Chùa Giác Lâm
  

Chùa ở phường An Cựu, do ngài Giác Hải lập năm 1887. Ngài là đệ tử của ngài Tâm Tịnh, chùa Tây Thiên, thuộc đời 42 dòng Thiền Lâm tế. Lúc đầu ngài chỉ lập am tu lấy tên là Duy Tôn. Đến năm 1929 chùa được trùng tu mới đổi tên thành Giác Lâm. Ngài viên tịch năm 1940. Hoà Thượng Khả Tấn, đệ tử của ngài kế thế trụ trì.

 Bản in]