Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2020
  

 

6 tháng
năm 2019
so với 6 tháng năm 2018

6 tháng
năm 2020
so với 6 tháng năm 2019

ĐVT:%

Tổng số

109,74

103,05

Khai khoáng

105,14

108,96

Công nghiệp chế biến , chế tạo

109,38

104,45

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

115,34

85,00

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

106,58

103,98

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]