Các dự án trọng điểm năm 2017
  

- Chương trình trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp.

- Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ.

- Chương trình trọng điểm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

(Theo Quyết định 3333/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/12/2016)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]