Trên địa bàn Tỉnh có 27 xã thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020.

(Theo Quyết định số 131/QÐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020)

TỉnhThừa Thiên Huế

Huyện

 

Phong Điền

 

 

 

Phong Chương

 

 

Phong Bình

 

 

Điền Hương

 

 

Điền Môn

 

 

Điền Hòa

 

Quảng Điền

 

 

 

Quảng An

 

 

Quảng Thành

 

 

Quảng Phước

 

 

Quảng Công

 

 

Quảng Ngạn

 

 

Quảng Thái

 

 

Quảng Lợi

 

Phú Lộc

 

 

 

Lộc Bình

 

 

Vinh Hải

 

 

Vinh Mỹ

 

 

Vinh Giang

 

 

Lộc Trì

 

 

Vinh Hiền

 

 

Lộc Vĩnh

 

Phú Vang

 

 

 

Vinh Phú

 

 

Vinh Hà

 

 

Phú Xuân

 

 

Vinh Thái

 

 

Vinh Xuân

 

 

Phú Diên

 

 

Vinh An

 

 

Phú An