Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
  
Cập nhật:14/01/2023 10:15:41 SA

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5/KH-UBND triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai xây dựng, áp dụng đồng bộ 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bắt buộc áp dụng tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan, đơn v; xây dựng đồng bộ tài liệu HTQLCL có gắn mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triển khai thí điểm tại 02 UBND cấp huyện áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 HTQLCL - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương.

Thí điểm xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử đồng bộ với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại 05 CQHCNN cấp tỉnh, cấp huyện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tổ chức các đợt hướng dẫn, rà soát, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đồng bộ cho các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Hướng dẫn rà soát việc xây dựng các quy trình giải quyết TTHC cho các CQHCNN trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó: 100% cơ quan được kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo; tối thiểu 1/3 số cơ quan, đơn vị bắt buộc xây dựng (các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế); 30-40 xã, phường, thị trấn được kiểm tra tại trụ sở cơ quan. Phối hợp, lồng ghép vào các cuộc kiểm tra cải cách hành chính để đánh giá chất lượng HTQLCL (nếu có).

Tổng kết đánh giá hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên  Huế năm 2023, Dự thảo Kế hoạch năm 2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối