Trên địa bàn Tỉnh có 58 xã thuộc xã đặc biệt khó khăn.

(Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/06/2014 về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các Quyết định liên quan khác của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.)

 

STT

Đơn vị

xã/ Thị trấn

Huyện/ Thị xã

1

Xã Hương Phong

Huyện A Lưới

2

Xã Bắc Sơn

3

Xã Hồng Kim

4

Xã Hồng Thượng

5

Xã Hồng Trung

6

Xã Hồng Vân

7

Xã A Đớt

8

Xã A Roàng

9

Xã Đông Sơn

10

XãHồng Bắc

11

Xã Hồng Hạ

12

Xã Hồng Quảng

13

Xã Hồng Thái

14

Xã Hồng Thủy

15

Xã Hương Nguyên

16

Xã Nhâm

17

Xã Hương Hữu

HuyệnNam Đông

18

Xã Thượng Long

19

Xã Thượng Lộ

20

Xã Thượng Nhật

21

Xã Phong Sơn

Huyện Phong Điền

22

Xã Phong Xuân

23

Xã Phong Mỹ

24

Xã Phong Chương

25

Xã Điền Hương

26

Xã Phong BÌnh

27

Xã Điền Hòa

28

Xã Điền Môn

29

Xã Lộc Bình

Huyện Phú Lộc

30

Xã Lộc Bổn

31

Xã Lộc Hòa

32

Xã Lộc Trì

33

Xã Xuân Lộc

34

Xã Vinh Hải

35

Xã Lộc Vĩnh

36

Xã Vinh Mỹ

37

Xã Vinh Hiền

38

Xã Vinh Giang

39

Xã Vinh Hưng

40

XãHồng Tiến

Thị xã Hương Trà

41

Xã Quảng Lợi

Huyện Quảng Điền

42

Xã Quảng An

43

Xã Quảng Phước

44

Xã Quảng Thái

45

Xã Quảng Công

46

Xã Quảng Ngạn

47

Xã Quảng Thành

48

Xã Phú An

Huyện Phú Vang

49

Xã Phú Mỹ

50

Xã Vinh An

51

Xã Vinh Thanh

52

Xã Vinh Thái

53

Xã Vinh Phú

54

Xã Vinh Hà

55

Xã Phú Xuân

56

Xã Phú Thanh

57

Xã Phú Diên

58

Xã Vinh Xuân