạch phát triển thương hiệu các đặc sản Huế

Sở KHCN

Quý II

Kế hoạch

 

40

Kế hoạch thực hiện sắp xếp sản xuất thủy sản đầm Sam Chuồn

UBND huyện Phú Vang

Quý II

Kế hoạch

 

41

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020

Sở NNPTNT

Quý II

Kế hoạch

 

42

Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Quý II

Chương trình

 

43

Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Sở KHĐT

Quý III

Kế hoạch

 

44

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ mở rộng

UBND thị xã Hương Trà

Quý III

Quy hoạch

 

45

Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương

UBND Thành phố Huế

Quý III

Quy hoạch

 

46

Quy hoạch phân khu phường Kim Long

UBND Thành phố Huế

Quý III

Quy hoạch

 

47

Quy hoạch phân khu phường An Tây

UBND Thành phố Huế

Quý III

Quy hoạch

 

48

Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp

Sở KHĐT

Quý III

Đề án

 

49

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đất san lấp đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý III

Quy hoạch

 

50

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý III

Quy hoạch

 

51

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất

Sở TNMT

Quý III

Kế hoạch

 

52

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Quý III

Kế hoạch

 

53

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số đặc sản Huế

Sở Công thương

Quý III

Đề án

 

54

Kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị trấn Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Quý III

Kế hoạch

 

55

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

UBND huyện Nam Đông

Quý IV

Quy hoạch

 

56

Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế

UBND Thành phố Huế

Quý IV

Quy hoạch

 

57

Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu vực phường Phú Cát, Phú Hiệp và Phú Hậu

UBND Thành phố Huế

Quý IV

Quy hoạch

 

58

Quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quốc tế kết hợp nhà ở đô thị Lăng Cô- Cảnh Dương

BQL KKT Chân Mây – Lăng Cô

Quý IV

Quy hoạch

Chuyển tiếp

59

Quy hoạch phân khu Khu D - Đô thị mới An Vân Dương

Ban QLKVPT ĐT

Quý IV

Quy hoạch

 

60

Giao dự toán NSNN năm 2017

Sở Tài chính

Quý IV

Quyết định

 

61

Giao kế hoạch đầu tư công năm 2017

Sở KHĐT

Quý IV

Quyết định

 

62

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

VP UBND tỉnh

Quý IV

Quyết định

 

63

Kế hoạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2017)

Sở Ngoại vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

64

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Sở Xây dựng

Quý IV

Quy hoạch

 

65

Kế hoạch bán nhà ở thuộc SHNN theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

Sở Xây dựng

Theo từng đợt

Kế hoạch

 

2.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

 

 

 

 

66

Kế hoạch thông tin đối ngoại 2016

Sở TTTT

Quý I

Kế hoạch

 

67

Điều tra khảo sát để nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa (nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi danh liệt sỹ) trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

68

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

69

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2016-2020

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

70

Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

71

Cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

72

Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020;

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

73

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Kế hoạch

 

74

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Quý I

Kế hoạch

 

75

Triển khai Thông tư 06/TT-UBDT của UBDT về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dân tộc

Ban Dân tộc

Quý II

Kế hoạch

 

76

Kế hoạch tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Quý II

Kế hoạch

 

77

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sở NNPTNT

Quý II

Kế hoạch

 

78

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu QG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Sở LĐTBXH

Quý II

Kế hoạch

 

79

Tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020

Ban Dân tộc

Quý III

Kế hoạch

 

80

Kế hoạch sưu tầm, số hóa mộc bản trên địa bàn tỉnh

Sở VHTTDL

Quý III

Kế hoạch

 

3.

Lĩnh vực nội chính, quốc phòng và an ninh

 

 

 

81

Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

82

Triển khai Luật Căn cước công dân

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

83

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

84

Liên thông cấp giấy khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

85

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/9/2015 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC

Quý I

Kế hoạch

 

86

Thực hiện đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2016.

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

87

Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016

Công an tỉnh

Quý I

Kế hoạch

 

88

Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

 

89

Phân bổ biên chế công chức năm 2016, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017

Sở Nội vụ

Quý II

Kế hoạch

 

90

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II

Đề án

 

91

Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Công an tỉnh

Quý II

Kế hoạch

 

92

Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2016.

Công an tỉnh

Quý II

Kế hoạch

 

93

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm và đặc biệt quý hiếm về tỉnh Thừa Thiên Huế qua các giai đoạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác

Sở Nội vụ

Quý III

Đề án

 

94

Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Quý III

Kế hoạch

 

95

Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sở Nội vụ

Quý III

Kế hoạch

 

96

Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 39 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Công an tỉnh

Quý III

Chương trình

 

97

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

98

Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

99

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Sở Nội vụ

Quý IV

Kế hoạch

 

100

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

101

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

102

Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

103

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

104

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

105

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

106

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

107

Kế hoạch rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực năm 2017

Sở Tư pháp

Quý IV

Kế hoạch

 

                                                                                                           

 

 Bản in]