Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020
  
Cập nhật:17/01/2020 1:27:55 CH

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2020 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 422/UBND - KHDN ngày 16/01/2020 yêu cầu:

1.  Các sở, ngành, địa phương bám sát Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2020 để khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh.

 Đối với các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật...(gọi tắt là Chương trình, Đề án) được phân công theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh (đặc biệt là các Chương trình, Đề án trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh), các cơ quan, đơn vị chủ trì căn cứ thời gian hoàn thành để xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể và gửi UBND tỉnh trước ngày 23/01/2020 (Kế hoạch triển khai Chương trình, Đề án phải cần cụ thể các mốc thời gian: xây dựng đề cương, nhiệm vụ; lấy ý kiến các ngành; báo cáo Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh; báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh).

2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtQuyết định 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc (chú ý theo dõi tiến độ các các Chương trình, Đề án quan trọng, trọng điểm) tham mưu UBND tỉnh kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành kế hoạch tiến độ đề ra./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối