Chùa Hồng Khê
  

Chùa Hồng Khê ở làng Dương Xuân Thượng do ngài Giác Viên lập năm 1934. Ngài Giác Viên là đệ từ của ngài Tâm Tịnh, tổ chùa Tây Thiên, Ngài được thỉnh làm Tăng Cang chùa Diệu Đế. Ngài đã làm Tôn Chứng cho giới đàn Từ Hiếu. Ngài nổi tiếng uyên thâm giáo điển. Nhiều vị sư từ các tỉnh đến hỏi đạo, thọ giáo với Ngài. Ngài viên tịch năm 1942.

 Bản in]