Triển khai một số Đề án liên quan ngành Giáo dục và Đào tạo
  
Cập nhật:16/10/2019 9:47:37 SA

Nhằm tập trung các nguồn lực để đầu tư, đảm bảo hạ tầng cơ bản phục vụ cho mô hình Trường học kiểu mẫu, ngày 16/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7598/UBND-GD, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trường hoàn chỉnh Đề án Trường học kiểu mẫu theo tiêu chí Trường học hạnh phúc, Trường học thông minh, Trường học xanh. Đề án cần xác lập tiêu chí, mô hình, lộ trình thực hiện thí điểm và nhân rộng phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và triển khai cụ thể của các cơ sở. Chọn một trường của mỗi cấp học tại các địa phương cấp huyện để triển khai thực tế mô hình trong năm học 2019-2020.

2. Xây dựng Đề án Nhà vệ sinh trường học và Chương trình phát triển hệ thống nhà vệ sinh trường học. Mục tiêu của Đề án nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống nhà vệ sinh tại các trường học hoàn chỉnh, đồng bộ trên địa bàn. Nêu rõ phương thức huy động nguồn lực, phương thức quản lý, mô hình tiêu chuẩn nhà vệ sinh; báo cáo UBND tỉnh nội dung Đề án trước ngày 20/11/2019.

3. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả học Tiếng Anh tại các trường phổ thông. Mục tiêu đặt ra cụ thể cho từng cấp học về giáo dục tiếng Anh. Nghiên cứu mô hình thuê dịch vụ máy tính để phục vụ giảng dạy Tiếng Anh, mô hình Câu lạc bộ Tiếng Anh cộng đồng, sử dụng chuyên gia nước ngoài (thông qua giải pháp trực tuyến hoặc trực tiếp giảng dạy), hùng biện Tiếng Anh...; báo cáo UBND tỉnh nội dung Đề án trước ngày 30/11/2019.

4. Khẩn trương hoàn thiện Giáo trình giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Huế phù hợp với từng cấp học. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu, biên tập để có chương trình thực tế phù hợp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019.

5. Xây dựng Đề án đổi mới giáo dục đạo đức, giáo dục công dân tại các cấp học. Có phương án lồng ghép thuê chuyên gia thực hiện các nội dung đào tạo, trang bị kỹ năng sống để học sinh có thể tự hoàn thiện bản thân, nhân cách sống.

6. Triển khai chuyển đổi số các văn bản ngành giáo dục. Tập trung xây dựng và vận hành hệ thống Sổ học bạ điện tử (song song với hệ thống Sổ học bạ hiện nay), xây dựng quy định, cơ chế trao đổi thông tin với phụ huynh học sinh qua hệ thống Học bạ điện tử.

7. Các nội dung khác liên quan đến đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh tại các văn bản chỉ đạo liên quan.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ thông qua Kế hoạch, Chương trình làm việc cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng các Đề án, Chương trình./.

 


7598/UBND-GD
7598/UBND-GD
7598/UBND-GD
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối