Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ
  
Cập nhật:18/05/2022 4:21:14 CH

Ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số theo chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ gắn với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về Khoa học và Công nghệ (Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045).

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đối với nội dung Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện và xây dựng Chính quyền số, phấn đấu 100% hoạt động quản lý nhà nước ngành Khoa học và Công nghệ sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định); Duy trì 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4, xử lý dịch vụ hành chính công được thực hiện bằng quy trình số; Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của ngành Khoa học và Công nghệ được phân cấp; Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;..

Đối với nội dung Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CC-VC-NLĐ) ngành Khoa học và Công nghệ cài đặt Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S; 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của ngành Khoa học và Công nghệ được đăng tải, phổ biến trên trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (trừ các thông tin bí mật nhà nước); 100% phản ánh, góp ý của người dân liên quan đến ngành Khoa học và Công nghệ thông qua ứng dụng Hue-S được xử lý đúng quy định.

Đối với nội dung Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số, phấn đấu 100% CC-VC-NLĐ thực hiện thanh toán các dịch vụ phổ biến (điện, nước, viễn thông...) thông qua ứng dụng Hue-S; 100% các hoạt động về tài chính (thu-chi) của ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”;...

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đã triển khai các giải pháp trọng tâm đối với các nhiệm vụ sau: Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ hướng đến hoàn thiện Chính quyền số và xây dựng Chính quyền số, Công sở số. Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số.  Chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ hướng đến phát triển Kinh tế số. Nguồn nhân lực đảm bảo triển khai.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối