Triển khai thực hiện đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục
  
Cập nhật:05/09/2019 9:02:20 SA

Thực hiện Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 6395/UBND-KH ngày 05/9/2019, chỉ đạo:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai các nội dung tại Nghị quyết 02/NQ-CP và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, Công văn số 6276/UBND-KH ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh trong đó ưu tiên trong thời gian tới cho lĩnh vực y tế, giáo dục; báo cáo kết quả hàng năm cho UBND tỉnh (qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế) trước 15/11 hàng năm.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trước ngày 30/11 hàng năm./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối