Chương trình công tác năm 2015
  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 283 /QĐ-UBND ngày  31 /12/2014  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015)

A. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I.

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 (trong đó bao gồmtình hình thực hiện các chương trình trọng điểm,dự toán ngân sách nhà nước6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

2.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo HĐND tỉnh

 

3.

Báo cáo kết quả hoạt độngphòng,chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lậnthương mại vàthực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

4.

Báo cáo kết quả hoạt độngphòng,chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

TTraCP

 

5.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo

TTraCP

 

6.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra tỉnh

Quý II

20/5

Báo cáo HĐND tỉnh và TTraCP

 

7.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

8.

Đề án quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016

Sở GD&ĐT

Quý II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

10.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2015 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

11.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và nhiệm vụ dự toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

12.

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015, phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

13.

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

HĐND tỉnh

 

14.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

TTraCP

 

15.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Thanh tra tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo HĐND tỉnh và TtraCP

 

16.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

17.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thanh tra tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

TTraCP

 

18.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

19.

Báo cáo kết quả thực hiện giải trình chất vấn cử tri tại kỳ họp 9, 10 – HĐND tỉnh khóa VI

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV

20/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

20.

Báo cáo quyết toán ngân sách 2014

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Báo cáo

trình HĐND tỉnh

 

21.

Điều chỉnh Bảnggiá đất năm 2016

SởTN&MT

Quý IV

10/11

Phương án

trình HĐND tỉnh

 

II.

CÁC ĐỀ ÁN CHO KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020

22.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

23.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Quý II và

Quý IV

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

24.

Đề án định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2016

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

25.

Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2016 đến năm 2020

Sở Tài chính

Quý IV

10/11

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015

1

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng kỹ thuật

Sở KHĐT

Tháng 12/2014

Kế hoạch

 

2

Chương trình trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ

Sở VH, TT &DL

Tháng 12/2014

Kế hoạch

 

3

Chương trình trọng điểm về xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội

Sở NN&PTNT– Sở LĐTBXH

Tháng 12/2014

Kế hoạch

 

4

Chương trình trọng điểm chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Sở Xây dựng

Tháng 12/2014

Kế hoạch

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH(theo Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2015)

1.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020 định hướng 2030

Sở GTVT

Kỳ họp chuyên đề thứ 4

(tháng 4/2015)

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

2.

Chính sách bảo vệ và phát triển nhà vườn Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề án trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

3.

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

4.

Nhập, thành lập mới, chia tách thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

5.

Quy hoạch giáo dục và đào tạo đến 2020, tầm nhìn 2030

Sở GDĐT

Đề án trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

6.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020

Sở KHĐT

Kỳ họp thứ 10

(tháng 7/2015)

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

7.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Sở KHĐT

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

8.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về rà soát điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020

Sở NNPTNT

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

9.

Điều chỉnhQuy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Quy hoạch

Trình HĐND

chuyển tiếp

10.

Phân bổ biên chế công chức năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Nội vụ

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

11.

Phê duyệt Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Nội vụ

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

12.

Đề án định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 (áp dụng cho thời kỳ ổn định 2016-2010)

Sở Tài chính

Kỳ họp thứ 11

(tháng 12/2015)

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

13.

Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2016 đến năm 2020

Sở Tài chính

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

14.

Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2016

Sở TNMT UBND cấp huyện

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

15.

Danh mục các công trình, dự án đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án năm 2016

Sở TNMT

UBND cấp huyện

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

16.

Đề án công nhận đô thị loại V một số đô thị (Vinh Thanh,La Sơn, Thanh Hà, Phong An…)

UBND các huyện, thị xã

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

17.

Quy định về chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

18.

Chính sách đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh

Toà án nhân dân tỉnh

Đề án

trình HĐND tỉnh

Tòa án chủ trì

19.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em giao đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Đề án

 

20.

Đề án đặt tên đường tại một số huyện, thị xã, thành phố

UBND cấp huyện

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

21.

Các đề án về quy định, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí

Sở TC và các ngành liên quan

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

22.

Quy định mức chi đối với một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Sở TC và các ngành liên quan

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

V

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực kinh tế tổng hợp

1

Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Quý I

Đề án trình HĐND tỉnh

Chuyển tiếp

2

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý I

Kế hoạch

 

3

Kế hoạch thu tiền sử dụng đất 2015

Sở Tài chính,Sở TN&MT

Quý I

Kế hoạch

 

4

Sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 8c/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Sở Tài chính

Quý I

Đề án trình HĐND tỉnh

Phối hợp với BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

5

Đề án Phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Quý I

Đề án

Chuyển tiếp

6

Báo cáo 6 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW và 01 năm thực hiện Kết luận 175-TB/TW của Bộ Chính Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

Báo cáoTVTU

 

7

Đề án quy định mức hỗ trợ thực hiện chinh sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn

Sở Tài chính - NNPTNT

Quí II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

8

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Quý II

Đề án trình HĐND tỉnh

 

9

Quy hoạch ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đến 2020, tầm nhìn đến 2030

Sở KHCN

Quý III

Đề án trình

HĐND tỉnh

 

10

Đề án phát triển cây con chủ lực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

chuyển tiếp

11

Quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô – Cảnh Dương

BQL KKT Chân Mây – Lăng Cô

Quý III

Quy hoạch

chuyển tiếp

12

Báo cáo 6 năm thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

Báo cáo

 

13

Phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh TT Huế

Sở TC và Sở VHTTDL

Quí IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

14

Mức thu học phí của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2015 - 2016

Sở Tài chính và các Sở liên quan

Quí IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

15

Nội dung, mức chi chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự

SởTài chính

Quí IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

16

Nội dung, mức chi tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở cấp xã

Sở Tài chính

Quí IV

Đề án trình HĐND tỉnh

 

2.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

17

Quy hoạch khảo cổ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở VHTTDL

Quý I

Quy hoạch

chuyển tiếp

18

Quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở VHTTDL

Quý I

Quy hoạch

chuyển tiếp

19

Quản lý quần thể di tích cố đô Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Quý I

Đề án

chuyển tiếp

20

Quy định một số mức chi thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, XMC và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGDTH, củng cố và nâng cao chất lượng PCGD trung học.

Sở GDĐT

Quý I

Đề án trình HĐND tỉnh

 

21

Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020

Sở GDĐT

Quý II

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

22

Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh vào các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Sở GDĐT

Quý III

Đề án trình HĐND tỉnh

 

23

Quy hoạch Báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TT&TT

Quý III

Quy hoạch

Trình TVTU

 

24

Qui định mức giá chi trả chế độ phụ cấp đặc thù (tiền trực; tiền thủ thuật, phẫu thuật) trong các cơ sở y tế khám bệnh chữa bệnh có giường bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý

Sở Y tế

Quý III

Đề án trình HĐND tỉnh

 

3.

Lĩnh vực nội chính, quốc phòng và an ninh và đối ngoại

25

Kế hoạch công tác biên giới năm 2015

Sở Ngoại vụ; BCH BĐBP tỉnh

Qúy I

Kế hoạch

 

26

Kế hoạch công tác đối ngoại 2015

Sở Ngoại vụ

Qúy I

15/01

Kế hoạch

 

27

Tổng thể CCHC giai đoạn 2- 2015- 2020

Sở Nội vụ

Quý I

Kế hoạch

 

28

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý I

Đề án

trình HĐND tỉnh

chuyển tiếp

29

Vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2016

Sở Nội vụ

Quý III

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

30

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính năm 2016

Sở Nội vụ

Quý III

Kế hoạch

trình HĐND tỉnh

 

31

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Quý III

Đề án

chuyển tiếp

32

Quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Quý III

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

33

Quy định về lệ phí hộ tịch

Sở Tư pháp

Quý IV

Đề án

trình HĐND tỉnh

 

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHỦ TỊCH, PCT UBND TỈNH

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

1.

Lĩnh vực Kinh tế tổng hợp

1

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Quý I

Quyết định

Chuyển tiếp

2

Kế hoạch giải tỏa các điểm đen, nút giao đảm bảo an tòa giao thông

UBND thành phố Huế

Quý I

Kế hoạch

 

3

Kế hoạch nâng cấp mở rộng kiên cố hóa hệ thống đường thành phố quản lý

UBND thành phố Huế

Quý I

Kế hoạch

 

4

Quy hoạch điện lực huyện Nam Đông 2011-2015 có xét đến 2020

UBND huyện Nam Đông

Quý I

Quy hoạch

Chuyển tiếp

5

Rà soát, khớp nối quy hoạch hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện, cung cấp xăng dầu, thông tin liên lạc trên địa bàn KKT CMLC

BQL KKT Chân Mây – Lăng Cô

Quý I

Quy hoạch

chuyển tiếp

6

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu E, đô thị mới An Vân Dương

BQL PT KĐTM

Quý I

Quy hoạch

Chuyển tiếp

7

Kế hoạch đào tạo nghề và hỗ trợ các doanh nghiệp KCN tuyển dụng lao động năm 2015

BQL các KCN

Quý I

Kế hoạch

 

8

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2015 (bao gồm Kế hoạch đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào KKT Chân Mây – Lăng Cô và xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh)

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

9

Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở KHĐT

Quý I

Kế hoạch

 

10

Đề án xây dựng Khu làng nghề truyền thống kết hợp du lịch Thủy Xuân

Sở Công Thương

Quý I

Đề án

 

11

Kế hoạch Khuyến công năm 2015

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

12

Kế hoạch Xúc tiến thương mại và thương mại điện tử năm 2015

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

13

Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

14

Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học

Sở Công Thương

Quý I

Kế hoạch

 

15

Đề án Hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo vùng ngập lụt nâng cao điều kiện an toàn nhà ở

Sở Xây dựng

Quý I

Đề án

chuyển tiếp

16

Triển khai Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan

Sở Xây dựng

Quý I

Kế hoạch

 

17

Triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014

Sở TNMT

Quý I

Kế hoạch

 

18

Kế hoạch triển khai việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và Đánh giá tác động môi trường năm 2015

Sở TNMT

Quý I

Kế hoạch

 

19

Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa THiên Huế

Sở TNMT

Quý I

Đề án

 

20

Điều chỉnh QHCT các phường: Phú Hậu; Phú Hiệp; Phú Cát; Trung tâm văn hóa Tây Nam.

UBND thành phố Huế

Quý I-IV

Quy hoạch

chuyển tiếp

21

Quyhoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Quý II

Quy hoạch

 

22

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

UBND huyện Nam Đông

Quý II

Quy hoạch

Chuyển tiếp

23

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu D, đô thị mới An Vân Dương

BQL PT KĐTM

Quý II

Quy hoạch

 

24

Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

Ban Quản lý các KCN

Quý II

Đề án

 

25

Xây dựng danh mục vận động dự án ODA tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

Kế hoạch

 

26

Kêu gọi vận động các dự án phi chính phủ nước ngoài NGO tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

Kế hoạch

 

27

Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ (ủy thác) trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Sở GTVT

Quý II

Quy hoạch

 

28

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở GTVT

Quý II

Quy hoạch

 

29

Kiểm tra các cơ sở nhà đất cho thuê; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Sở Tài chính

Quý II

Kế hoạch

 

30

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Quý II

Quy hoạch

 

31

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

chuyển tiếp

32

Đề án phát triển sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng

Sở Công Thương

Quý II

Đề án

 

33

Phát triển công nghiệp chế biến cát trắng và sản xuất sản phẩm silicat tại Phong Điền

Sở Công Thương

Quý II

Đề án

 

34

Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Sở KHĐT

Quý II

Kế hoạch

 

35

Hỗ trợ kinh phí Dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường, phòng chống lụt bão năm 2015 và những tháng đầu năm 2016

Sở Công Thương

Quý II

Kế hoạch

 

36

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

Sở Xây dựng

Quý II

Quyết định

chuyển tiếp

37

Điều chỉnh quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng đến 2030

Sở Xây dựng

Quý II

Quy hoạch

chuyển tiếp

38

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2

Sở Xây dựng

Quý II

Đề án

 

39

Triển khai thực hiện Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi bổ sung)

Sở Xây dựng

Quý II

Kế hoạch

 

40

Triển khai thực hiện Luật nhà ở (sửa đổi bổ sung)

Sở Xây dựng

Quý II

Kế hoạch

 

41

Đề án Nghiên cứu phân vùng bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất rừng ngập mặn Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Quý II

Đề án

chuyển tiếp

42

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên nền Gis.

Sở TNMT

Quý II

Đề án

chuyển tiếp

43

Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Sở TNMT

Quý II

Đề án

 

44

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2015

Sở TNMT

Quý II

Kế hoạch

 

45

Quy hoạch ngầm đô thị

UBND thành phố Huế

Quý III

Quy hoạch

chuyển tiếp

46

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã Hương Trà đến năm 2020

UBND thị xã Hương Trà

QuýIII

Quy hoạch

Chuyển tiếp

47

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Hạ mở rộng

UBND thị xã Hương trà

Quý III

Quy hoạch

 

48

Quy hoạch chung đô thị mới Bình Điền

UBND thị xã Hương trà

Quý III

Quy hoạch

 

49

Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Thuận An

UBND huyện Phú Vang

Quý III

Quy hoạch

chuyển tiếp

50

Lập Quy hoạch KCN Tứ hạ giai đoạn II

Ban Quản lý các KCN

Quý III

Quy hoạch

 

51

Quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Lăng Cô đảm bảo phát triển ổn định bền vững.

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

52

Quy hoạch khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

53

Phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

54

Rà soát, đánh giá, định vị xây dựng hiện trạng vùng nuôi tôm cao triều đầm phá Câu Hai – Lăng Cô

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

55

Hỗ trợ sau giao rừng tự nhiên

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

56

Tăng cương năng lực Quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thừa thiên Huế

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

57

Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản găn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

 

58

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công Thương

Quý III

Quy hoạch

 

59

"Xây dựng cánh đồng mẫu một số cây trồng nông nghiệp chính trên địa bàn tỉnh"

Sở NNPTNT

Quý III

Đề án

chuyển tiếp

60

Tổ chức Hội thi chọn sản phẩm quà tặng và hàng lưu niệm Huế - lần 2

Sở Công Thương

Quý III

Kế hoạch

 

61

Chương trình phát triển từng đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Quý III

Chương trình

 

62

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

UBND TP Huế, các thị xã, huyện

Quý IV

Kế hoạch

 

63

Quy hoạch phân khu phường An Tây

UBND thành phố Huế

Quý IV

Quy hoạch

chuyển tiếp

64

Quy hoạch phân khu phường Kim Long

UBND thành phố Huế

Quý IV

Quy hoạch

chuyển tiếp

65

Điều chỉnh quy hoạch phân khu trung tâm phía Nam thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Quý IV

Quy hoạch

 

66

Quy hoạch chi tiết KCN Phong Điền mở rộng (Viglacera)

Ban Quản lý các KCN

Quý IV

Quy hoạch

 

67

Kế hoạch PCI cấp tỉnh 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

Kế hoạch

 

68

Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

Kế hoạch

 

69

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài năm 2015, kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

10/11

Báo cáo

Bộ KH& ĐT

 

70

Quy hoạch vùng dọc đường tránh phía Tây thành phố Huế

Sở Xây dựng

Quý IV

Quy hoạch

chuyển tiếp

71

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng đến 2030

Sở Xây dựng

Quý IV

Quy hoạch

 

72

Phân vùng sử dụng mặt nước biển, đầm phá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025

Sở TNMT

Quý IV

Quy hoạch

 

73

Đất san lấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Quý IV

Quy hoạch

 

74

Thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huê đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Quý IV

Quy hoạch

 

75

Qui hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở TNMT

Quý IV

Quy hoạch

 

76

Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

77

Nâng cao năng lực công tác quản lý tổng hợp về biển, đảo và đầm phá cho Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá

Sở TNMT

Quý IV

Đề án

 

78

Bán nhà ở thuộc SHNN theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

Sở Xây dựng

Theo từng đợt

Kế hoạch

 

79

Triển khai Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của TTCP về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 2)

Sở Xây dựng

Khi có nguồn vốn TW

Kế hoạch

 

2.

Lĩnh vực văn hóa xã hội

80

Chương trình Phát triển kinh tế - du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Sở VHTTDL

Quý I

Chương trình

chuyển tiếp

81

Điều tra, khảo sát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (trong đó, có người khuyết tật là nạn nhân của bom mìn)

Sở LĐTBXH

Quý I

Kế hoạch

 

82

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

83

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giải quyết việc làm năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

84

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - PCCN năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

85

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - PCCN lần thứ 17 năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

86

Kế hoach triển khai thực hiện Chương trình quốc gia và mục tiêu nhiệm vụ bình đẳng giới năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

87

Kế hoạch dạy nghề LĐNT năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

88

Kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 của Tỉnh năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy I

Kế hoạch

 

89

Quản lý chất thải y tế năm 2014-2020 và tầm nhín đến năm 2030

Sở Y tế

Qúy I

Đề án

Chuyển tiếp

90

Phát triển ngành Dược từ năm 2015 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Y tế

Qúy I

Đề án

Chuyển tiếp

91

Thực hiện Nghị định 05/2011/ NĐ-CP về công tác dân tộc

Ban Dân Tộc

Qúy I

Kế hoạch

 

92

Quy hoạch Karaoke, vũ trường giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng 2030

Sở VHTTDL

Quý II

Quy hoạch

 

93

Quy hoạch Xuất bản, in, phát hành đến 2020, định hướng đến 2030

Sở TT&TT

Quý II

Quy hoạch

 

94

Đề án phát triển mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở VHTTDL

Quý II

Đề án

 

95

Đề án ứng dụng công nghệ GIS trong bảo tồn quần thể di tích cố đô Huế (trường hợp Lăng Thiệu Trị)

TTBTDTCĐ Huế

Quý II

Đề án

 

96

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy II

Kế hoạch

 

97

Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Qúy II

Kế hoạch

 

98

Hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015)

Sở LĐTBXH

Qúy II

Kế hoạch

 

99

Điều chỉnh Đề án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐTBXH

Qúy II

Quyết định

 

100

Quy hoạchTượng đài, vườn tượng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở VHTTDL

Quý III

Quy hoạch

 

101

Đề án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các cụm rạp chiếu phim và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

Sở VHTTDL

Quý III

Đề án

 

102

Đề án Số hóa truyền hình giai đoạn 2015-2020

TRT

Quý III

Đề án

 

103

Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Sở LĐTBXH

Quý IV

Chương trình

 

104

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế

Sở LĐTBXH

Qúy IV

Kế hoạch

 

105

Phòng chống mại dâm năm 2015

Sở LĐTBXH

Qúy IV

Kế hoạch

 

106

Đề án nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Quý IV

Đề án

 

 

 Bản in]