Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
  
Cập nhật:25/03/2020 2:36:40 CH

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐ 138/CP ngày 13/02/2020 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, những kết quả đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, thông qua việc tổng kết rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm cho phù hợp thực tiễn hiện nay. Việc tổ chức tổng kết được tiến hành từ cơ sở, bám sát vào thực tiễn tình hình, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung các Đề án trong Chương trình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Theo đó, nội dung tổng kết gồm những nội dung chính sau: Tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Chương trình; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 ở một số đơn vị, địa phương. Thực hiện công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình; Tổ chức nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; Kiến nghị các chủ trương, giải pháp mới về công tác phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Theo Kế hoạch hướng dẫn, mốc số liệu thống kê báo cáo từ 15/12/2015 đến 14/6/2020, có so sánh với giai đoạn trước.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối