Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:22/05/2020 10:32:39 SA

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng  6 năm 2020.

Theo đó, tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí và không bị điểm liệt, có số điểm cao nhất trong các hồ sơ theo Bộ tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh sẽ được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân nhân tỉnh (sau đây gọi UBND tỉnh). Trong trường hợp các tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản điều đáp ứng các điều kiện bằng nhau về điểm số tại các tiêu chí theo quy định thì tổ chức nào nộp hồ sơ sớm nhất tính theo thời gian ghi trong phiếu tiếp nhận hồ sơ sẽ được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các cam kết khoáng sản phục vụ đúng mục tiêu của tiêu chí khu vực không đấu giá quyền khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt; có cam kết hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật (đề xuất số liệu cụ thể).

Thời gian lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản là 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo quy định. Hết thời gian thông báo 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò của tổ chức, cá nhân đầu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ do các tổ chức, cá nhân nộp trong thời hạn quy định và chủ trì, phối hợp với các thành viên tổ giúp việc được quy định tại khoản 1 Điều này tiến hành họp đánh giá hồ sơ theo tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản và đưa ra kết quả lựa chọn để trình UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Đối với dự án thực hiện trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quyết định này và các quy định đã được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh Ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ giúp việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản với các thành viên thuộc các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận tải và UBND cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản đưa ra lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản để tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân theo tiêu chí trình UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối