Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  
Cập nhật:11/09/2019 8:23:10 SA

Thực hiện Công văn số 8486/BTC-QLCS ngày 24/7/2019 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; UBND tỉnh ban hành Công văn số 6611/UBND-TC ngày 11/9/2019, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ các quy định có liên quan.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

3. Bácáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện:

- Quán triệt việc thi hành, phổ biến các nội dung của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông Vận tải) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối