Chùa Diệu Hỷ
  

Chùa Diệu Hỷ ở số 28 đường Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, cạnh phủ đệ của Hoằng Hoá Quận Vương Miên Triện (1833-1905). Chùa do Quận Vương thành lập vào cuối thế kỷ 19. Ngày nay Diệu Hỷ là một chùa ni.

 Bản in]