Triển khai Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn tỉnh
  
Cập nhật:11/04/2019 1:57:38 CH

Ngày 11/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2099/UBND-NN phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019 với chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” nhằm kêu gọi toàn dân tham gia công tác nước sạch vệ sinh môi trường.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019 với chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2019) và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ 30/4 và 01/5/2019 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các ngành, các cấp có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện:

- Các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm, với sự tham gia của các cơ quan đoàn thể, chính quyền, học sinh và các tầng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh, kết hợp với việc thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh”. Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình,...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường ở địa phương.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch, cấp nước an toàn và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ,...

- Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

- Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

- Trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối