Tiếp tục triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính thuộc ngành Tư pháp
  
Cập nhật:14/01/2020 2:24:42 CH

Ngày 14 tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 338/UBND-TTHC liên quan đến việc tiếp tục triển khai,thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính thuộc ngành Tư pháp. Công văn gồm có những nội dung đáng chú ý sau:

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính thuộc ngành Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu của thủ tục hành chính, không được yêu cầu người dân, tổ chức bổ sung các thành phần hồ sơ, trả kết quả ... ngoài quy định của thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, đặc biệt chú ý các thủ tục hành chính sau:

1. Đối với khai tử

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp tại Công văn số 1727/HTQTCT-HT ngày 27/12/2016 và công văn số 19/STP-HCTP ngày 10/01/2017 của Sở Tư pháp về việc đăng ký khai tử cho các trường hợp chết đã lâu, cụ thể: Đối với trường hợp mà người chết được dựng bia, mộ hoặc có gia phả dòng họ có ghi thông tin về người chết, đề nghị vận dụng cho phép thân nhân của người chết cung cấp một trong các giấy tờ sau: Bản sao các giấy tờ liên quan (gia phả dòng họ, các giấy tờ tùy thân người chết mà gia đình còn lưu giữ (nếu có); Ảnh bia, mộ của người chết; Văn bản xác nhận của người làm chứng biết rõ về các thông tin có liên quan của người chết (họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian chết, nơi chết, nguyên nhân chết)... để làm cơ sở cho việc đăng ký khai tử. Tuy nhiên, cơ quan thực hiện đăng ký hộ tịch cần kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin, việc làm chứng là đúng sự thật”.

2. Đối với đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho người đăng ký kết hôn đúng quy định tại Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Điều 3, Điều 11 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối