Huyện A Lưới
  

STT

Họ và tên
Mẹ

Năm sinh

Nguyên quán

Trú quán trước lúc từ trần

Quyết định công nhận

ngày

tháng

Năm

THEO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY

1.

Lê Thị Mật
(Kăn Phăng)

1912

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

1233/QĐ-CTN

24

6

2015

2.

Căn Phơ

1917

Xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

1233/QĐ-CTN

24

6

2015

3.

Chương (Kăn Ming)

 

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2944/QĐ-CTN

24

12

2015

4.

Kăn Mòm

1912

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2944/QĐ-CTN

24

12

2015

5.

Căn Mia

1914

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2944/QĐ-CTN

24

12

2015

6.

Kăn Khiên

1920

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế / Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

202/QĐ-CTN

8

2

2017

7.

Kả Hà (Kăn Khó)

1920

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế / Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

202/QĐ-CTN

8

2

2017

8.

Cả Phương

1910

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế / Xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

202/QĐ-CTN

8

2

2017

9.

Kăn Kia

1897

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

202/QĐ-CTN

8

2

2017

10.

Kả Đoàn

1890

Xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

202/QĐ-CTN

8

2

2017

11.

Cả Roàng

1911

Xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

202/QĐ-CTN

8

2

2017

12.

Lê Thị Un

1921

Hương Nguyên, A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

379/QĐ-CTN

9

3

2018

13.

Kăn Dưn
(Hồ Thị Mâu)

1908

Hương Lâm, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

379/QĐ-CTN

9

3

2018

14.

Lê Thị Bleng

1887

Xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế/Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

379/QĐ-CTN

9

3

2018

THEO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯỚC NĂM 2015

15.

Kả Bưởi

1927-1997

 

 

 

 

 

 

16.

Kả Hằn

1905 - 1985

 

 

 

 

 

 

17.

Kả Khi

1905 - 1989

 

 

 

 

 

 

18.

Kả Khin

sinh 1921

 

 

 

 

 

 

19.

Kả Mô

1907 - 1994

 

 

 

 

 

 

20.

Kăn Chong

1919 - 1982

 

 

 

 

 

 

21.

Kăn Đăng

1917 - 1960

 

 

 

 

 

 

22.

Kăn Gương

 

 

 

 

 

 

 

23.

Kăn Hy

1907 - 1997

 

 

 

 

 

 

24.

Kăn Mới

1921 - 1965

 

 

 

 

 

 

25.

Kăn Mừ Ưm

1920 - 1990

 

 

 

 

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác