Triển khai tổng kiểm kê di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh đến năm 2022
  
Cập nhật:17/09/2020 4:19:12 CH

Để kịp thời bảo vệ và chống nguy cơ mai một hoặc mất đi vĩnh viễn các di sản có giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, ngày 15/9/2020, UBND ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về triển khai công tác Tổng kiểm kê di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các công trình và danh lam có giá trị lịch sử văn hóa thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa, lịch sử; Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội truyền thống; Âm nhạc truyền thống; Nghệ thuật diễn xướng truyền thống; Ẩm thực…; danh mục di sản tư liệu; danh mục di vật, cổ vật tại các di tích và bảo tàng. Phương pháp kiểm kê là sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, văn hóa học, sử học..., phương pháp thống kê, phân loại; nghiên cứu tư liệu; phân tích và tổng hợp tư liệu; điền dã thực địa.

Tổng kiểm kê di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ sở khoa học để chọn lọc di sản tiêu biểu đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa; tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn về vị trí các giá trị di sản văn hóa Huế. Đồng thời, là nhiệm vụ cấp thiết làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối