Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  
Cập nhật:18/05/2019 4:54:18 CH

Ngày 17/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3002/UBND-TP gửi các Sở, ban, ngành và cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện:

- Tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

- Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Triển khai thực hiện quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

- Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1033/UBND-TP ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nhất là các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-TP ngày 07/6/2017.

Đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa phương.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong tổ chức thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; đặc biệt việc đánh giá cần đi vào thực chất, sát tình hình thực tế, không mang tính hình thức, thành tích.

- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020, báo cáo tổng kết 10 năm gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/7/2019.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối