Chùa Giác Hoàng
  

Chùa do vua Minh Mạng xây dựng năm 1839 bên trong kinh thành gần cửa Thượng Tứ. Đây vốn là phủ của vua Minh Mạng lúc còn tiềm để. Chùa đã trở thành một trong những thắng cảnh của đất thần kinh, được vua Thiệu Trị làm thơ ca tụng. Các vị tăng Cang của chùa đều là những bậc danh tăng do vua thỉnh và sắc phong. Vị Tăng Cang đầu tiên là ngài Nhất Định (sau này lập chùa Từ Hiếu). Khi kinh đô thất thủ vào năm 1885, quân Pháp chiếm đóng chùa và các tượng Phật, đồ thờ phải chuyển qua chùa Diệu Đế. Sau đó chùa bị phá làm Tam Toàn (gồm Viện Cơ Mật, Viện Giám Sát và Phòng Trực của các bộ). Trước 1975 đây là toà án của tỉnh Thừa Thiên, sau 1975 là cơ quan Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, bây giờ là Văn phòng của Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế. Hiện còn giếng Thanh Phương và cổng Tam Quan là dấu tích của chùa Giác Hoàng.

 Bản in]