Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:14/01/2023 10:12:37 SA

Thực hiện Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 4/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động nhằm khai thác tối đa lợi thế xuất nhập khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng xuất, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa; chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Đồng thời nhằm giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu. Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics. Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý. Nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối