Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:12/07/2021 9:38:17 SA

Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Việc chấm điểm hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng dựa trên 05 tiêu chí đánh giá với tổng số 100 điểm. Số điểm tối đa của từng tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí về trụ sở, tối đa 40 điểm, trong đó: Vị trí dự kiến đặt trụ sở: tối đa 22 điểm; Tổng diện tích sử dụng chung của trụ sở: tối đa 04 điểm; Tính pháp lý của trụ sở: tối đa 04 điểm; Diện tích làm việc của công chứng viên và nhân viên đồng thời là diện tích tiếp người yêu cầu công chứng; diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối đa 04 điểm; Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối đa 04 điểm; Diện tích chỗ để xe: tối đa 02 điểm.

Tiêu chí về tổ chức, nhân sự: tối đa 40 điểm, trong đó: Công chứng viên: tối đa 20 điểm; Nhân viên nghiệp vụ công chứng: tối đa 12 điểm; Nhân viên lưu trữ: tối đa 03 điểm; Nhân viên kế toán: tối đa 03 điểm; Nhân viên công nghệ thông tin: tối đa 02 điểm.

Tiêu chí về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động công chứng: tối đa 10 điểm.

Tiêu chí về năng lực quản trị: tối đa 05 điểm.

Tiêu chí về tính khả thi của Đề án: tối đa 05 điểm.

Thang điểm để chấm điểm hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng là thang điểm 100. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thành phố Huế, hồ sơ được xét duyệt phải đạt từ 75 điểm trở lên. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn các huyện, thị xã, hồ sơ được xét duyệt phải đạt từ 70 điểm trở lên. Điểm xét duyệt hồ sơ là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên tham gia chấm điểm. Việc xét duyệt và chấm điểm hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các thành viên Tổ xét duyệt. Căn cứ vào kết quả xét duyệt hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sở Tư pháp là cơ quan nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của công chứng viên từ Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin về việc tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối